Общи условия за услугите на"СуперХостинг.БГ" ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него хостинг услуга, наричана по-долу Услугата.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд + Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:
1.Предоставяне на свободно пространство и ресурси на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
2.Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство и сървърни ресурси;
3.Предоставяне на възможност за използване на имейл услуги;
4.Предоставяне на Услугата, съгласно актуалния абонаментен план и параметри;
5.Предоставяне на техническа поддръжка на услугата, включително изпращане на уведомления по имейл за промяна в услугата, предложения за подобряване на услугата, добавяне на нови функционалности или преминаване на към по-горен план на параметрите й;
Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план в актуалните му параметри към съответния момент от изпълнението на договора.
(2) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките.
(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.
(4) В случай че Ползвателят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(5) Ползватели на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Ползвателите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Физическите лица - ползватели използват услугите за следното:
- за лични цели на базов (най-малък по спецификации и цена) абонаментен план за Услугата, ако имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

- за своята търговска, професионална и бизнес дейност и декларират, че не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите;
(6) За собственик на акаунта за използване на Услугата се счита юридическото лице, извършило първото плащане за Услугата, на което е издадена фактура за това плащане или физическото лице за контакт, посочено в създадения профил за използване. Трети лица имат право да заплащат цената за абонаментния план от името на Ползвателя, без да стават страна по договора и без да стават собственици на акаунта за използване на Услугата.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.
(2) Информация за различните абонаментни планове е достъпна на следните адреси:
https://www.superhosting.bg/web-hosting-compare-hosting-plans.php
https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php
Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата.
(3) Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.
(4) В случаите по ал. 3 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата.
(5) В случаите по ал. 3 не подлежат на възстановяване суми платени за услуги които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.
(6) В случаите по ал. 3 Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисиони заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.
(7) В случаите по ал. 3, когато Ползвателят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на Услугата, и не включени в описанието на Услугата.
За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, промоционални кредити за реклама, парични бонуси и др.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 7 (1) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе генерираната парола за отдалечен достъп.
(2) Паролата за отдалечен достъп се генерира от Доставчика в процеса на създаване на профил на Ползвателя за използване на Услугата.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона за извършване на поръчка или съгласие с общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) С извършването на действията по ал. 3 Доставчикът създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя имейл, на който се изпращат и данните за активиране на профила за използване на Услугата.
(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни и да декларира верни обстоятелства. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата.
(2) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с име и парола.
(3) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство и ресурси на сървър на Доставчика.
Чл. 9 (1) Ползвателят има право да споделя информация чрез предоставеното от Доставчика пространство и ресурси на сървър със свързаност към Интернет, съгласно параметрите на актуалния абонаментен план за Услугата.
(2) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на актуалния абонаментен план за Услугата.
(3) Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство и да използва ресурсите на сървър на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само доколкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра и настоящите общи условия.
Чл. 10. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на имейл услуги съгласно параметрите на актуалния абонаментен план.
(2) Ползвателят може да използва имейл услуги в рамките на параметрите на актуалния абонаментен план.
Чл. 11. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно, по предназначение, съгласно тези общи условия и в рамките на актуалния абонаментен план.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят използва технологии и проектира сайтовете си по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност, ограничения за неотстъпване на хостинг ресурси на трети лица и ефективност. Създадените от Ползвателя сайтове, чрез използване на услугата, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на услугите "Споделен хостинг" и "WordPress хостинг" съгласно актуалния абонаментен план за Услугата.
(4) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване и предоставяне на Интернет игри. Интернет игра по смисъла на този член не е организиране на промоции, викторини и други сходни на тези дейности.
(5) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване на "прокси" и стартиране на резидентни програми.
(6) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:
 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.
(7) Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.
Чл. 12. (1) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за предоставяне на хостинг услуги на трети лица или препродажба на сървърни ресурси за хостинг, включително чрез използване на функцията за допълнителни домейни към съществуващ хостинг план на Услугата. Ползвателят има право да използва Услугата за предоставяне на хостинг услуги на дружества, в които има пряко участие в капитала или на които е законен представител.
(2) Доставчикът има право да извършва постоянни проверки за спазването на изискването по ал. 1 и по своя преценка едностранно и без предупреждение да предприема подходящи мерки за отстраняване на нарушението, включително чрез промяна на абонаментния план на Ползвателя, ограничаване или прекратяване на предоставянето на Услугата, както и отделяне на сайтовете в самостоятелни акаунти.
(Ползвателят има право да предоставя и препродава хостинг услуги и сървърни ресурси на трети лица, като спазва условията на партньорските и реселърските програми, публикувани на уеб сайта на Доставчика на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-resellers.php)
Чл. 13. (1) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
(2) Хостинг услугите на Доставчика не включват предоставянето на име на домейн към актуалния абонаментен план, освен ако съответната хостинг услуга изрично предвижда предоставянето на безплатно име на домейн.
Чл. 14. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 15. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на Услугата, съгласно актуалния абонаментен план.
Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
Чл. 17. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) В случай на изтичане на срока на актуалния абонаментен план за Услугата, заплащането на суми за следващ период от страна на Ползвателя се приема за подновяване на договора при актуалните общи условия за Услугата.
Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 • в случаите по чл. 11, ал. 6 от тези общи условия с едностранно изявление от Доставчика, включително и по електронен път;
Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугите "Споделен хостинг" и "WordPress хостинг".

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.
(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 23. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 24. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.
Чл. 25. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
Чл. 26. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Услугата.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 24.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди към Ползвателя в случай на ограничаване на Услугата или преминаване към друг абонаментен план поради нарушаване на изискването за непредоставяне на хостинг и сървърни ресурси на трети лица.
Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

Защита на личните данни

Чл. 28A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1)Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 30. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 32. (1) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
(2) Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право. В случай че Ползвателят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Ползвателят може да отнесе спора за разрешаване пред компетентните български съдилища.
(3) Ползвателят приема, че в случай на спор между трето лице относно използването на Услугата, Доставчикът ще прилага Политиката си за разрешаване на спорове и финалното решение ще бъде задължително за Ползвателя, третото лице и Доставчика.
Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.
Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17 Май 2018.
Чл. 35. Политиките за ползване на услугите "Споделен хостинг" и "WordPress хостинг" са обявени на адрес: Политики.

Приложение № 1Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, E-mail: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга: *

Поръчано на*/получено на*:

Име на потребителя*/ите*:

Адрес на потребителя*/ите*:

Подпис на потребителя*/ите*: ____________ (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата ____________

* Ненужното се зачертава.
Приложение № 2Информация относно упражняване правото на отказ от договораСтандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.

III. Срокът за отказ е 30 дни считано от дата, на която е сключен договорът).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите ("СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (www.superhosting.bg). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. При договорите за предоставяне на услуги - Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

 • а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";
 • б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";
 • в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";
 • г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";
 • д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."
2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."


4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."


5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

  (a) добавете или:

 • – "Ние ще приберем стоките", или

  – "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

 • Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

  (б) добавете:

 • – "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

  – "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

 • Ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата:

 • – "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата)."

 • Или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници:

 • – "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата)."

 • Или, ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора:

 • – "Ще приберем стоките за наша сметка."

 • И

  (в) добавете:

 • – "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

"Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора."

•  Предишни общи условия за използване на услугата "Споделен хостинг"
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


 
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд, представлявано от г-н Любомир Русанов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга "Виртуален сървър", наричана по-долу Услугата.

І. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация за Доставчика на Услугата:
 1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд, Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987

II. Характеристика на услугата

Чл. 1 (1) Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя за ползване Услугата "Виртуален Сървър" съгласно спецификации, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената услуга (Услугата). За тази цел Доставчикът ще осигури за своя сметка посочените параметри в зависимост от избрания от Ползвателя план. Услугата "Виртуален сървър" включва следното:
 1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
 2. Предоставяне на пълен (администраторски) достъп за управление на Услугата и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното пространство;
 3. Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план;
 4. Предоставяне на виртуално заделена за ползване част от ресурсите на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество.
 5. Предоставяне на техническа изправност на Услугата

(2) За услугите по ал. 1 Ползвателят се задължава да заплати възнаграждение на Доставчика в размер и при условията, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план.
(3) Ползвателят не придобива права на собственост върху оборудването, използвано за предоставяне на Услугата.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Доставчикът и Ползвателят определят с изрично споразумение или посредством формата за заявка в сайта на Доставчика срока на договора помежду си.
(2) В случай че дължимата абонаментна такса не бъде заплатена в 5 дневен срок от изтичане на срока, за който е заплатена, договорът се счита за прекратен и достъпът до услугата се преустановява. Това правило се прилага за всеки следващ период без ограничение във времето.
(3) Предоставянето на услугата, започва след заплащане на първата месечна такса от Ползвателя и след неговото уведомяване за активирането й.

IV. ЦЕНА

Чл. 3. (1) Ползвателят заплаща на Доставчика възнаграждение за предоставената Услуга в размер, определен в зависимост от избрания от Ползвателя план.
(2) Ползвателят дължи възнаграждението по ал. 1 месечно, съгласно сроковете и условията, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план.
(3) Доставчикът издава фискален документ за извършено плащане на Ползвателя.
Чл. 4. (1) Доставчикът има право да предоставя на Ползвателя допълнителни услуги (Допълнителни услуги), свързани с ползването на Услугата срещу отделно възнаграждение платимо от Ползвателя.
(2) Цените и видовете Допълнителни услуги се определят от Доставчика на сайта на Доставчика на адрес:
https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-vps.php.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 5. Доставчикът се задължава за следното:
 1. Да осигури Услугата "Виртуален Сървър", съгласно спецификации, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план;
 2. Да предостави ползването на Услугата "Виртуален Сървър";
 3. Да осигури техническа изправност на Услугата;
 4. Да осигури свързаност към Интернет на Услугата "Виртуален Сървър", съгласно параметрите на услугата (Параметри), определени в зависимост от избрания от Ползвателя план;
 5. Да осигури подходящи условия за техническо функциониране на Услугата;
 6. Да предостави на Ползвателя име и парола за отдалечен административен достъп до цялата функционалност на Услугата;
 7. Да осигури Услугата с предварително инсталиран и функциониращ софтуер в зависимост от избрания от Ползвателя план;
 8. Да осигурява съобразно техническите си възможности и съобразно обстоятелствата, сигурност на техническото оборудване, използвано за предоставяне на Услугата;
 9. Да поддържа денонощно Параметрите на услугата и нейната свързаност;
Чл. 6. Доставчикът има следните права във връзка с изпълнението на този договор:
 1. Да получи от Ползвателя възнаграждение за предоставените Услуги;
 2. Да осъществява постоянен надзор за техническа изправност на Услугата;
 3. Да ограничава Параметрите, когато извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването си или променя елементи на съобщителната инфраструктура;
 4. Да ограничава временно Параметрите с цел защита на сигурността на съобщителната си инфраструктура;
 5. Да получи допълнително възнаграждение от Ползвателя за Допълнителни услуги във връзка с ползването на Услугата;
 6. Да извършва Допълнителни услуги, само след постигане на писмено съгласие с Ползвателя;
 7. Да изисква необходимата според обстоятелствата легитимация от Ползвателя при приемането на инструкции от него относно ползването или управлението на Услугата;
 8. Да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че Ползвателят я използва недобросъвестно или в нарушение на българското законодателство или добрите нрави.
Чл. 7. (1) Доставчикът предоставя необходимото съдействие на държавните органи при законосъобразното упражняване на техните правомощия във връзка с провеждане на процесуално-следствени действия, включително следното:
 • Предоставяне на информация за Ползвателя и Услугата;
 • Предоставяне на лични данни на Ползвателя;
 • Предоставяне на трафични данни съгласно чл. 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, в случаите когато се предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги;

(2) При осъществяването на действията по ал. 1, Доставчикът не е задължен да уведомява Ползвателя, освен в изрично определени в закона случаи.
(3) Ползвателят няма право да претендира обезщетение за вреди в следствие на действия на Доставчика по ал. 1.
Чл. 8. (1) Доставчикът има право да приема Политики за добросъвестно ползване на Услугата, чиито правила са основен критерий за определяне на добросъвестното или недобросъвестното поведение на Ползвателите и на техните потребители.
(2) Страните се съгласяват, че Политиките са неразделна част от този договор и са достъпни на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-politics.php. С подписването на този договор, Ползвателите декларират, че са запознати с Политиките и са съгласни с техните разпоредби, които ги обвързват.
(3) Доставчикът има право постоянно да допълва или променя Политиките съобразно развитието на обществените отношения в информационното общество. Страните се съгласяват, че всяко допълване на Политиките ще има действие спрямо Ползвателят след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 9. Ползвателят се задължава за следното:
 1. Да заплаща на Доставчика, уговореното възнаграждение за ползването на Услугата;
 2. Да използва добросъвестно Услугата и в съответствие със законодателството на Република България;
 3. Да използва Услугата по предназначение и по начин, който не уврежда другите клиенти на Доставчика или неговата съобщителна инфраструктура;
 4. Да използва и управлява Услугата единствено отдалечено (от разстояние) чрез предоставените от Доставчика име и парола за административен достъп;
 5. Да не използва функционалността на Услугата по-начин, който не съответства на нейното предназначение (напр. създаване на proxy, и др.).
 6. Да инсталира самостоятелно софтуера, който ще използва на Сървъра, извън изрично предоставения от Доставчика софтуер при активирането на Услугата;
Чл. 10. Ползвателят има право на следното, във връзка с изпълнението на този договор:
 1. Да използва Услугата по предназначение съобразно уговорените Параметри;
 2. Да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата, включително за управление, инсталиране и администриране на софтуера, разположен на Виртуалния Сървър;
 3. Да му бъде предоставена отдалечена, телефонна, денонощна поддръжка на Услугата от квалифициран персонал на Доставчика. Поддръжката на Услугата не включва инсталиране на софтуер на Виртуалния Сървър по поръчка на Ползвателя, както и предоставяне на съвети относно разработката на софтуер, сайтове, скриптове, ползването на програми за управление на съдържанието и други.
Чл. 11. Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:
 1. За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  - Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  - представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 2. За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 3. За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 4. За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 5. Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Договорът се прекратява:
 • с изтичане на срока на договора;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при съществено нарушение на клаузите на договора след изтичане на 2 седмичен срок от отправяне на писмено искане за отстраняване на нарушението от изправната до неизправната страна по договора, в който срок нарушението не е отстранено;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
Чл. 13. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно настоящия договор, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на законодателството в Република България.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателят се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора с Ползвателя.
(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 15. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Доставчика за предоставяне на Услугата, Ползвателят има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 16. Независимо от чл. 13 и чл. 14 в случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Ползвателят дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.
Чл. 17. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
Чл. 18. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 19. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателят на трети лица.

Защита на личните данни

Чл. 19A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.
Чл. 21. Страните могат да договарят през време на действие на договора нови условия, изменения и допълнения по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на този договор няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 23. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на услугата "Виртуален Сървър" (VPS) от 17 Май 2018.

•  Предишни общи условия за използване на услугата "Виртуален Сървър (VPS)"
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 36, ЕИК 131449987, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга по предоставяне и поддръжка на управляем виртуален сървър, наричани по-долу Услугите.

Чл. 2. (1) Managed VPS e хостинг услуга (наричана по-долу за краткост Managed VPS), при която Ползвателят получава виртуално отделен, независим сървър, поддържан от Доставчика;

(2) Ползватели на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват услугата Managed VPS за осъществяване на своята професионална или търговска дейност. Ползвателите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Физическите лица - ползватели използват услугите за своята търговска, професионална и бизнес дейност и декларират, че не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(3) Собственик е юридическото лице, извършило първото плащане за услугата Managed VPS, на което е издадена фактура за това плащане. Ако първото плащане не е извършено от юридическо лице, собственик е физическото лице за контакт, посочено в създадения профил за използване на Managed VPS;

(4) Услугите по тези общи условия включват и услугите по администриране и техническа поддръжка на виртуалния сървър, мониторинг и поддържане на бекъп на съдържанието.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия:
 1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 4. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя, включва следното:
 1. 4.1 Предоставяне и администриране на виртуално отделен сървър с контролен панел (cPanel) на български език;
 2. 4.2 Осигуряване на денонощна техническа поддръжка на виртуалния сървър;
 3. 4.3 Гарантиране на ресурс, който не се споделя с други клиентски приложения;
 4. 4.4. Осигуряване на денонощен мониторинг и реакция при възникнали проблеми;
 5. 4.5. Регулярно архивиране (бекъп) на съдържанието на сървъра, съобразно политиките на Доставчика, достъпни на адрес: Политики;
 6. 4.6. Предоставяне на възможност за разполагане на сървъра на клиентски приложения.
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план.
(2) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките.
(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 6. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.
(2) Информация за различните абонаментни планове е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php
Чл. 7. (1) Ползвателят заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на първото плащане чрез активиране на услугата, а последващите плащания чрез удължаване на срока за ползването й.
(3) За извършване на плащането за услугата , Доставчикът следва да издаде електронна фактура на името на лицето, което следва да плати услугата и да я изпрати на посочената от него електронна поща или при липса на такава – на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Независимо от извършването на плащане и издаване на фактура, страна по този договор и титуляр на правата върху хостинг услугата е Собственикът.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 8 (1) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе предоставената от Доставчика парола за отдалечен достъп.
(2) Паролата за отдалечен достъп се генерира и изпраща на Ползвателя от Доставчика, при извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват отношения, съгласно настоящия договор.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
(6) Ползвателят се задължава да не предоставя или препродава хостинг услугата или части от нея на трети лица, освен ако такава възможност му е предоставена съгласно параметрите на избрания от Ползвателя абонаментен план.

Чл. 9. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата.
(2) Доставчикът предоставя на Ползвателя личен профил, който e обособена част от техническите устройства (сървъри) на Доставчика, съдържащ информация на Ползвателя, изисквана от "СуперХостинг.БГ" ЕООД при регистрацията и съхранявана при "СуперХостинг.БГ" ЕООД, като достъпът до Личния Профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Личният профил дава възможност на Потребителя да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да променя Паролата си и други функции.
(3) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.
(4) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика.

Чл. 10 (1) Ползвателят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.
(2) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.
(3) Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само до колкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра.

Чл. 11. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на самостоятелна електронна пощенска услуга.
(2) Ползвателят може да използва електронната пощенска услуга в рамките на параметрите на избрания от него абонаментен план.

Чл. 12. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.
(3) В случаите по ал. 2 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата.
(4) В случаите по ал. 2 не подлежат на възстановяване суми платени за услуги които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.
(5) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(6) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване на "прокси" и стартиране на резидентни програми.
(7) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:
 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
Чл. 13. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 14. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата и с оглед интересите на Ползвателя за фунциониране на Услугата, Доставчикът има право да смени абонаментния план с по-висок клас, без предварителното съгласие на Ползвателя съгласно тези общи условия.
(2) В случай, че промяната в абонаментния план се налага не по-рано от 30 дни преди изтичането на срока на първоначалния абонаментен план, Доставчикът увеличава плана безплатно до края на оставащия период на плана. В този случай след изтичането на този срок, се счита че е сключен нов договор за ползването на Услугата съобразно новия абонаментен план за съответния срок и при съответните условия. В случай че Ползвателят иска намаляване на параметрите на плана, Ползвателят трябва да направи изрично искане до Доставчика.
(3) В случай, че промяната в абонаментния план се налага по-рано от 30 дни преди изтичането на срока на първоначалния абонаментен план, Доставчикът променя плана, като намалява срока съобразно извършеното преизчисляване на цената по новия план. Ползвателят използва новия план до изтичането на преизчисления срок, без да заплаща допълнително услугата и след изтичането на този срок, Ползвателят подновява ползването на Услугата съобразно новия абонаментен план за съответния срок и при съответните условия.

Чл. 15. (1) В случай, че договорът с Доставчика не е прекратен след изтичането на срокa по предходния член, той се счита за сключен за новия абонаментен план и към него се прилагат актуалните общи условия, с които Ползвателят се задължава да се запознава своевременно.
(2) В случаите по чл. 14, Ползвателят има право да прекрати този договор с едностранно изявление до Доставчика в срок до 30 дни, считано от промяната на характеристиките на услугата от страна на Доставчика.

Чл. 16. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

Чл. 17. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 18. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) В случай на изтичане на срока на актуалния абонаментен план за Услугата, заплащането на суми за следващ период от страна на Ползвателя се приема за подновяване на договора при актуалните общи условия за Услугата.

Чл. 20. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случаите на чл. 15, ал. 2.
Чл. 22. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата "Managed VPS".

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.
(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 24. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 25. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Услугата.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 23.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Защита на личните данни

Чл. 29A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 31. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17 Май 2018 г.

Чл. 36. Политиките за ползване на услугата "Управляем виртуален сървър (Managed VPS) са обявени на адрес: Политики

•  Предишни общи условия за използване на услугата "Управляем Виртуален Сървър" (Managed VPS)
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 36, ЕИК 131449987, регистрирано по ф. д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд, представлявано от г-н Любомир Русанов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга "Нает сървър", наричана по-долу Услугата(Сървъра)

I. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация за Доставчика на Услугата:
 1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд, Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

Чл. 1 (1) Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя за ползване Услугата "Нает Сървър" съгласно спецификации, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената услуга (Услугата). За тази цел Доставчикът ще осигури за своя сметка посочените параметри в зависимост от избрания от Ползвателя план. Услугата "Нает сървър" включва следното:
 1. 1. Нает сървър представлява отделно обособена компютърна конфигурация, която се предоставя на Ползвателя, като последния има право да ползва целия хардуерен и софтуерен ресурс на сървъра.
 2. 2. Предоставяне на пълен (администраторски) достъп за управление на Услугата и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното пространство;
 3. 3. Предоставяне на параметри на Услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план;
 4. 4. Предоставяне за ползване ресурсите на техническото оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество.
 5. 5. Предоставяне на техническа изправност на Услугата
(2) За услугите по ал. 1 Ползвателят се задължава да заплати възнаграждение на Доставчика в размер и при условията, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план.
(3) Ползвателят не придобива права на собственост върху оборудването, използвано за предоставяне на Услугата.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 2. (1) Доставчикът и Ползвателят определят с изрично споразумение или посредством формата за заявка в сайта на Доставчика срока на договора помежду си.
(2) В случай че дължимата абонаментна такса не бъде заплатена в 5 дневен срок от изтичане на срока, за който е заплатена, договорът се счита за прекратен и достъпът до услугата се преустановява. Това правило се прилага за всеки следващ период без ограничение във времето.
(3) Предоставянето на услугата, започва след заплащане на първата месечна такса от Ползвателя и след неговото уведомяване за активирането й.

IV. ЦЕНА

Чл. 3. (1) Ползвателят заплаща на Доставчика възнаграждение за предоставената Услуга в размер, определен в зависимост от избрания от Ползвателя план.
(2) Ползвателят дължи възнаграждението по ал. 1 месечно, съгласно сроковете и условията, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план.
(3) Доставчикът издава фискален документ за извършено плащане на Ползвателя.

Чл. 4. (1) Доставчикът има право да предоставя на Ползвателя допълнителни услуги (Допълнителни услуги), свързани с ползването на Услугата срещу отделно възнаграждение платимо от Ползвателя.
(2) Цените и видовете Допълнителни услуги се определят от Доставчика на сайта на Доставчика на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-dedicated.php

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 5. Доставчикът се задължава за следното:
 1. Да осигури сървър, съгласно спецификации, определени в избрания от Ползвателя план
 2. Да предостави под наем на Ползвателя ползването на Сървъра;
 3. Да осигури техническа поддръжка на Сървъра;
 4. Да осигури свързаност към Интернет на Сървъра, съгласно параметрите на услугата, определени в избрания от Ползвателя план;
 5. Да осигури място в помещение, където да бъде поставен Сървъра;
 6. Да осигури захранване на Сървъра с електричество и осигуряване на подходящи условия за неговото техническо функциониране;
 7. Да предостави на Ползвателя име и парола за отдалечен административен достъп до цялата функционалност на Сървъра;
 8. Да осигури сървъра с предварително инсталиран и функциониращ софтуер съгласно избрания от Ползвателя план;
 9. Да осигурява съобразно техническите си възможности, съобразно обстоятелствата, сигурност на Сървъра и ползването на Услугата;
 10. Да поддържа денонощно Параметрите на услугата и свързаността на Сървъра;
 11. В случай на възникнала повреда на Сървъра, да я отстрани не по-късно от 1 (един) работен ден, след като е разбрал за повредата, а при невъзможност за отстраняване на повредата, да замени Сървъра в посочения срок;

Чл. 6. Доставчикът има следните права във връзка с предоставянето на Услугата:
 1. Да получи от Ползвателя възнаграждение за предоставените Услуги;
 2. Да осъществява постоянен надзор за техническа изправност на Услугата;
 3. Да ограничава Параметрите, когато извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването си или променя елементи на съобщителната инфраструктура;
 4. Да ограничава временно Параметрите с цел защита на сигурността на съобщителната си инфраструктура;
 5. Да получи допълнително възнаграждение от Ползвателя за Допълнителни услуги във връзка с ползването на услугата
 6. Да извършва Допълнителни услуги, само след постигане на писмено съгласие с Ползвателя;
 7. Да изисква необходимата според обстоятелствата легитимация от Ползвателя при приемането на инструкции от него относно ползването или управлението на Услугата;
 8. Да ограничи или прекрати временно или постоянно ползването на услугата, ако установи, че Ползвателят я използва недобросъвестно или в нарушение на българското законодателство или добрите нрави.

Чл. 7. (1) Доставчикът предоставя необходимото съдействие на държавните органи при законосъобразното упражняване на техните правомощия във връзка с провеждане на процесуално-следствени действия, включително следното:
 • Предоставяне на информация за Ползвателя и Услугата;
 • Предоставяне на лични данни на Ползвателя;
 • Предоставяне на трафични данни съгласно чл. 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, в случаите когато се предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги;
(2) При осъществяването на действията по ал. 1, Доставчикът не е задължен да уведомява Ползвателя, освен в изрично определени в закона случаи.
(3) Ползвателят няма право да претендира обезщетение за вреди в следствие на действия на Доставчика по ал. 1.

Чл. 8. (1) Доставчикът има право да приема Политики за добросъвестно ползване на Услугата, чиито правила са основен критерий за определяне на добросъвестното или недобросъвестното поведение на Ползвателите и на техните потребители.
(2) Страните се съгласяват, че Политиките са неразделна част от този договор и са достъпни на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-politics.php. С подписването на този договор, Ползвателите декларират, че са запознати с Политиките и са съгласни с техните разпоредби, които ги обвързват.
(3) Доставчикът има право постоянно да допълва или променя Политиките съобразно развитието на обществените отношения в информационното общество. Страните се съгласяват, че всяко допълване на Политиките ще има действие спрямо Ползвателят след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 9. Ползвателят се задължава за следното:
 1. Да заплаща на Доставчика, уговореното възнаграждение за ползването на Услугата;
 2. Да използва добросъвестно Услугата и в съответствие със законодателството на Република България;
 3. Да използва Услугата по предназначение и по начин, който не уврежда другите клиенти на Доставчика или неговата съобщителна инфраструктура;
 4. Да използва и управлява Услугата единствено отдалечено (от разстояние) чрез предоставените от Доставчика име и парола за административен достъп;
 5. Да не използва функционалността на Услугата по-начин, който не съответства на нейното предназначение (напр. създаване на proxy, и др.).
 6. Да инсталира самостоятелно софтуера, който ще използва на Сървъра, извън изрично предоставения от Доставчика софтуер при активирането на Услугата;
Чл. 10. Ползвателят има право на следното, във връзка с изпълнението на този договор:
 1. Да използва Услугата по предназначение съобразно уговорените Параметри;
 2. Да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата, включително за управление, инсталиране и администриране на софтуера, разположен на Наетия Сървър;
 3. Да му бъде предоставена отдалечена, телефонна, денонощна поддръжка на Услугата от квалифициран персонал на Доставчика. Поддръжката на Услугата не включва инсталиране на софтуер на Наетия Сървър по поръчка на Ползвателя, както и предоставяне на съвети относно разработката на софтуер, сайтове, скриптове, ползването на програми за управление на съдържанието и други.
Чл. 11. Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:
 1. За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  - Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  - представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 2. За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 3. За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 4. За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 5. Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 12. (1)Договорът се прекратява:
 • с изтичане на срока на договора;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при съществено нарушение на клаузите на договора след изтичане на 2 седмичен срок от отправяне на писмено искане за отстраняване на нарушението от изправната до неизправната страна по договора, в който срок нарушението не е отстранено;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
(2) Договорът ще се счита за прекратен по вина на Ползвателя, в случай че Ползвателят забави дължимо плащане за предоставянето на Услугата с повече от 5 календарни дни. В този случай Доставчикът има право да преустанови веднага и без предизвестие предоставянето на Услугата, да изтрие информацията записана на техническото оборудване и не носи отговорност за всякакви вреди (имуществени и неимуществени) и пропуснати ползи на Ползвателя в случай на загуба или изтриване на информацията, създадена, съхранявана или предоставена на техническото оборудване, използвано за предоставяне на Услугата. Настоящата алинея няма да е пречка Доставчикът да претендира към Ползвателя неустойки или обезщетения за виновното прекратяване на този договор.
Чл. 13. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно настоящия договор, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на законодателството в Република България.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателят се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора с Ползвателя.
(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 15. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Доставчика за предоставяне на Услугата, Ползвателят има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
Чл. 16. Независимо от чл. 13 и чл. 14 в случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Ползвателят дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.
Чл. 17. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
Чл. 18. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 19. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателят на трети лица.

Защита на личните данни

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.
Чл. 22. Страните могат да договарят през време на действие на договора нови условия, изменения и допълнения по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на този договор няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 24. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на услугата "Нает сървър" от 25 Май 2018.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, представлявано от г-н Любомир Русанов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга по регистрация и управление на домейни, наричани по-долу Услугите.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд + Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя срещу възнаграждение следните услуги:
(1) Справка за свободно име на домейн;
(2) Вписване на името на домейн в регистрите на имената на домейни в Интернет;
(3) Осигуряване на възможност за дистанционно управление на домейна и неговите параметри, със следните функционалности:

 • управление на препращането от основния адрес на домейна към други Интернет адреси (forwarding);
 • управление на препращането на електронна поща към домейна;
 • конфигуриране на необходимите адреси за използване на домейна за хостинг услуги и електронна поща;
 • Защита срещу неразрешен трансфер от трети лица;
(4) Информация за зоните, в които може да се извършва регистрация на домейни и цените за различните зони е достъпна на адрес:
https://www.superhosting.bg/web-hosting-register-domains.php

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 4. (1) За да използва предоставените Услуги, Ползвателят следва да се регистрира, като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса.
(2) След регистрацията и получаване на плащането, Доставчикът извършва вписване на избрания домейн, в посочените от Ползвателя регистри на имената на домейни в Интернет. При вписването Доставчикът спазва правилата за регистрация на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна (ICANN, EURid и др.).
(3) Ползвателят на домейна определя периода, за който домейна се регистрира в съответните регистри.
(4) Пълноценното активиране на домейна се извършва до 3 дни от вписването му в регистрите на имена на домейни в Интернет.
Чл. 5. Възможността за дистанционно управление на домейна и неговите параметри, е достъпна за Ползвателя, от момента на вписване на домейна в съответните регистри на имената на домейни в Интернет.
Чл. 6. Доставчикът уведомява Ползвателя за извършената успешна регистрация на домейна по електронна поща, на предварително посочения от Ползвателя електронен адрес.
Чл. 7. Доставчикът не носи отговорност, в случаите когато:

 1. данните предоставени от Ползвателя за регистрация на домейн са грешни, непълни или неточни и това доведе отказ от регистрация или до прекратяване на регистрация от регистратора или организацията, която поддържа областта на името на домейна;
 2. заявеното за регистрация от Ползвателя име на домейн е било резервирано от трето лице през периода от поръчката до потвърждаване на плащането.
 3. при поръчката Ползвателят е въвел (изписал) неправилно името на домейна и вследствие на това е регистриран домейн, които Ползвателят не е поискал.

Чл. 8. (1) Доставчикът дава на Ползвателя възможност за подновяване на периода, за който е регистриран избрания от Ползвателя домейн, като преди изтичане на заявения от Ползвателя срок на регистрация на домейна, Доставчикът му изпраща напомнително електронно писмо, на посочения от него електронен e-mail адрес.
(2) Доставчикът изпраща три уведомления:

 • 30 дни преди изтичането на услугата;
 • 15 дни преди изтичането на услугата;
 • на деня в който изтича услугата.
(3) Доставчикът не носи отговорност ако Ползвателят не е получил напомнителното писмо, тъй като е предоставил грешни или неточни електронни адреси или е сменил електронните си адреси и не е уведомил за това Доставчика.
(4) Доставчикът не носи отговорност ако след изтичане на срока на регистрация, името на домейна е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е по-висока, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че Ползвателят не е заплатил своевременно за продължаване срока на неговата регистрация.
(5) Заплатени от Ползвателя суми за регистрация/трансфер на домейн(и) не подлежат на връщане, освен в случаите, при които услугата по регистрация/трансфер на домейна не е извършена(финализирана).
Чл. 9. (1) Доставчикът предоставя на потребителя име и парола за управление на името на домейна.
(2) Ползвателят се задължава да въведе информация относно личността си в съответните полета на регистрационната форма в регистрите на имена на домейни в Интернет.
(3) Цялата предоставена от Ползвателя информация в регистрационната форма на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна, става публично достъпна.
(4) В случай че Ползвателят по някаква причина загуби името и паролата си за управление на името на домейна, Доставчикът има право да приложи 'Процедурата за предоставяне на забравени имена и пароли', намираща се на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php, и представляваща неразделна част от тези общи условия.
(5) По всяко време Доставчикът има право да изисква особена легитимация от Ползвателя на името на домейна при извършване на действия по управлението на името на домейна.
(6) Цените и условията за възстановяване на изтекъл домейн от областите .COM, .NET, .ORG, .INFO, BIZ и .EU са посочени на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-register-domains.php

V. ТРАНСФЕР

Чл. 10. (1) В случай на трансфер на домейни от друг доставчик към Доставчика, Ползвателят се задължава да следва инструкциите, посочени в електронните писма, отправени от Доставчика към Ползвателя и да предостави на последния специален код за трансфера. При извършването на такъв трансфер Доставчикът следва предоставената му от Ползвателя информация за насочване на домейна.
(2) Доставчикът се задължава да извършва трансфер на регистрираното от Ползвателя име на домейн към друг доставчик след изрично заявление от Ползвателя.
(3) Доставчикът не носи отговорност, включително и не дължи връщане на заплатената цена от Ползвателя, в случай че поради действията или бездействията на Ползвателя или неговия доставчик, името на домейн не бъде трансферирано към "СуперХостинг.БГ" ЕООД.
(4) Доставчикът уведомява Ползвателя за успешното приключване на процедурата по трансфер на името на домейн.
Чл. 11. (1) В случай на трансфер на домейн от Ползвателя към трето лице - ползвател, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя следното:

 1. Удостоверение за права върху името на домейна;
 2. Име и парола за достъп до управлението на името на домейна.
 3. Потвърждение чрез електронно писмо на заявката за трансфер на името на домейн към друг ползвател.
 4. Документ за самоличност, удостоверение за правния статус на Ползвателя или документ за удостоверяване на представителната власт на лицето, представящо се за Ползвател на името на домейна;

(2) Доставчикът уведомява Ползвателя и лицето, към което се трансферира името на домейна за извършения трансфер.
Чл. 12. В случаите на трансфер по чл. 10 и чл. 11 Ползвателят се задължава да деактивира забраната за трансфер на името на домейн, ако това съществува, за да може да бъде извършен трансфер.
Чл. 13. (1) В случай на отказ от трансфер Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя за отказа, като изпрати писмо на имейла предоставен от последния, като му изтъкне възможните причини и му даде препоръки за отстраняването им.
(2) При успешен трансфер Доставчикът е длъжен да уведоми Ползвателя, че домейнът е успешно трансфериран и да му предостави данни за управление на трансферирания домейн.
Чл. 14. (1) Доставчикът не носи отговорност спрямо Ползвателя в случаите, когато:

 • трансферът на домейн не е реализиран тъй като Ползвателят не е предоставил на Доставчика специалния код за трансфер на домейн от един регистрар към друг;
 • трансферът на домейн не е реализиран тъй като от датата на регистрация на домейна са изминали по-малко от 60 дни;
 • трансферът на домейн не е реализиран тъй като периодът на регистрация/активност на домейна е изтекъл;
 • трансферът на домейн не е реализиран тъй като предоставеният от Ползвателя специален код за трансфер на домейн от един регистрар към друг не е верен;
 • трансферът на домейн не е реализиран тъй като Ползвателят не е деактивирал забраната за трансфер на домейн от един регистрар към друг;
 • трансферът на домейн не е реализиран, тъй като Ползвателят не е декларирал съгласието си за трансфер в специално електронно писмо, което се изпраща от регистрара при който ще се трансферира домейнът;
 • трансферът на домейн не е реализиран, тъй като Ползвателят е отказал заявката за трансфер в специално електронно писмо, което се изпраща от регистрара от който ще се трансферира домейна;
 • ползвателят не е получил верификационния e-mail за трансфер поради:
  • в контактната информация за домейна е въведен e-mail адрес който не функционира
  • в контактната информация за домейна е въведен e-mail адрес до който Ползвателят няма достъп
  • Ползвателят филтрира верификационния e-mail, изпратен от от регистрара при който ще се трансферира домейнът

VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 15. (1) Доставчикът има право да предостави на трети лица информацията за Ползвателя, въведена в регистрите на имената на домейни в Интернет.
(2) Доставчикът има право да предостави цялата информация за Ползвателя, в случай че това му бъде наредено по съответния законов ред от държавните органи в Република България.
(3) При защита на личните данни на Ползвателя, Доставчикът прилага приетата от него Политика за защита на личните данни, представляваща неразделна част от тези общи условия.
Чл. 16. (1) Доставчикът има право да спре достъпа до домейна или до неговото управление ако установи, че домейна се използва в нарушение на българското законодателство, правилата на международни организации или сдружения или в нарушение на морала и етичните правила в Интернет.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че достъпът до домейна и до неговото управление могат да бъдат спрени при наличие на едно от следните обстоятелства:

 • Предоставени са доказателства за нарушаване на търговска марка на трето лице;
 • Предоставено е съдебно или арбитражно решение или акт на държавен оран постановяващ спиране на достъпа до домейна или неговото заличаване;
 • От съдържанието на сайта, към който сочи името на домейна може да се съди, че се използва в противоречие с българското законодателство или възприетите в практиката правила, стандарти и норми;
 • Предоставени са доказателства, че чрез използване на домейна се нарушават права на трети лица;
(3) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за имуществени и неимуществени вреди, включително претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на спиране на достъпа до домейна или неговото управление, поради някоя от посочените по-горе причини.
(4) В случаите, посочени в този член Доставчикът има право да заличи името на домейна от регистрите на имената в Интернет, като същевременно прекрати, без предизвестие и без да дължи обезщетение, договора с Ползвателя.
Чл. 17. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че спрямо тях се прилагат правилата за регистрация, трансфер, управление, алтернативно разрешаване на спорове за съответната област за имена на домейни, както и всички други документи на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна (ICANN, EURid и др.).

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

IX. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
Чл. 23. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя услугата през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 24. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

Защита на личните данни

Чл. 25A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът действа в качеството си на обработващ данните за регистраторите на домейни и обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 26. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
Чл. 27. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 29. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 30. (1)За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България, правилата на международните организации за управление на имената на домейни и правилата на арбитражните съдилища за алтернативно разрешаване на спорове относно имена на домейни.
(2) Ползвателят изрично упълномощава Доставчика да действа като "Упълномощен представител" (Designated Agent) и да одобрява всяка промяна на Ползвателя от негово име. Ползвателят изрично се съгласява с 60-дневната вътрешно регистрационна забрана за трансфер след промяна на Ползвателя. Условията за "Упълномощен представител" (Designated Agent), промяна на Ползвателя и трансферна забрана за определени в Политиките на ICANN за трансфер на домейни.
Чл. 31. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17 Май 2018

•  Предишни общи условия за регистрация и управление на домейни
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между"СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. N 8105/2005 г. на Софийски градски съд, представлявано от г-н Любомир Русанов, управител, наричано по-долу за краткост "СуперХостинг.БГ" ЕООД, и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на предоставяните от него услуги по организиране издаването на цифрови сертификати пред издателя на цифровия сертификат, наричана по-долу Услугата.

ІІ. ДАННИ ЗА "СуперХостинг.БГ" ЕООД

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:
 1. Наименование на Доставчика:"СуперХостинг.БГ" ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток";
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36;
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, E-mail: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800;
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987 в търговския регистър при Агенцията по вписванията;
 6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни N: 0021684;
 7. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" N.15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" N.4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

  (3) Комисия за защита на конкуренцията България
  София 1000, бул. "Витоша" N.18
  Телефон: (02) 935 61 13
  Факс: (02) 980 73 15
  Уеб сайт: www.cpc.bg
 8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност N BG131449987

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

Чл. 3. (1) По силата на настоящите общи условия, "СуперХостинг.БГ" ЕООД се задължава да предостави срещу възнаграждение на КЛИЕНТА способ за изпращане на заявка за издаването на цифрови сертификати на КЛИЕНТА измежду посочените на сайта на "СуперХостинг.БГ" ЕООД издатели на цифрови сертификати. (2) УСЛУГИТЕ, предоставяни на КЛИЕНТА от "СуперХостинг.БГ" ЕООД се състоят в следното:
 • Предоставяне на способ за плащане на цифровия сертификат;
 • Предоставяне на интерфейс за генериране на заявка за издаване на цифров сертификат;
Чл. 4. (1) За да заяви издаването на цифров сертификат, КЛИЕНТЪТ отправя заявка до "СуперХостинг.БГ" ЕООД, в която посочва всички параметри, които трябва да притежава сертификата. (2) "СуперХостинг.БГ" ЕООД предоставя възможност на КЛИЕНТА да попълни в интерфейса на страницата на "СуперХостинг.БГ" ЕООД в Интернет информация, която го идентифицира и която ще бъде използвана за издаването на цифровия сертификат. (3) "СуперХостинг.БГ" ЕООД изпраща на издателя на цифровия сертификат данните, въведени от КЛИЕНТА и които ще послужат да издаването на цифровия сертификат. (4) След като "СуперХостинг.БГ" ЕООД е предоставил данните на Клиента на издателя на цифровия сертификат, КЛИЕНТЪТ самостоятелно извършва всички необходими стъпки и инструкции на издателя на цифровия сертификат за издаването на цифровия сертификат.
Чл. 5. КЛИЕНТЪТ се задължава винаги да предоставя на "СуперХостинг.БГ" ЕООД и на издателя на цифровия сертификат достоверна и актуална информация, необходима за издаването на цифровия сертификат.
Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ заплаща на "СуперХостинг.БГ" ЕООД възнаграждение за организирането на издаването на цифровия сертификат от избрания от КЛИЕНТА издател на цифровия сертификат. (2) Възнаграждението по ал. 1 включва в себе си и цената на цифровия сертификат, която "СуперХостинг.БГ" ЕООД ще заплати на издателя на цифровия сертификат. (3) КЛИЕНТЪТ заплаща на "СуперХостинг.БГ" ЕООД възнаграждението по ал. 1 по избрания от КЛИЕНТА начин в момента на сключване на договора или друг момент, ако това е изрично уговорено между страните.
Чл. 7. (1) В случай че за издаването на цифровия сертификат е необходимо да се предоставят документи, да се удостоверяват обстоятелства или да се извършат действия, КЛИЕНТЪТ самостоятелно ги осъществява съобразно указанията на издателя на цифровия сертификат. (2) С оглед на ал. 1 страните се съгласяват, че "СуперХостинг.БГ" ЕООД няма да има никакви задължения към КЛИЕНТА след приемането и изпращането на данните за издаване на цифровия сертификат към издателя на цифровия сертификат и заплащането на цената за издаване на цифровия сертификат на издателя на цифровия сертификат от името на КЛИЕНТА.
Чл. 8. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава преди приемането на настоящите общи условия да се запознае подробно с общите условия на избрания от КЛИЕНТА издател на цифровия сертификат. (2) КЛИЕНТЪТ се съгласява с общите условия и други изисквания на издателя на цифровия сертификат и се задължава безусловно да ги спазва.
Чл. 9. (1) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. (2) КЛИЕНТЪТ може по всяко време да променя информацията в профила си, но се задължава да поддържа актуални предоставените данни. (3) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни. (4) В случай, че по някаква причина КЛИЕНТЪТ е забравил или изгубил своите име и парола, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php. (5) От съображения за сигурност на данните на КЛИЕНТА, "СуперХостинг.БГ" ЕООД ще изпраща всякакви данни само на e-mail адрес, който е бил посочен от КЛИЕНТЪТ в момента на регистрацията на профила.

IV. ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10. "СуперХостинг.БГ" ЕООД публикува тези общи условия на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

V. СРОК И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА съгласно настоящите общи условия се сключва със срок до издаването на цифровия сертификат от избрания от КЛИЕНТА издател на цифровия сертификат. (2) "СуперХостинг.БГ" ЕООД и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че с издаването на цифровия сертификат от издателя на цифровия сертификат, "СуперХостинг.БГ" ЕООД е изпълнил всички задължения по договора си с КЛИЕНТА.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 12. Договорът за предоставяне на УСЛУГИТЕ се прекратява:
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • с едностранно едноседмично предизвестие на всяка от страните, оправено до насрещната страна. Писмената форма ще се счита за спазена, ако предизвестието е изпратено по електронна поща, дори и да не е подписано с електронен подпис;
Чл. 13. "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват или ще се използват в нарушение на настоящите общи условия, Общите условия на другите услуги, предлагани от "СуперХостинг.БГ" ЕООД, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за предоставяне на цифрови сертификати.
Чл. 14. В случай че договорът между "СуперХостинг.БГ" ЕООД и КЛИЕНТА бъде прекратен по вина на КЛИЕНТА, възнаграждението, платено на "СуперХостинг.БГ" ЕООД, ще се счита за неустойка и може да бъде задържано от "СуперХостинг.БГ" ЕООД като обезщетение за вредите, причинени на "СуперХостинг.БГ" ЕООД от виновното прекратяване на договора.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 15. КЛИЕНТЪТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност "СуперХостинг.БГ" ЕООД при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) деклариране или предоставяне на неверни обстоятелства пред "СуперХостинг.БГ" ЕООД или издателя на цифровия сертификат във връзка с издаване на цифровия сертификат.
Чл. 16. (1) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. (2) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи отговорност за всякакви вреди причинени на КЛИЕНТА, освен в случаите на умисъл или груба небрежност.
Чл. 17. (1) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от КЛИЕНТА на трети лица. (2) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на КЛИЕНТА в процеса на предоставяне или непредоставяне на Услугата.
Чл. 18. (1) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя УСЛУГАТА и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана информация и други сходни последствия. (2) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за КЛИЕНТА, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е КЛИЕНТА. (3) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи отговорност в случай на причинени вреди или пропуснати ползи вследствие на неправомерен достъп на трети лица до данните в профила на КЛИЕНТА при "СуперХостинг.БГ" ЕООД, включително и при осъществен достъп до частния или публичен ключ на цифровия сертификат.

Защита на личните данни

Чл. 18A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) КЛИЕНТЪТ и "СуперХостинг.БГ" ЕООД се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. (2) КЛИЕНТЪТ и "СуперХостинг.БГ" ЕООД се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.
Чл. 20. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между КЛИЕНТА и "СуперХостинг.БГ" ЕООД, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 22. Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между "СуперХостинг.БГ" ЕООД и КЛИЕНТА чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ на 17 Май 2018 г.

•  Предишни общи условия за предоставяне на услуги по издаване на цифрови сертификати (SSL)
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


 

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 1. Доставчикът предлага избран от Ползвателя уеб адрес (име на домейн) за добавянето му в каталозите на други уеб сайтове (портали) добили популярност в българското и международното интернет пространство.
Чл. 2. Информация за различните цени в зависимост от абонаментните планове е достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-search-registration.php.
Чл. 3. Информация за интернет порталите в които уеб сайтовете се предлагат за регистрация е достъпна на адрес www.superhosting.bg.
Чл. 4. (1) Съдържанието което се предлага за регистрация се предоставя от Ползвателя.
(2) Доставчикът изпраща на Ползвателя електронен документ с точното описание за начина и вида, по който Ползвателят трябва да предостави съдържанието.
(3) Доставчикът има право да нанесе корекции в представеното му от Ползвателя съдържание, ако то не е предоставено според съответните изисквания на Доставчика.
(4) Доставчикът не носи отговорност за грешки и неточности в съдържанието, допуснати от страна на Ползвателя.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 5. Ползвателят е длъжен да предостави съдържанието на Доставчика след като на избрания от него уеб адрес е разположен завършен и напълно функциониращ уеб сайт.
Чл. 6. На уеб сайта задължително трябва да има съдържание на български език.
Чл. 7. На уеб сайта може да има съдържание и на други езици.
Чл. 8. Доставчикът е длъжен да приключи с изпълнението на услугата в срок от 5 (пет) РАБОТНИ дни, след като е получил съдържанието от Ползвателя.

III. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 9. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя, съгласно избрания от него абонаментен хостинг план.
(2) Информация за различните цени в зависимост от абонаментните планове е достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-search-registration.php.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. Услугата "Регистрация в търсачки" не гарантира, че сайта ще бъде добавен във всички портали, в които той е предложен за регистрация.
Чл. 11. Услугата "Регистрация в търсачки" не гарантира конкретна позиция, на която ще се появява даден сайт в каталога, в който е бил предложен за регистрация.
Чл. 12. Решението дали предложеното от клиента съдържание ще бъде добавено на местата, на които сайта е предложен се взима от служител на фирмата, чиято собственост е избрания портал.
Чл. 13. Доставчикът не носи отговорност в случаите, в които регистрацията на уеб сайт е отказана от един или повече от интернет порталите в който сайта е предложен за регистрация.
Чл. 14. В случаите на отказ от регистрация Доставчикът не разполага и не може да предостави на Ползвателя информация за причината на отказа от регистрация.
Чл. 15. Някои от уеб порталите изпращат персонални кодове за достъп, посредством които предложеното съдържание подлежи на редакция в бъдеще. Кодовете се изпраща на електронния адрес на Потребителя и Доставчикът не разполага с тези кодове.
(1) Доставчикът не носи отговорност ако Ползвателят не е получил тези кодове или е изтрил писмото, което му е било изпратено във връзка с регистрацията на неговия уеб сайт.
(2) Ползвателят има право да променя съдържанието посредством предоставените му кодове по собствена преценка.
Чл. 16. Ползвателят няма право да изисква от Доставчика да бъдат направени промени в предявеното съдържание, след като процедурата по регистрацията е завършила.

Защита на личните данни

Чл. 17. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

•  Предишни общи условия за регистрация в търсачки
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


 
Чл. 1. Настоящите политики за приемлива употреба са неразделна част от Общи условия за ползване на Услугата.

А. СПОДЕЛЕН и WORDPRESS ХОСТИНГ

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 2. Информация за различните абонаментни планове за услугите "Споделен Хостинг" и "WordPress Хостинг" е достъпна на адреси:
https://www.superhosting.bg/web-hosting-compare-hosting-plans.php
https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php

II. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 3. За услугите споделен и WordPress хостинг не се допуска инсталирането на:
 1. Торент тракери;
 2. Торент клиенти;
 3. онлайн игри, като под онлайн игра се разбира игра, която за да работи използва ресурс на сървъра и не би могла да бъде играна, ако участникът в нея няма връзка със сървъра;
 4. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay)
 5. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.
 6. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.
Чл. 4. Не се допуска стартирането на фонови (background) процеси от типа на IRC сървъри, ботове, скенери за пролуки, троянски коне, шелове и др.

Чл. 5. Не се разрешава стартирането на програми, които отварят даден порт и очакват входящи мрежови връзки (network connections).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 6. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл.7. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 8. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всеки акаунт, който нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
Чл. 9. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.
Чл. 9а. Ползвателят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.

IV. ЛИМИТИ


На изразходван трафик

Чл. 10. Месечния трафик на Ползвателя е лимитиран в съответствие с използвания хостинг план. Ако използвания трафик достигне лимита преди края на месеца, акаунта се спира автоматично до първо число на следващия месец.
Чл. 11. Неизразходван трафик в рамките на един месец не се трансферира в следващия месец

За използване на електронна поща (email)

Чл. 12(1). Ползвателят има право да изпраща до 350 електронни (e-mail) съобщения на един астрономически час.
(2). Ползвателят има право да изпраща до 50 000 електронни (e-mail) съобщения за една седмица.
Чл. 13. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 14. При повторно нарушение на Чл. 12 от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 15. Когато е установено нарушение по Чл. 12 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 16. Доставчикът има право да изтрие без предупреждение всички електронни писма, маркирани като СПАМ, които са по-стари от един месец, намиращи се в e-mail кутии принадлежащи на Потребителя.

За използвано процесорно време

Чл. 17. Максимално допустимото процесорно време, което софтуерните приложения, разположени на акаунта на Ползвателят могат да изразходват за своята работа, се определя в зависимост от ползвания хостинг план:
 1. за хостинг план "СуперСтарт" – до 900 минути от 0,5 процесорно ядро за един календарен месец;
 2. за хостинг план "СуперПро" – до 3300 минути от 1,2 процесорни ядра за един календарен месец;
 3. за хостинг план"СуперХостинг" – до 4800 минути от 1,8 процесорни ядра за един календарен месец;
 4. за хостинг план"СуперХостинг+" – до 8400 минути 1,8 процесорни ядра за един календарен месец;
 5. за реселърски хостинг планове - до 900 минути от 0,5 процесорнo ядро за един календарен месец за всеки клиентски акаунт, разположен в реселърския акаунт. Времето не може да се споделя между клиентските акаунти.
При отчитането на изразходваното процесорно време се включва времето изразходвано за обработка на скриптове и приложения, както и времето изразходвано от базата данни (MySQL), като стойностите се събират.

Неизразходваните в рамките на месеца минути не се прехвърлят за следващ месец.

Мерки при надвишаване на лимита на използвано процесорно време

Чл. 18. При изразходване на повече от 80% от определените лимити в рамките на един календарен месец, Доставчикът уведомява Ползвателя, като му предоставя статистическа информация, показваща изразходваното процесорно време от акаунта. Ползвателят трябва да предприеме необходимите мерки, така че приложенията му да не изразходват повече от определения месечен лимит или да премине към план/услуга, предоставяща повече процесорни ресурси.
Чл. 19. В случай, че приложенията на Ползвателя изразходват повече от 100% от месечния лимит на съответния план в рамките на един календарен месец Доставчикът има право да ограничи ползването на Услугата до преминаване към план/услуга, предоставяща повече процесорни ресурси или до началото на следващия календарен месец.
Чл. 20. В случай, че приложенията на Ползвателя изразходват повече от 10% от месечния лимит за период от 24 часа Доставчикът има право временно да ограничи ползването на Услугата, без да е длъжен да отправя предвартително предупреждение към Ползвателя.

Лимит за използване на MySQL и MSSQL сървър

Чл. 21. Ползвателят има право да използва ресурсите на базата данни, по начин който не нарушава производителността на сървърното оборудване.
Чл. 21а. Максимално допустимият брой заявки към SQL сървъра за един хостинг акаунт е 100 000 заявки за един астрономически час.
Чл. 22. При констатиране на нарушение, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за оптимизиране/премахване на проблемните заявки към базата данни.
Чл. 23. Ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в срок до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.
Чл. 24. Ползвателят не може да разполага база данни, чийто размер е по-голям от 1GB дисково пространство и/или съдържа повече от 1000 таблици.

Лимит на брой паралелни HTTP връзки

Чл. 25. Приложенията, разположени на акаунта на Ползвателя могат да ползват до 100 паралелни HTTP връзки (конекции) към сайта/под-домейните/аддон домейните си.
Чл. 26. Ползвателят няма право да използва акаунта си за сервиране на съдържание към уеб страници разположени извън съответния акаунт.
Чл. 27. При установяване на нарушения по Чл. 24 и Чл. 25 Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.

Крон задачи (cron jobs)

Чл. 28. Ползвателят няма право да настройва скриптове с отложен старт на изпълнение (cron job), който се изпълнява на интервал по-кратък от 15 минути.

Други скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 29. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата, за потребители чийто приложения причиняват натоварвания, или други събития, които нарушават нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.
Чл. 30. Ползвателят не може да стартира повече от 20 (двадесет) едновременно изпълняващи се процеса.

Други лимити

Чл. 31. Ползвателят няма право да разполага в пространството на акаунта си архивни копия на същия, които са по-стари от 1 месец.
Чл. 32. Доставчикът прави няколко бекъпа седмично на акаунтите разположени на неговите сървъри за споделен и WordPress хостинг. Тези бекъпи са изцяло за вътрешна употреба. При бекъпа, някои типове файлове не се съхраняват. Такива файлове са например (но не ограничени само до тях) iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.
Чл. 33. Ползвателят не може да разполага в хостинг акаунта файлове с размер по-голям от 500МB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.
Чл. 34. Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, независими от тези които Доставчикът поддържа.
Чл. 35. Ако доставчикът предостави на ползвателя данни от бекъп, то те ще бъдат в суров вид и ще бъде необходима допълнителна обработка на тези данни от страна на ползвателя, за да бъдат доведени до състояние в което могат да бъдат използвани и обработвани.
Чл. 36. Ползвателят е длъжен да организира акаунта/тите така, че нито той нито някой от посетителите на сайтовете разположени в акаунтите които администрира, да не използват ресурси които многократно надвишават средната употреба на съответния ресурс използван от останалите ползватели на същата или подобна услуга.
Чл. 37. Отдалечен достъп до MySQL и MSSQL се предоставя само и единствено за администрация на базите данни. Не се допуска използването му от приложения, работещи на компютърни системи, различни от тази, на която е разположена съответната база данни. При установено нарушение по този член Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 38. Приложенията, разположени на акаунта на Ползвателя, могат да ползват оперативна памет (RAM) в съответствие с лимита, опредлен от параметрите на съответния хостинг план.
Чл. 38а. Максимално допустимият брой ай-нодове (inodes) (файлове, директории и др), които Ползвателят може да разполага в хостинг акаунт, се определят в зависимост от ползвания хостинг план, както следва:
- за хостинг план "СуперСтарт" – до 90 000 файла и директории
– за хостинг план "СуперПро" – до 180 000 файла и директории
– за хостинг план"СуперХостинг" – до 270 000 файла и директории
– за хостинг план"СуперХостинг+" – до 350 000 файла и директории
– за реселърски хостинг планове – до 60 000 файла и директории за всеки клиентски акаунт, разположен в реселърския акаунт.
Чл. 38б. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории в акаунт, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че броят файлове и директории да не надхвърлят определените лимити.
Чл. 38в. В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на файловете и директориите в акаунт на Ползвателя продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на акаунта.

Б. ВИРТУАЛЕН СЪРВЪР

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 39. Информация за различните конфигурации виртуални сървъри е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-vps.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Виртуален частен сървър (VPS - Virtual Private Server) или само Виртуален Сървър, представлява технология за разделяне на един физически сървър на няколко логически (виртуални) сървъра по начин, при който от гледна точка на логическите (виртуалните) сървъри, виртуалния сървър представлява напълно самостоятелен (сървър) с точно определени хардуерни параметри

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 40. За Услугата виртуален сървър не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др .;
 4. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 41. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 42. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 43. (1) Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
(2) Със закупуването на услугата "виртуален сървър (VPS)" Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, тъй като Доставчикът не осигурява такъв.
(3) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието на виртуалния сървър, която се активира при допълнително заплащане.
(4) Цената за активиране на опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-vps.php
Чл. 44. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на изразходван трафик

Чл. 45. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията е без ограничение по трафик.
Чл. 46. В случай на недостиг на Интернет капацитет Ползвателят може да премине към план, предоставящ по-голям капацитет, или да заяви на Доставчика увеличаване на капацитета на настоящия план, като заплати за допълнително предоставения ресурс.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 47. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 48. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 49. Когато е установено нарушение по Чл. 41 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

Лимити за скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 50. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата, за Потребители чийто приложения причиняват натоварвания, или други събития, които нарушават нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

В. НАЕТ СЪРВЪР

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 51. Информация за различните наети сървъри е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-dedicated.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл. 52. Нает сървър представлява отделно обособена компютърна конфигурация която се предоставя на Ползвателя, като последния има право да ползва целия хардуерен и софтуерен ресурс на сървъра.

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 53. За Услугата нает сървър не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 54. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани върху сървъра приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 55. Ползвателят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват оборудване намиращо се в мрежата на Доставчика, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система свързана с интернет.
Чл. 56. При констатирано нарушение по предходния член, Доставчикът има право временно да прекрати предоставянето на Услугата до отстраняване на проблема, като своевременно уведоми Ползвателя за това.
Чл. 57. Ползвателят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението.
Чл. 58. (1) Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
(2) Със закупуването на услугата "нает сървър" Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, тъй като Доставчикът не осигурява такъв.
(3) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието на наетия сървър, която се активира при допълнително заплащане.
(4) Цената за активиране на опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-dedicated.php
Чл. 59. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на изразходван трафик

Чл. 60. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията е без ограничение по трафик.
Чл. 61. В случай на недостиг на Интернет капацитет Ползвателят може да премине към план, предоставящ по-голям капацитет, или да заяви на Доставчика увеличаване на капацитета на настоящия план, като заплати за допълнително предоставения ресурс.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 62. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 63. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 64. Когато е установено нарушение по Чл. 54 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

Г. Managed VPS

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 65. Информация за различните конфигурации виртуални сървъри е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) представлява технология за разделяне на един физически сървър на няколко логически (виртуални) сървъра по начин, при който от гледна точка на логическите (виртуалните) сървъри, виртуалния сървър представлява напълно самостоятелен (сървър) с точно определени хардуерни параметри.

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 66. За Услугата виртуален сървър не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.;
 4. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 67. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 68. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и нарушаване на работата на сървърното оборудване, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт, разположени на акаунта на Ползвателя.
Чл. 69. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 70. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на ползване на Интернет

Чл. 71. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията от Ползвателя е лимитиран в съответствие с използвания план.
Чл. 71а. В случай на недостиг на Интернет капацитет, Ползвателят може да премине към план, предоставящ по-голям капацитет, или да заяви на Доставчика увеличаване на капацитета на настоящия план, като заплати за допълнително предоставения ресурс.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 72. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно ограничаване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 73. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба, Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 74. Когато е установено нарушение по Чл. 67 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове и уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. На свой ред Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

Лимити за скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 75. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата за приложения, които причиняват натоварвания, или други събития, което води до нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

Лимит за дискови операции

Чл. 76. При ползването на услугата Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) приложенията разположени на сървъра може да генерират до 65 млн. дискови операции за четене и запис (IOPS) на месец. Допълнително реализираните над този брой 65 млн. дискови операции (IOPS) в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената опредлена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php
Чл. 77. При реализиране на множество на брой дискови операции (IOPS) от виртуалния сървър на Ползвателя, с което се надхвърлят рамките на допустимото потребление на този ресурс, с цел запазване на качеството на услугата, Доставчикът си запазва правото временно да ограничи предоставянето на услугата.

Лимит за системна администрация

Чл. 78. При ползването на услугата Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) Ползвателят може да ползва до 3 (три) астрономически часа системна администрация в рамките на един календарен месец. Допълнително изразходваните над този брой часове в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената, определена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php
Чл. 79. Неизползваните часове за услугата системна администрация в рамките на един календарен месец не се прехвърлят към следващи месеци.

Други лимити

Чл. 80. (1) Максимално допустимият брой ай-нодове (inodes) (файлове, директории и др), които Ползвателят може да разполага в Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server), се определят в зависимост от ползвания сървър, както следва:

- за Managed VPS Start – до 500 000 файла и директории
- за Managed VPS Duo – до 700 000 файла и директории
– за Managed VPS Pro – до 1 000 000 файла и директории
- за Managed VPS Mega – до 1 200 000 файла и директории
– за Managed VPS Business – до 1 500 000 файла и директории

(2) Максимално допустимият размер на дисково пространство, което Ползвателят може да ползва за разполагане на MySQL бази данни, се определят в зависимост от ползвания сървър, както следва:

- за Managed VPS Start – до 2,5 GB
- за Managed VPS Duo – до 5 GB
– за Managed VPS Pro – до 7,5 GB
- за Managed VPS Mega – до 10 GB
– за Managed VPS Business – до 15 GB

Чл. 81. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории или максимално допустимия размер на дисково пространство за MySQL бази данни, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки
Чл. 82. В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на файловете и директориите или дисковото пространство използвано за разполагане на MySQL бази даннив продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на акаунта.

VI. АРХИВНИ КОПИЯ (БЕКЪП)

Чл. 83. Ползвателят няма право да разполага в пространството на виртуалния сървър архивни копия на съдържанието на същия, които са по-стари от 1 месец.
Чл. 84. Доставчикът прави три (3) архивни копия (бекъпа) седмично на съдържанието на виртуалния сървър. При бекъпа някои типове файлове не се съхраняват. Такива файлове са (но не са ограничени само до тях): iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.
Чл. 85. Ползвателят не може да разполага в пространството на виртуалния сървър файлове с размер по-голям от 500МB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.
Чл. 86. Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Ползвателят се съгласява, че ще поддържа и свой собствен набор от бекъпи, независими от тези, които Доставчикът поддържа.
Чл. 87. (1) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за пълно архивиране на съдържанието на виртуалния сървър, която се активира при допълнително заплащане.
(2) Опцията за пълно архивиране на съдържанието на виртуалния сървър включва генерирането и съхраняването на седем (7) архивни копия (бекъпа) седмично, като в тях се включват и типовете файлове, посочени в Чл. 80.
(3) Цената за активиране на опцията за пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php

Д. Cloud VPS услуги

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 88. Информация за различните варианти на конфигурации е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-cloud-hosting-services.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Cloud VPS услугите представляват платформа, посредством която Ползвателят може да създава и изтрива виртуални сървъри, както и да управлява и променя по всяко време ресурсите (дисково пространство, оперативна памет, процесорни ядра, Интернет достъп) на създадените сървъри, в рамките на параметрите, определени от Доставчика.

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 89. За Cloud VPS услугите не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.;
 4. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 90. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 91. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 92. (1) Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
(2) Със закупуването на услугата "Cloud VPS" Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, тъй като Доставчикът не осигурява такъв.
(3) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието на Cloud сървъра, която се активира при допълнително заплащане.
(4) Цената за активиране на опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-vps.php
Чл. 93. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на ползване на Интернет

Чл. 94. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията се определя от Ползвателя в рамките на определените от Доставчика параметри.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 95. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно ограничаване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 96. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 97. Когато е установено нарушение по Чл. 95 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до услугата или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове и уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. На свой ред Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение

Лимити за скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 98. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата за приложения, които причиняват натоварвания, или други събития, което води до нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

Лимит за дискови операции

Чл. 99. При ползването на Cloud VPS услугата приложенията, разположени на сървъра може да генерират до 65 млн. дискови операции за четене и запис (IOPS) на месец. Допълнително реализираните над този брой 65 млн. дискови операции (IOPS) в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената определена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-cloud-hosting-services.php
Чл. 100. При реализиране на множество на брой дискови операции (IOPS), с което се надхвърлят рамките на допустимото потребление на този ресурс, с цел запазване на качеството на услугата, Доставчикът си запазва правото временно да ограничи предоставянето на услугата.

Е. СуперМейл услуги

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА


Чл. 101. Информация за различните варианти на конфигурации е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#supermail

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ


СуперМейл представлява услуга, при която на Ползвателят се предоставя достъп до пощенска кутия, посредством която той получава възможност за изпращане, получаване и управление електронни писма (имейл).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 102. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

Чл. 103. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от Доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.

Чл. 104. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

IV. ЛИМИТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (EMAIL)


Чл. 105. Доставчикът има право да изтрие без предупреждение всички електронни писма, маркирани като СПАМ, които са по-стари от един месец, намиращи се в e-mail кутии принадлежащи на Потребителя.

Чл. 106. Доставчикът прави няколко бекъпа седмично. Тези бекъпи са изцяло за вътрешна употреба.

Чл. 107. Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, независими от тези които Доставчикът поддържа.

Чл. 108. Ползвателят се съгласява да не използва предоставената му от Доставчика услуга за изпращане на нежелана поща - "СПАМ". Нарушаването на това условие ще доведе до временно ограничаване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.

Чл. 109. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба, Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

Чл. 110. Когато е установено нарушение по Чл. 105 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до услугата или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове и уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. На свой ред Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение

Чл. 111. (1) Максимално допустимият брой писма, които Ползвателят може да съхранява в своята имейл кутия, се определят в зависимост от ползвания план, както следва:
 • - за СуперМейл 1 - до 7500 писма
 • - за СуперМейл 2 - до 15000 писма
 • - за СуперМейл 4 - до 30000 писма
 • - за СуперМейл 10 - до 50000 писма
 • - за СуперМейл 20 - до 100000 писма
 • - за СуперМейл 50 - до 150000 писма
 • - за СуперМейл 100 - до 300000 писма
(2) При достигане на максимално допустимия брой писма в кутията, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че броят писма да не надхвърлят определените според плана лимити.

(3) В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на писмата в кутията на Ползвателя продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на кутията.

Чл. 112. (1) Ползвателят има право да изпраща до 100 електронни (e-mail) съобщения на един астрономически час.

(2). Ползвателят има право да изпраща до 7000 електронни (e-mail) съобщения за една седмица.

Чл. 113. (1) Ползвателят има право да реализира до 5 броя паралелни SMTP връзки (конекции) към своята имейл кутия.

(2). Ползвателят има право да реализира до 10 броя паралелни IMAP и/или POP3 връзки (конекции) към своята имейл кутия.

Ж. DNS АДМИНИСТРАЦИЯ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Чл. 114. DNS администрация на домейн представлява уеб-базирана функционалност за управление на DNS зоната на домейн, наричана по-долу Услугата, даваща възможност за редакция, добавяне и/или изтриване на вече въведени DNS записи (А, CNAME, MX, SRV, TXT записи и др.)

II. ЛИМИТИ


Чл. 115. Ползвателят се съгласява да не използва предоставената му от Доставчика Услуга за:

- домейни, които се използват за IRC (Internet Relay Chat);
- домейни, които са или са били обект на DNS DDoS атаки;
- домейни, които са насочени към сайтове и форуми, свързани с играта Minecraft;
- домейни, които в контактните си данни нямат коректна информация за регистранта;
– домейни, които се използват за изпращане на СПАМ;
- DDoS атаки от всякакъв тип;
- извършване на всякакви действия които могат да навредят на качеството и нормалното функциониране на предоставяната услуга или на други услуги, предоставяни от Доставчика;
- за нерегламентиран достъп до мрежи и компютърни системи.


Чл. 116. Ползвателят има право да въвежда и поддържа до 100 DNS записа за един домейн.

Чл. 117. Броят DNS заявки към домейна, асоцииран с услугата, не може да надхвърля 100 000 на дневна база.
В случай на неспазване на някое от посочените в чл. 115-117 условия, Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата.

Чл. 118.Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата, в случай на масово изпращане на линкове или нежелана поща към ресурс, който ползва услугата DNS администрация. Този ресурс може да бъде уеб, мейл или др.

З. Политики за спазване на добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение


Чл. 119. В случай че Ползвателят, при отправяне на заявки за системна поддръжка, или осъществяване на друга комуникация със служителите на Доставчика, не спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да откаже съдействие на Ползвателя, както и да ограничи каналите за комуникация с последния, без да посочва причина и без да дължи обезщетение.

В посочените по-горе случаи, по преценка на Доставчика, договорните отношения с Ползвателя могат да бъдат едностранно прекратени от страна на Доставчика и на Ползвателя да бъде отказано всякакво по-нататъшно предоставяне на услуги, като за това Доставчикът не дължи обезщетение на Ползвателя.

И. Политики за допълнително потвърждение при вход в клиентския профил


Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изисква допълнително потвърждение (верификация) от Ползвателя, което служи за идентификация на същия, в случай на опит за вход в "Клиентския профил", който поражда основателни съмнения относно неговата самоличност, както и при възможен потенциален риск за неправомерен достъп в "Клиентския профил" от трето лице, при който могат да настъпят вреди за Ползвателя вследствие разкриването на информация и данни за акаунта.

Допълнителната верификация се извършва по най-подходящия технически начин, определен изцяло и единствено от Доставчика с оглед спецификите на всеки конкретен случай. Доставчикът уведомява Ползвателя за необходимостта от допълнително потвърждение и начина на извършване на верификацията.

K - Професионална WordPress поддръжка

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 120. Информация за различните абонаментни планове за услугата Професионална WordPress поддръжка е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport

II. ЛИМИТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА WORDPRESS ПОДДРЪЖКА


Чл. 121. Ползвателят може да ползва до 1 (един) астрономически час поддръжка в рамките на един календарен месец. Допълнително изразходваните над този брой часове в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената, определена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport

чл. 122. В услугата не са включени следните дейности:
 • Създаване на нов сайт;
 • Създаване на съдържание;
 • Създаване и промени по дизайн, изображения и др.;
 • SEO оптимизация (Добавяне на ключови думи, описания към страници, препоръки и настройки на SEO);
 • Подобряване на резултати на сайта в търсещи машини (Page Rank, Backlinks)
 • Увеличаване на трафика на сайта;
 • Обновяване на WordPress Multisite системи и/или активираните плъгини и/или теми към тях;
 • Добавяне на отделни продукти за WooCommerce;
 • Импортиране на продукти и поръчки за WooCommerce и настройки по тях - създаване и оформление на CSV/XML файл, създаване и оформяне на текстове, създаване на вариации, добавяне и промени по цени, промоции, категории и др.;
 • Създаване и добавяне на специализирана функционалност към WordPress, плъгин и/или тема;
 • Създаване на тема и/или плъгин;
 • Създаване на мобилна или риспонсив версия на сайта;


чл. 123. С дейност „Управление на съдържанието“ Доставчикът съдейства с публикуване на съдържание в страници, качване на новини и изображения, качване на лого, favicon и др. Дейностите са до 5 (пет) броя за абонаментен период.

чл. 124. Доставчикът съдейства с настройване на 1 (една) адресна карта на сайта за един абонаментен период.

чл. 125. Спрямо абонаментния план, Доставчикът предоставя диагностика на казус в сайта на Ползвателя, който е извън изрично описаните в абонаментния план. Броят на диагностики на казус, различен от описаните е определен в абонаментния план на адрес:
https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport

Доставчикът диагностицира причините за казуса в сайта на Ползвателя и прилага решение, ако е в рамките на предлаганата услуга.

чл. 126. В услугата не се включва анализ и оптимизация на потребление на сървърни ресурси (CPU, inodes и др.).
 
Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, СуперХостинг.БГ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
 1. Наименование: Адвокатско дружество "Владимиров Кискинов"
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 176645870
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 5. Телефон: 02 988 18 28
 6. Email:
Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
"СуперХостинг.БГ" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) СуперХостинг.БГ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на хостинг услуги, регистрация на домейни, използване на виртуални и наети сървъри и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на СуперХостинг.БГ по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо СуперХостинг.БГ;
 • За целите на легитимния интерес на СуперХостинг.БГ.

(2) СуперХостинг.БГ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, СуперХостинг.БГ действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) СуперХостинг.БГ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите хостинг услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от СуперХостинг.БГ;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център;
 • създаване на електронен магазин през платформата Shopiko.
 • абониране за нашите статии, публикувани в Блога на СуперХостинг.БГ;
 • оставяне на коментари под наши статии, публикувани в Блога на СуперХостинг.БГ.

(2) СуперХостинг.БГ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, СуперХостинг.БГ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СуперХостинг.БГ?

Чл. 3. (1) СуперХостинг.БГ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на хостинг услуги, регистрация на домейн, виртуален или нает сървър и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията "Сключване на договор за хостинг услуга" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на потребител за целите на регистриране на домейн в или извън областта .БГ. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията "Регистрация на домейн" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Регистрация на потребител в платформата Shopiko и сключване на договор за предоставяне на услуга по създаване на електронни магазини чрез нея – целта на тази операция е извършване на регистрация и създаване на електронен магазин;
 • Абонамент за получаване на статии от Блога на СуперХостинг.БГ – целта на тази операция е изпращането на статии и материали, публикувани в нашия блог, при изразено от Вас желание;
 • Администриране на коментари под статии от Блога на СуперХостинг.БГ – целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят да изразят своето мнение във връзка с публикуван материал или статия, да оставят коментар.

(2) СуперХостинг.БГ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за създаване на електронен магазин през платформата Shopiko.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които СуперХостинг.БГ обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, СуперХостинг.БГ събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Лични данни за потребителите на Блога на СуперХостинг.БГ (имена, имейл, уебсайт)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Абониране за получаване на статии и материали от Блога на СуперХостинг.БГ и 2) Оставяне на коментари под статии и материали от Блога.
  • Основание за обработка на личните Ви данни - Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(3) СуперХостинг.БГ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от СуперХостинг.БГ от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) СуперХостинг.БГ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, СуперХостинг.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) СуперХостинг.БГ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на СуперХостинг.БГ или друго.

(3) СуперХостинг.БГ съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) СуперХостинг.БГ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) СуперХостинг.БГ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) СуперХостинг.БГ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СуперХостинг.БГ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) СуперХостинг.БГ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от СуперХостинг.БГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) СуперХостинг.БГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СуперХостинг.БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до СуперХостинг.БГ.


Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от СуперХостинг.БГ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СуперХостинг.БГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СуперХостинг.БГ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до СуперХостинг.БГ, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди СуперХостинг.БГ, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на СуперХостинг.БГ.

(4) СуперХостинг.БГ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от СуперХостинг.БГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СуперХостинг.БГ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СуперХостинг.БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СуперХостинг.БГ имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на СуперХостинг.БГ, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от СуперХостинг.БГ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от СуперХостинг.БГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СуперХостинг.БГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СуперХостинг.БГ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако СуперХостинг.БГ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на регистрация на домейн в или извън областта .БГ и след подадена заявка от Ваша страна, СуперХостинг.БГ предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения домейн.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на СуперХостинг.БГ да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, СуперХостинг.БГ действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, СуперХостинг.БГ действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. СуперХостинг.БГ няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай СуперХостинг.БГ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на СуперХостинг.БГ в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 21.03.2019 г.

 
Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Наименование: Адвокатско дружество "Владимиров Кискинов"
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 176645870
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 5. Телефон: 02 988 18 28
 6. Email:


Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. СуперХостинг.БГ събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
  • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

(3) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.


Чл. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в СуперХостинг.БГ, включително за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, но не повече от 6 месеца, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, при подаване на документите за кандидатстване трябва да отбележите своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.


Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, СуперХостинг.БГ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СуперХостинг.БГ?

Чл. 6. (1) СуперХостинг.БГ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор: За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

  Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) СуперХостинг.БГ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват расов или етнически произход;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от СуперХостинг.БГ от лицата, за които се отнасят.

(4) СуперХостинг.БГ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Чл. 7. (1) СуперХостинг.БГ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, включително като физически лица-партньори, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор.

  Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.\

(2) Личните данни са събрани от СуперХостинг.БГ от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) СуперХостинг.БГ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 8. (1) СуперХостинг.БГ съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от 6 месеца от предоставянето на Вашите данни. След изтичане на срока, СуперХостинг.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) СуперХостинг.БГ съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на СуперХостинг.БГ и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) СуперХостинг.БГ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на СуперХостинг.БГ или друго.Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. (1) СуперХостинг.БГ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) СуперХостинг.БГ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СуперХостинг.БГ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) СуперХостинг.БГ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) СуперХостинг.БГ може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4.Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от СуперХостинг.БГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) СуперХостинг.БГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СуперХостинг.БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие имате право да поискате от СуперХостинг.БГ да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.


Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от СуперХостинг.БГ изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а СуперХостинг.БГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СуперХостинг.БГ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.Право на ограничаване

Чл. 14. Вие имате право да изискате от СуперХостинг.БГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СуперХостинг.БГ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СуперХостинг.БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СуперХостинг.БГ имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост

Чл. 15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора със СуперХостинг.БГ, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред СуперХостинг.БГ:

 • да поискате от СуперХостинг.БГ да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от СуперХостинг.БГ пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от СуперХостинг.БГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СуперХостинг.БГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СуперХостинг.БГ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако СуперХостинг.БГ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, СуперХостинг.БГ може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.


Чл. 20. СуперХостинг.БГ не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.СуперХостинг.БГ осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.


Приложение № 1 -
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


◻Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
  ◻Всички предоставени от мен лични данни
  ◻Само на тези данни …………………………………………………………….
за следните цели:
  ◻Следните цели: ……………………………………. ………………………………………………………….
  ◻Всички цели
◻Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2 –
Искане "да бъда забравен" - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 -
Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:◻ e-mail:
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
◻ XML

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:


В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4 -
Искане за коригиране на данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:


Данни, които подлежат корекция:


Моля да бъдат коригирани по следния начин:
...........................


Моля да бъдат коригирани по следния начин:
...........................В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

 
Сайтът на СуперХостинг.БГ използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

  Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, за активация на тестов магазин при услугата Shopiko и др.

 • Аналитични бисквитки

  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Тези общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, представлявано от г-н Любомир Русанов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга по създаване на интернет сайтове, наричани по-долу Услугите.

ІІ. ПОНЯТИЯ

Чл. 2. За целите на тези Общи условия, посочените по-долу понятия ще имат следното значение:

2.1. Shopiko – Платформа за създаване на Онлайн магазин за продажба на услуги на Ползватели;

2.2. Онлайн магазин - предоставя на крайните потребители информация за Продуктите на Клиента и възможностите за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена;

2.3. Ползватели – физически и юридически лица, които са сключили договор с Доставчика и желаят да стартират онлайн търговия чрез Shopiko™, разполагайки своя Онлайн магазин на техническите устройства на Доставчика. Ползвателите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица, които имат валидно създаден Личен Профил;

2.4. Продукти – стоки и услуги, публикувани в Онлайн магазина на Ползвателя.

2.5. Собственик – юридическото лице извършило първото плащане за Онлайн магазина, на което е издадена фактура за това плащане или физическото лице за контакт, посочено в създадения Личен профил;

2.6. Личен профил – е обособена част от техническите устройства (сървъри) на Доставчика, съдържаща информация на Ползвателя, изисквана от "СуперХостинг.БГ" ЕООД при регистрацията и съхранявана при "СуперХостинг.БГ" ЕООД, като достъпът до Личния Профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Личният профил дава възможност на Потребителя да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.;

2.7. Услуги – включва услугите по създаване, съхранение и ползване на Онлайн магазин и услугата Споделен хостинг, електронна поща, съгласно тези Общи условия;

2.8. Споделен Хостинг - съхранение на един или множество уеб сайтове на сървъра на "СуперХостинг.БГ" ЕООД, който има постоянен достъп до Интернет.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • 3.1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 • 3.2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 • 3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 • 3.4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 • 3.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд, Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 • 3.6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 • 3.7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА4.1. Доставчикът предоставя Услугите Онлайн Магазин и Споделен Хостинг в пакет срещу възнаграждение платимо в лева и дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.

4.2. Информация за различните абонаментни планове и включения в тях пакет услуги е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-compare-shop-plans.php

4.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата в началото на всеки абонаментен период.

След получаване на плащане за абонамента и всички необходими данни за фактура, ако същите не са били предоставени при създаване на Личния профил, Доставчикът ще изпрати на Ползвателя електронна фактура на имейл адреса, посочен от Ползвателя. Потребителят се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ за извършеното плащане.

4.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на услугата и не носи отговорност, ако Ползвателят не е посочил валиден имейл адрес или не получи фактурата по друга причина, за която Доставчикът не отговаря.

4.5. Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни от сключването на договора да се откаже от ползването на Услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.

4.6. В случаите по т. 4.5. Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата.

4.7. В случаите по т. 4.3. не подлежат на възстановяване суми платени за услуги които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, системна администрация и др.

4.8. В случаите по т. 4.5. Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисиони заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на Услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.

4.9. В случаите по т. 4.3., когато Ползвателят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на Услугата, и не включени в описанието на Услугата.

За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, промоционални кредити за реклама, парични бонуси и др.

4.10. Клиентът се съгласява изрично, че когато не е заплатил месечната абонаментната цена за даден период и/или за конкретен Онлайн магазин, той не желае да ползва услугите по отношение на този Онлайн магазин или за този период и Доставчикът има право незабавно да премахне Онлайн магазина/Онлайн магазините на Потребителя от сървъра си, без да дължи на последния уведомление, предизвестие или обезщетение.

V. СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН5.1. За да започнете ползването на услугата Shopiko е необходимо да създадете своя онлайн магазин и Личния профил.

5.1.1. Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената процедура.

5.1.2. С попълване на данните си и натискане на бутона за извършване на поръчка или съгласие с общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5.1.3. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

5.1.4. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

5.2. При създаването на вашия Онлайн магазин трябва да посочите:

a) Име на магазина;

b) Домейн или под-домейн;

c) Данни за клиентски профил;

d) Абонаментен план за ползване на Вашия онлайн магазин.

5.3. С натискането на бутона "Създай" Вие създавате свой Онлайн магазин при общите разпоредби на тези Общи условия и сключвате индивидуален договор за създаването на конкретния Онлайн магазин.

5.4. За създаването на Онлайн магазина Вие получавате потвърждение по електронната поща, посочена при създаването на Вашия профил.

5.5. За стартирането на Онлайн магазина следва да заплатите пълния размер на абонаментната цена съгласно избрания от план.

5.6. Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни.

5.7. За избягване на всякакво съмнение, страните се договарят, че Доставчикът предоставя на Ползвателя Онлайн магазин без съдържание, като Ползвателят следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него Продукти, както и да прикачи изображения на Продуктите.

5.8. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно Продуктите е на Ползвателя. Ползвателят носи отговорност и за публикуваните от него Новини, отговори на Често задавани въпроси, както и всякакви други текстове, изображения и материали. Потребителят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за публикуваната от информация, текстове, изображения и материали.

5.9. Отговорността за авторските права върху прикачените изображения на Продуктите е на Потребителя. Клиентът се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

5.10. Отговорността за ползването на марките на предлаганите Продуктите е на Потребителя. Потребителя се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

5.11. Клиентът се съгласява, че Доставчикът не предлага и не продава Продуктите на Потребителя, не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на Продуктите, поръчани от Крайните потребители.

5.12. Ползвателят се задължава да не публикува текстове, изображения и материали, които нарушават закона или права на трети лица.

5.13. Потребителят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност към крайните потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на продаваните Продукти, а само предлага услуга по създаване и поддръжка на онлайн магазина на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност към Потребителя, когато последният е извършил закононарушение при продажбата на своите Продукти или е увредил правата или законните интереси на трети лица.

5.14. Потребителя е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за продажбата на Продуктите чрез онлайн магазина.

5.15. Потребителят се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Доставчика, Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на клиента, включително когато Потребителят е посочил неверни данни в онлайн магазина, нарушил е правата на потребителите, авторските права на трети лица, лични данни или правилата на конкуренцията и др.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА


6. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:

6.1. Предоставяне на различни възможности за публикуване и управление на публикации, включително но не само чрез създаване и поддръжка на Онлайн магазин, както и осигуряване на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация, както и да съхранява информацията относно цитираните по-горе създадени от него Онлайн магазини;

6.2. Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията на създадените от него Онлайн магазини и споделена на предоставеното пространство;

6.3. Предоставяне на възможност за използване на електронна поща;

6.4. Предоставяне на сървърно пространство, за съхранение на информацията свързана с Онлайн магазина.

6.5. Предоставяне на параметри на Услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план;

6.6. Предоставяне на техническа поддръжка на Услугата;

6.7. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план, но без задължение за Доставчика да осигури Интернет свързаност на Ползвателите, посредством която същите получават достъп до Услугите.

6.8. Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление и избрания абонаментен план. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките, публикувани на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-politics.php

6.9. В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата, включително да премахне от собствените си технически устройства информацията на недобросъвестен Ползвател.

VII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА


7.1. Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата Онлайн Магазин.

7.2. Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.

7.3. Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика и до създадените от него или за него Онлайн магазин.

7.4. Ползвателят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.

7.5. Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.

7.6. Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само до колкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра.

7.7. Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на самостоятелна електронна пощенска услуга.

7.8. Ползвателят може да използва електронната пощенска услуга в рамките на параметрите на избрания от него абонаментен план.

7.9. Ползвателят има право да използва Услугите - Онлайн магазин и имейл добросъвестно и по предназначение.

7.10. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите Ползватели.

7.11. Ползвателят използва технологии и изгражда всеки свой Онлайн магазин по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност и ефективност. Създадените от Ползвателя Онлайн магазини, чрез използване на услугата, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на услугата.

7.12. Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:
 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
 • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
 • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.


7.13. Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

7.14. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

7.15. Предоставянето на услугата не включва предоставянето на име на домейн.

7.16. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

7.17. В случаите по т. 7.18., Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

7.18. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата Онлайн магазин и Споделен хостинг, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план. В рамките на избрания абонаментен план Услугата може да бъде предоставяне в различен обем.

VIII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, ЗАКУПЕНИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА8.1. Shopiko дава възможност на Ползвателя сам да избере начините, по които крайните потребители ще заплащат закупените Продукти. Възможните начини на заплащане са: наложен платеж, банков превод, ePay, EasyPay, PayPal, кредитни и дебитни карти.

8.2. За да използва всички предложени начини на плащане, Ползвателят трябва да създаде свои собствени регистрации и акаунти в съответни организации и да ги свърже с онлайн магазина си, като спазва инструкциите, публикувани в Shopiko.

8.3. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не е платежна институция, не предлага платежни услуги и не извършва платежни операции. Тези дейности се извършват от съответните лица, получили лиценз за предоставяне на такива услуги. Доставчикът предоставя на клиента техническа възможност за интегриране на описаните начини на плащане в онлайн магазина, но Ползвателят носи отговорност за осигуряване на услугите, свързани с плащанията.

8.4. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите Продукти от крайните клиенти.

IX. ПОДДРЪЖКА НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА9.1. При възникнал проблем с достъпа или ползването на онлайн магазина, Ползвателят ще уведоми Доставчика на телефон 02 81 08 999 или имейл адрес: .

9.2. Доставчикът ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

9.3. Доставчикът не носи отговорност при възникнали проблеми, вследствие на форс мажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато клиентът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали онлайн магазина без да спазват тези Общи условия, Общите условия на съответния онлайн магазин, инструкциите за създаване и ползване на Shopiko указанията на Доставчика или разпоредбите на закона. Доставчикът не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Ползвателя, вследствие на проблем с онлайн магазина.

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА10.1. С цел да осигури бързо и лесно стартиране на онлайн магазините, Доставчикът е интегрирал във всеки от тях примерен образец на Общи условия. Ползвателят се задължава да се запознае с тези Общи условия на Онлайн магазина, да въведе идентифициращите го данни и да нанесе всички необходими данни и корекции в тях в съответствие със спецификите на своя статут, дейност и предлагани Продукти, ако това е необходимо.

10.2. Ползвателят разбира и се съгласява, че предложените от Доставчика Общи условия на Онлайн магазина са само примерни, не са пригодени към специфичната дейност на Ползвателя, и че Ползвателя носи отговорност за тяхното финализиране, както и за верността и законосъобразността на тяхното съдържание. Общите условия на онлайн магазина не съдържат данни за Ползвателя и той сам трябва да ги попълни. Общите условия на Онлайн магазина не са пригодени към специфичната дейност на Ползвателя, посочените в тях процедури, срокове, стойности и всяка друга информация следва да бъдат адаптирани от Ползвателя в съответствие с неговата дейност и Продуктите, които предлага. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на Общите условия на Онлайн магазина.

XI. ЛИЧНИ ДАННИ11.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.

11.2. Ползвателят на услуга е задължен самостоятелно да осигури съответствие с изискванията за защита на личните данни в дейността си и декларира, че предприел такива действия, които са осигурили съответствието му.

11.3. Доставчикът е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Доставчикът се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на Ползвателите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Доставчика или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

11.4. С попълването на личните данни Ползвателят потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно, и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с Ползвателя и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от Доставчика.

11.5. При попълване на данните Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Ползвателят е предоставил неверни или непълни данни, Доставчикът не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

11.6. Ползвателят носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързано с тези Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на онлайн магазина.

11.7. Ползвателят следва да се регистрира като оператор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и да иска съгласие от крайните потребители за събирането, обработването и съхраняването на личните им данни. Ползвателят носи отговорност за начина, по който събира, обработва и съхранява личните данни на крайните потребители.

11.8. Доставчикът има право да изпраща на Ползвателите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Ползвателят дава съгласие на Доставчика да събира и други данни за Ползвателя и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Доставчика за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

11.9. Ползвателят дава на Доставчика право на достъп, съхранение и обработка на личните данни на крайните потребители, както и всяка друга информация относно предлаганите Продукти, цени и цялостната им дейност. Доставчикът има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за клиента, неговите Продукти и дейност (т. нар. агрегатор на цени).

11.10. Ползвателят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за събиране на тази информация чрез Общите условия на съответния онлайн магазин.

11.11. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

11.12. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

11.13. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ12.1. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия на Ползвателя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

12.2. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на платформата, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер, скрипт или други материали, разположени на онлайн магазина на Клиента.

12.3. Ползвателят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни или поддомейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.

12.4. Ползвателят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Доставчика или за трето лице. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

12.5. Доставчикът си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугата, за Ползватели, чиито онлайн магазини причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на Онлайн магазина, включително ако Ползвателят е надвишил установените от Доставчика лимити.

12.6. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на непоискани търговски съобщения (нежелана поща, спам) в нарушение на българското законодателство и правата на третите лица.

12.7. Ползвателят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват Онлайн магазина или платформата Shopiko, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с Интернет.

12.8. Ползвателят се задължава при отправяне на заявки за системна поддръжка или осъществяване на друга комуникация със служителите на Доставчикът да спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение.

12.9. Когато Ползвателят предостави достъп за ползване и управление на неговия Онлайн магазин на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

12.10. Ползвателят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Личен профил и в неговия Онлайн магазин. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Ползвателят незабавно трябва да уведоми екипа на Доставчика.

12.11. Доставчикът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

12.12. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да преустанови достъпа на Ползвателя до Онлайн магазина, ако Ползвателят нарушава Общите условия, Политиките или закона, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни на Ползвателя или други вреди.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА13.1. Нарушаването на тези Общи условия или Политиките за ползване, публикувани на уеб-сайта на платформата, може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Ползвателя до Онлайн магазина, без Доставчикът да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Ползвателя.

13.2. Когато Ползвателят ползва Онлайн магазина в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия, Политиките за ползване, публикувани на уеб-сайта на Доставчикът, или други правила, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие, Доставчикът има право да откаже предоставянето на услугата и да преустанови достъпа на Ползвателя до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

13.3. По собствена преценка, Доставчикът има право, вместо да прекрати услугата, да изиска от Ползватлеля да отстрани нарушението, като Ползвателят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако Доставчикът не е посочил друг срок. До отстраняване на нарушението Доставчикът има право да прекрати временно предоставянето на услугите на Ползвателя. Когато Ползвателят не отстрани нарушението в посочения срок, Доставчикът има право да прекрати изцяло предоставянето на услугите на Ползвателя. Във всички случаи Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя и не му дължи обезщетение.

13.4. Във всички случаи Ползвателят дължи на Доставчика обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

XIV. ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ И ЖАЛБИ14.1. Ползвателят има право да подаде оплакване, ако услугите на Shopiko не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за Ползвателя, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

14.2. Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е: кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36.

14.3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: .

14.4. Срокът за подаване на оплакване е до 3 дни от събитието.

14.5. Екипът на Доставчика ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Ползвателя.

XV. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ15.1. Цялото съдържание на портала Shopiko включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от клиента във връзка с предлаганите от него Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчика и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

15.2. Ползвателят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Shopiko.

15.3. При създаването на онлайн магазин Ползвателят не придобива каквито и да е права или лицензии върху Shopiko създадения от него онлайн магазин или марките Доставчикът и Shopiko. Ползвателят има право само да ползва своя Онлайн магазин, докато заплаща месечния абонамент или до прекратяването на услугата от страна на Доставчикът при условията на настоящите Общи условия. Ползвателят няма право да претендира каквито и да е права или лицензии върху Shopiko съответния Онлайн магазин, отделни техни елементи или търговските марки на ползвани или притежавани от Доставчикът, няма право да предлага или предоставя такива права на трети лица.

15.4. Ползвателят няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Ползвателя за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Доставчикът. Ползвателят няма право да премахва или скрива информация за авторските права или правата върху марките на Доставчикът.

15.5. В случай на неизпълнение Доставчикът има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от клиента без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Ползвателя.

15.6. Ползвателят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Доставчика.

15.7. Търговската марка Shopiko и домейните с това наименование са собственост или се ползват на валидно правно основание от Доставчик. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в Интернет) без предварително писмено разрешение от Доставчика е забранено и се наказва според закона.

15.8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Доставчика са валидни за всички трети лица, като при нарушение Доставчикът има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XVI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА16.1. Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.

16.2. Доставчикът има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

16.3. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Ползвателите.

XVII. КОМУНИКАЦИЯ С ПОЛЗВАТЕЛЯ17.1. С попълването на данните и координати за връзка Ползвателят дава изричното си съгласие Доставчикът да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които Ползвателят е посочил координати за връзка.

17.2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава Доставчика да осъществи контакт с Ползвателя.

17.3. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Ползвателя е български.

XVIII. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ18.1. Ползвателят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Доставчика;

b) всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Доставчика;

c) цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;

d) начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;

e) правото на потребителя да се откаже от услугите;

f) периода, за който цената на услугите е в сила;

g) условията за ползване на услугите;

h) условията и срока на гаранцията;

i) информация за контакт с Доставчика, включително по телефон и електронна поща;

j) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

k) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

18.2. Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

XIX. УВЕДОМЛЕНИЯ19. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-contact.php и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Ползвателя.

XX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ20.1. Всички посетители на платформата се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Доставчика, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Доставчика, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Доставчика или за трето лице. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

20.2. Доставчикът единствено и само поддържа платформата Shopiko и не продава Продуктите на Ползвателите. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от некоректно поведение на Ползватели, ползващи онлайн магазини или от трети лица; за качеството, доставката или другите условия за закупуване на Продуктите на Ползватели; за нарушаване на авторските и други права на трети лица от страна на Клиентите; за вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до платформата Shopiko независещи от Доставчика.

XXI. ПРЕКРАТЯВАНЕ21.1. Договорът за предоставяне на Услугата съгласно тези Общи условия се прекратява:
 • с изтичане на срока на Договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случаите по изрично посочени в тези Общи условия;


21.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата "Онлайн магазин" или за услугата "Електронна поща".

XXII. ОТГОВОРНОСТ22.1. В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно договорът сключен при тези Общи условия, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на Договора.

22.2. Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.

22.3. В случай, че договорът сключен при действието на тези Общи условия бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

22.4. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

22.5. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

22.6. Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

22.7. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

22.8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

22.9. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Услугата.

22.10. Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.

22.11. Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

22.12. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, вследствие на непреодолима сила.

22.13. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Ползвателите или към крайните потребители, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия и Политиките на Shopiko, Общите условия на съответния Онлайн магазин или действащото законодателство от страна на Ползвател или краен потребител.

22.14. Ползвателят се съгласява, че във всички случаи отговорността на Доставчика не може да надхвърля размера на три месечен абонамент според избрания от Ползвателя абонаментен план.

XXIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ23.1. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.

23.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

23.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

23.4. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#shopiko, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XXIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ24.1. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

24.2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

24.3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

24.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

24.5. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

24.6. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България и Политиките на Доставчикът.

24.7. Тези общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17 Май 2018 г.

24.8. Политиките за ползване на услугите "Онлайн магазин", и "Електронна поща" са обявени на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-politics.php

•  Предишни общи условия за използване на услугата Shopiko
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


 
Тези общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. "Изток", бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 36, ЕИК 131449987, наричано по-долу за краткост "ДОСТАВЧИК", и потребителите, наричани по-долу "ПОЛЗВАТЕЛИ", на предоставяната от него услуга по създаване на интернет сайтове, наричана по-долу Услугата.

I. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1797, район "Изгрев", ж.к. "Изток", бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 36
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1797, район "Изгрев", ж.к. "Изток", бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 36
4. Данни за кореспонденция: гр. София 1797, район "Изгрев", ж.к. "Изток", бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 36, тел.: 02/8108999, факс: 02/8108966, Електронна поща: office@superhosting.bg, Интернет страница: www.superhosting.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987; Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Тел.: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: 02/933 0565
Факс: 02/9884218
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

II. ΠPEДMET

Чл. 1. (1) Дocтaвчиĸът пpeдocтaвя нa Πoлзвaтeля пoлзвaнeтo нa coфтyepнaта плaтфopмa Сайт билдър за лесно и достъпно създаване и поддръжка на интернет страници от Ползвателя ("Уебсайт"), включително предоставяне на хостинг за създадената интернет страница, персонализирана електронна поща, SSL сертификати и текуща поддръжка ("Услугата"), съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

(2) Зa пpeдocтaвeнoтo пpaвo нa пoлзвaнe нa coфтyepнaтa плaтфopмa за изграждане на уебсайт Сайт билдър, Πoлзвaтeлят зaплaщa нa Дocтaвчиĸa възнaгpaждeниe, плaтимo в paзмep и cpoĸoвe, oпpeдeлeни в избpaния oт Πoлзвaтeля aбoнaмeнтeн плaн.

III. XAPAKTEPИCTИKИ HA УСЛУГАТА САЙТ БИЛДЪР

Чл. 2. Πлaтфopмaтa зa изграждане на уебсайт Сайт билдър, пpeдocтaвянa oт Дocтaвчиĸa нa Πoлзвaтeля вĸлючвa cлeднoтo:
(1) Предоставяне на различни възможности за публикуване и управление на публикации, включително, но не само, чрез създаване и поддръжка на Уебсайт с готови темплейти и допълнителни инструменти за персонализиране (готови темплейти, изображения, drag-and-drop опции, навигация, контролни механизми и др.), както и осигуряване на пространство на сървъри на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация, както и да съхранява информацията относно цитираните по-горе създадени от него Уебсайтове.

(2) Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията на създадените от него Уебсайтове и споделяне на предоставеното пространство.

(3) Предоставяне на възможност за използване на електронна поща.

(4) Предоставяне на хостинг услуги за функционирането на Уебсайта.

(5) Предоставяне на сървърно пространство, за съхранение на информацията, свързана с Уебсайта.

(6) Предоставяне на параметри на Услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

(7) Предоставяне на техническа поддръжка на Услугата.

(8) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план, но без задължение за Доставчика да осигури Интернет свързаност на Ползвателите, посредством която същите получават достъп до Услугите.

(9) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление и избрания абонаментен план. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките, публикувани на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-politics.php.

(10) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата, включително да премахне от собствените си технически устройства информацията на недобросъвестен Ползвател.

(11) Предоставянето на услугата не включва предоставянето на име на домейн.

(12) За собственик на акаунта за използване на Услугата се счита юридическото лице, извършило първото плащане за Услугата, на което е издадена фактура за това плащане или физическото лице за контакт, посочено в създадения профил за използване. Трети лица имат право да заплащат цената за абонаментния план от името на Ползвателя, без да стават страна по договора и без да стават собственици на акаунта за използване на Услугата.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА


Чл. 3. Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата Сайт билдър, като Ползвателят следва да използва Услугата, придържайки се към следните правила и принципи на ползване:

(1) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел.

(2) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика и до създадените от него или за него Уебсайт/Уебсайтове.

(3) Ползвателят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.

(4) Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само доколкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра.

(5) Ползвателят може да използва електронната пощенска услуга в рамките на параметрите на избрания от него абонаментен план.

(6) Ползвателят има право да използва Услугите – Сайт билдър и имейл добросъвестно и по предназначение.

(7) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите Ползватели.

(8) Ползвателят използва технологии и изгражда всеки свой Уебсайт по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност и ефективност. Създадените от Ползвателя Уебсайтове, чрез използване на услугата, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на услугата.

(9) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

(10) Ползвателят оказва всякакво съдействие, необходимо на Доставчика, за предоставяне на Услугата и изпълнение на неговите права и задължения.

Чл. 4. Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:

(1) За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
 • авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
 • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
(2) За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

(3) За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.

(4) За публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

(5) За предприемане и извършване на атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с Интернет и извършване на нарушения на киберсигурността.

Чл. 5. Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие, Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

Чл. 6. При предоставянето на Услугата, Доставчикът осигурява и има право на следното:

(1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по т. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на Услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

(3) Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата Уебсайт, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план. В рамките на избрания абонаментен план Услугата може да бъде предоставяна в различен обем.

(4) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.

(5) Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на самостоятелна електронна пощенска услуга.

(6) Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на платформата, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер, скрипт или други материали, разположени на уебсайта на Клиента.

(7) Доставчикът може по всяко време да извършва промени, да добавя и премахва функционалности в платформата Сайт билдър, без да уведомява за това Ползвателя.

(8) Доставчикът може да прекрати или временно да преустанови предоставянето на Услугата за Ползватели, чиито уебсайтове причиняват натоварвания, или нарушават нормалната работа на Уебсайта, включително ако Ползвателят е надвишил установените от Доставчика лимити.

(9) Доставчикът може да прекрати или временно да преустанови предоставянето на Услугата, ако установи, че е налице или съществува риск от нарушение на сигурността на системата, на правата и интересите на Доставчика или трети лица, при нарушение на Общите условия, Политиките на Доставчика или закона, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни на Ползвателя или други вреди.

V. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ


Чл. 7. (1) Ползвателят заплаща на Доставчика възнаграждение за предоставената Услуга в размер, определен в зависимост от избрания от Ползвателя план.

(2) Ползвателят дължи възнаграждението по ал. 1 в началото на всеки абонаментен период, съгласно сроковете и условията, определени в зависимост от избрания от Ползвателя план.

(3) Доставчикът издава фактура за извършено плащане на Ползвателя в електронна форма и само при поискване от Ползвателя – на хартия.

(4) Дocтaвчиĸът издaвa фaĸтypaтa, cъглacнo пocoчeнитe oт Πoлзвaтeля дaнни пpи peгиcтpaциятa cи в плaтфopмaтa.

(5) Πoлзвaтeлят изпoлзвa пocoчeнитe нa caйтa нa Доставчика нaчини нa плaщaнe.

(6) B cлyчaй нa нeплaщaнe нa цeнaтa зa cъoтвeтния aбoнaмeнтeн плaн, Дocтaвчиĸът имa пpaвo дa пpeycтaнoви изцялo или чacтичнo изпoлзвaнeтo на плaтфopмaтa Сайт билдър, вĸлючитeлнo и дa пpeмaxнe cъздaдeния oт Πoлзвaтeля Уебсайт, без да отправя предизвестие. B тoзи cлyчaй Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт пpeд Πoлзвaтeля зa зaгyбa нa дaнни или дpyгa инфopмaция, нapyшaвaнe нa тъpгoвcĸa peпyтaция, нacтъпвaнe нa вpeди или пpoпycнaти пoлзи.

(7) Информация за различните абонаментни планове е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/site-builder.php

(8) Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на Услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.

(9) В случаите по ал. 8 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата.

(10) В случаите по ал. 8 не подлежат на възстановяване суми, платени за услуги, които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.

(11) В случаите по ал. 8 Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване стойността на всички такси и комисиони, заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.

(12) В случаите по ал. 8, когато Ползвателят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на Услугата, и не включени в описанието на Услугата. За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, промоционални кредити за реклама, парични бонуси и др.

VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА


Чл. 8. (1) За целите на ползване на услугата Сайт билдър, Ползвателят е необходимо да създаде личен профил в сайта на Доставчика.

(2) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация, съобразно посочената процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутона за извършване на поръчка или съгласие с общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, като се счита обвързан от тях и между Доставчика и Ползвателя възникват договорни отношения.

(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 9. (1) При създаването на Уебсайт Ползвателят трябва да посочи:
 • Домейн или под-домейн;
 • Данни за клиентски профил;
 • Абонаментен план за ползване.
(2) За стартирането на собствен уебсайт, Ползвателят следва да заплати пълния размер на абонаментната цена, съгласно избрания от него план.

(3) Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни.

(4) Доставчикът предоставя на Ползвателя платформата за създаване на уебсайт, като Ползвателят следва сам да въведе и организира съдържанието на създадения от него Уебсайт, включително чрез персонализиране на съдържанието, интерфейса и функционалностите му, използвайки предоставените чрез Услугата възможности, като Уебсайтът се създава и поддържа от Ползвателя в съответствие с тези Общи условия.

(5) Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно Уебсайта е на Ползвателя. Ползвателят носи отговорност и за публикуваната от него информация на Уебсайта, в това число и относно всякакви текстове, изображения, търговски марки и всякакви други материали и тяхната законосъобразност и съответствие с Общите условия.

(6) Доставчикът не носи отговорност за публикуваната от Ползвателя информация, текстове, изображения и материали.

(7) Ползвателят е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации, в случай, че такива са необходими за целите на осъществяване на дейност чрез създадения чрез Сайт билдър уебсайт.

(8) При постъпило разпореждане на държавен орган или организация, на която са възложени надзорни или публични функции за спиране или ограничаване на достъп до сайт или предоставяне на съдържанието му на държавни органи, Ползвателят няма никакви претенции за причинени вреди или пропуснати ползи към Доставчика.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА


Чл. 10. (1) С цел осигуряване на бързо и лесно стартиране на уебсайтовете, създавани през Сайт билдър и тяхната пълна функционалност, в зависимост от избрания от Ползвателя план, Доставчикът е интегрирал примерен образец на общи условия за използването им от посетителите. Информация за характеристиките на предлаганите от доставчика планове е публикувана на уеб сайта на доставчика на адрес: https://www.superhosting.bg/site-builder.php.

(2) Ползвателят се задължава да се запознае с тези общи условия на Уебсайта, да въведе идентифициращите го данни и да нанесе всички необходими данни и корекции в тях, в съответствие със спецификите на своя статут, дейност и предлагани Стоки/Продукти/Услуги, или да публикува свои общи условия, регламентиращи използването на Уебсайта му.

(3) Предложените от Доставчика общи условия на Уебсайта са примерни и не са пригодени към специфичната дейност на Ползвателя, като последният носи отговорност за тяхното финализиране, както и за верността и законосъобразността на тяхното съдържание. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и съответствието на общите условия на Уебсайта с действащото законодателство и няма задължение за тяхната актуализация и допълване.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 11. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

(2) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php, която е неразделна част от Общите условия и с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

(3) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали Ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на Ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които Ползвателят на услугата обработва.

(4) Ползвателят на услугата е задължен самостоятелно да осигури съответствие с изискванията за защита на личните данни в дейността си и декларира, че предприел такива действия, които са осигурили съответствието му.

(5) Oт cъoбpaжeния зa cигypнocт нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe, Дocтaвчиĸът щe изпpaти дaннитe caмo нa е-mаil aдpec, ĸoйтo e бил пocoчeн oт Πoлзвaтeлитe в мoмeнтa нa peгиcтpaциятa или впоследствие предоставен от Ползвателя, след негова легитимация.

(6) Доставчикът обработва лични данни на Ползвателя за целите на директния маркетинг единствено при негово изрично съгласие, което той може да оттегли по всяко време.

(7) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да му изпраща имейли и електронни съобщения относно предоставянето на услугата, подобряване на функционалностите, промоционални съобщения за конкретния Ползвател и други, свързани с изпълнението на договора.

IX. OTГOBOPHOCT


Чл. 12. (1) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa дeйнocттa нa Πoлзвaтeля пpи изпoлзвaнeтo нa coфтyepнaтa плaтфopмa за изграждане на уебсайт и интeлeĸтyaлнaтa coбcтвeнocт, пpeдocтaвeни пo cилaтa нa тoзи дoгoвop.

(2) B cлyчaй нa пocтъпвaнe нa oплaĸвaнe oт тpeтo лицe зa изпoлзвaнe нa плaтфopмaтa Сайт билдър в нapyшeниe нa зaĸoнoви paзпopeдби, пpaвилaтa нa мopaлa или paзпopeдбитe нa тeзи oбщи ycлoвия, cтpaнитe ce cъглacявaт, чe Дocтaвчиĸът имa пpaвo вpeмeннo дa oгpaничи пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa или дocтъпa дo инфopмaциятa нa Πoлзвaтeля дo изяcнявaнe нa cлyчaя.

(3) Πoлзвaтeлят e oтгoвopeн зa вcичĸи дeйcтвия и eвeнтyaлни нapyшeния нa пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo, нeзaвиcимo дaли тeзи дeйcтвия и нapyшeния ca извъpшeни oт Πoлзвaтeля или тpeтo лицe, нa ĸoeтo Πoлзвaтeлят e пpeдocтaвил yпpaвлeниeтo нa Уебсайта, cъздaдeн чpeз плaтфopмaта Сайт билдър.

Чл. 13. Πoлзвaтeлят ce зaдължaвa дa oбeзщeти и дa ocвoбoди oт oтгoвopнocт Дocтaвчиĸa пpи cъдeбни иcĸoвe и дpyги пpeтeнции нa тpeти лицa (нeзaвиcимo дaли ca ocнoвaтeлни или нe), зa вcичĸи щeти и paзxoди (в тoвa чиcлo aдвoĸaтcĸи xoнopapи и cъдeбни paзнocĸи), пpoизтичaщи oт или във вpъзĸa c (1) нeизпълнeниe нa няĸoe oт зaдължeниятa пo тoзи дoгoвop, (2) нapyшeниe нa aвтopcĸи, пpoдyцeнтcĸи, пpaвa нa излъчвaнe или дpyги пpaвa въpxy интeлeĸтyaлнaтa или индycтpиaлнa coбcтвeнocт, (3) нeпpaвoмepнo пpexвъpлянe нa дpyги лицa нa пpaвaтa, пpeдocтaвeни нa Πoлзвaтeля, зa cpoĸa и пpи ycлoвиятa нa дoгoвopa, (4) пpoдaжбa нa зaбpaнeни cтoĸи, (5) нapyшaвaнe нa пpилoжимитe изиcĸвaния зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe или (6) ocъщecтвявaнe нa тъpгoвcĸa дeйнocт в нapyшeниe нa пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo.

Чл. 14. Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa нeвъзмoжнocт дa пpeдocтaвя cвъpзaнocт или фyнĸциoниpaнe нa тexничecĸoтo oбopyдвaнe пpeз oпpeдeлeн пepиoд oт вpeмe пopaди нeпpeoдoлимa cилa, cлyчaйни cъбития, пpoблeми в интepнeт, тexничecĸи или дpyги oбeĸтивни пpичини, вĸлючитeлнo и paзпopeждaния нa ĸoмпeтeнтнитe дъpжaвни opгaни.

Чл. 15. (1) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди, пpичинeни oт Πoлзвaтeля нa тpeти лицa.

(2) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa имyщecтвeни или нeимyщecтвeни вpeди, изpaзявaщи ce в пpoпycнaти пoлзи или пpeтъpпeни вpeди, пpичинeни нa Πoлзвaтeля в пpoцeca нa изпoлзвaнe или нeизпoлзвaнe нa плaтфopмaтa Сайт билдър.

(3) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa вpeмeтo, пpeз ĸoeтo плaтфopмaтa Сайт билдър нe e билa пpeдocтaвянa нa Πoлзвaтeля пopaди нeпpeoдoлимa cилa или нeпpaвoмepни дeйcтвия cpeщy тexничecĸoтo oбopyдвaнe и coфтyep нa плaтфopмaтa, вĸлючитeлнo xaĸepcĸи и дpyги cxoдни въздeйcтвия.

(4) Доставчикът не носи отговорност за невъзможност за достъп на посетителите и използване на Уебсайта на Ползвателя, което се дължи на начина на администриране и управление на Уебсайта от Ползвателя, както и в случай на наличие на технически причини, извън контрола на Доставчика.

(5) Bъв вcичĸи cлyчaи oтгoвopнocттa нa Дocтaвчиĸa нe мoжe дa нaдxвъpля cтoйнocттa нa тримесечен aбoнaмeнт, cъглacнo избpaния oт Πoлзвaтeля aбoнaмeнтeн плaн.

Чл. 16. (1) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaи нa пpeoдoлявaнe нa мepĸитe зa cигypнocт нa тexничecĸoтo oбopyдвaнe, чpeз ĸoeтo ce пpeдocтaвя плaтфopмaтa Сайт билдър и oт тoвa пocлeдвa зaгyбa нa инфopмaция, paзпpocтpaнeниe нa инфopмaция, дocтъп дo инфopмaция, oгpaничaвaнe нa дocтъп дo инфopмaция, пpoмянa нa пyблиĸyвaнa нa caйтoвeтe нa Πoлзвaтeля инфopмaция и дpyги cxoдни пocлeдcтвия.

(2) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa пpeдocтaвянe нa дocтъп дo инфopмaция, зaгyбa или пpoмянa нa дaнни или пapaмeтpи нa плaтфopмaтa Сайт билдър, нacтъпили вcлeдcтвиe нa фaлшивa лeгитимaция нa тpeтo лицe, ĸoeтo ce пpeдcтaвя зa Πoлзвaтeля, aĸo oт oбcтoятeлcтвaтa мoжe дa ce cъди, чe тoвa лицe e Πoлзвaтeля.

Чл. 17. Когато Ползвателят предостави достъп за ползване и управление на неговия Уебсайт на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

Чл. 18. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно договора, сключен при тези Общи условия, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на Договора.

(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението, платено от Ползвателя, се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.

(3) В случай, че договорът, сключен при действието на тези Общи условия, бъде едностранно прекратен от Доставчика, поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

(4) В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 19. Доставчикът не носи отговорност към ползвателите и посетителите на уебсайта на Потребителя, както и към крайни потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е собственик на Уебсайта, не управлява и притежава публикуваното на уебсайта съдържание и не е доставчик на предлаганите от Ползвателя стоки и/или услуги чрез неговия Уебсайт, а само предлага услуга по създаване и поддръжка на уебсайт. Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя, когато последният е извършил закононарушение или е увредил правата или законните интереси на трети лица, нито носи отговорност към трети лица за причинени вреди при и по повод посещаването и използването на Уебсайта.

Чл. 20. При възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид имуществено обременяване на Доставчика, Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика за всички платени от него имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на клиента, включително когато Ползвателят е посочил неверни данни в уебсайта, нарушил е правата на потребителите, авторските права на трети лица, лични данни или правилата на конкуренцията и др.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 21. Toзи дoгoвop ce пpeĸpaтявa в cлeднитe cлyчaи:

(1) C изтичaнe нa cpoĸа, зa ĸoйтo e cĸлючeн;

(2) Πo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeнa фopмa;

(3) B cлyчaй нa нeплaщaнe нa цeнaтa oт cтpaнa нa Πoлзвaтeля, cъглacнo избpaния aбoнaмeнтeн плaн.

Чл. 22. (1) Bcяĸa oт cтpaнитe имa пpaвo пo вcяĸo вpeмe дa пpeĸpaти пpeдcpoчнo дoгoвopa, ĸaтo изпpaти eднoмeceчнo пиcмeнo пpeдизвecтиe дo дpyгaтa cтpaнa, вĸлючитeлнo пocpeдcтвoм имeйл.

(2) B cлyчaй чe Πoлзвaтeлят e пpeдплaтил цeнaтa зa cлeдвaщ пepиoд, пpeĸpaтявaнeтo нa дoгoвopa влизa в cилa cлeд изтичaнe нa пpeдплaтeния пepиoд. B тoзи cлyчaй Πoлзвaтeлят нe мoжe дa изиcĸвa oт Дocтaвчиĸa вpъщaнe нa пpeдплaтeнитe cyми.

(3) Дocтaвчиĸът имa пpaвo пo cвoe ycмoтpeниe, бeз дa oтпpaвя пpeдизвecтиe и бeз дa дължи oбeзщeтeниe, дa пpeĸpaти eднocтpaннo дoгoвopa, в cлyчaй чe ycтaнoви, чe пpeдocтaвянитe ycлyги ce изпoлзвaт в нapyшeниe нa нacтoящитe oбщи ycлoвия, зaĸoнoдaтeлcтвoтo в Peпyблиĸa Бългapия, oбщoпpиeтитe нpaвcтвeни нopми или oбщoпpиeтитe пpaвилa зa изпoлзвaнe плaтфopми зa изграждане на уебсайтове в Интepнeт. B тoзи cлyчaй Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди ĸъм Πoлзвaтeля.

ХI. ИЗMEHEHИE И ДOCTЪΠ ДO OБЩИTE УCЛOBИЯ


Чл. 23. (1) Hacтoящитe oбщи ycлoвия мoгaт дa бъдaт измeняни oт Дocтaвчиĸa, зa ĸoeтo пocлeдният щe yвeдoми пo пoдxoдящ нaчин вcичĸи peгиcтpиpaни Πoлзвaтeли нa плaтфopмaтa Сайт билдър.

(2) Дocтaвчиĸът и Πoлзвaтeлят ce cъглacявaт, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзи oбщи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo Πoлзвaтeля cлeд уведомяването му, включително по ал. 3 и 4, и aĸo Πoлзвaтeлят нe зaяви в пpeдocтaвeния мy 14-днeвeн cpoĸ, чe ги oтxвъpля.

(3) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe вcичĸи изявлeния нa Дocтaвчиĸa, във вpъзĸa c измeнeниeтo нa тeзи oбщи ycлoвия щe бъдaт изпpaщaни нa aдpecа нa eлeĸтpoннaтa пoщa, пocoчeн oт Πoлзвaтeля, пpи peгиcтpaциятa зa изпoлзвaнe нa плaтфopмaтa Сайт билдър. Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe eлeĸтpoннитe пиcмa, изпpaтeни пo peдa нa тoзи члeн нe e нeoбxoдимo дa бъдaт пoдпиcaни c eлeĸтpoнeн пoдпиc, зa дa имaт дeйcтвиe cпpямo нeгo.

(4) Дocтaвчиĸът пyблиĸyвa тeзи oбщи ycлoвия на своя уебсайт, зaeднo c вcичĸи дoпълнeния и измeнeния в тяx, като Ползвателите се смятат уведомени надлежно от датата на публикуване на измененията

ХII. ΠPABA HA ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT


Чл. 24. (1) Цялoтo cъдъpжaниe нa плaтфopмaтa Сайт билдър, вĸлючитeлнo вcичĸи пyблиĸyвaни тeĸcтoвe, изoбpaжeния, cнимĸи, видeo мaтepиaли, cтaтии, eлeмeнти нa интepфeйca, пpoгpaмeн ĸoд и мapĸи (с изключение на тези, които са въведени и приложени от клиента във връзка с предлагани от него Стоки/Продукти/Услуги), ca изĸлючитeлнa coбcтвeнocт нa Дocтaвчиĸa и изпoлзвaнeтo им пoд ĸaĸвaтo и дa билo фopмa бeз изpичнoтo пpeдвapитeлнo пиcмeнo cъглacиe нa Дocтaвчиĸa e зaбpaнeнo.

(2) Πpи cъздaвaнeтo нa Уебсайт чpeз плaтфopмaтa Сайт билдър Πoлзвaтeлят нe пpидoбивa пpaвo нa coбcтвeнocт въpxy oбeĸтитe нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт нa Дocтaвчиĸa. Доставчикът не придобива право на собственост върху обектите на интелектуална собственост на Ползвателя, които той използва и публикува на Уебсайта.

(3) Πoлзвaтeлят имa пpaвo дa изпoлзвa oбeĸтитe нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт, cвъpзaни cъc cъздaдeния чpeз плaтфopмaтa Сайт билдър Уебсайт, пpи ycлoвиятa нa нacтoящитe oбщи ycлoвия зa пepиoдa нa зaплaтeния aбoнaмeнтeн плaн. Cлeд пpeĸpaтявaнeтo нa тoзи дoгoвop или пpeycтaнoвявaнe нa зaплaщaнeтo нa aбoнaмeнтния плaн, вcичĸи пpaвa нa изпoлзвaнe нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт на Доставчика, cвъpзaнa cъc cъздaдeния чpeз плaтфopмaтa Сайт билдър Уебсайт, ce пpeĸpaтявaт.

(4) Πoлзвaтeлят нямa пpaвo нa дocтъп дo пpoгpaмния ĸoд нa Уебсайта, cъздaдeн чpeз плaтфopмaтa Сайт билдър и нямa пpaвo дa гo ĸoпиpa или мoдифициpa пo ĸaĸъвтo и дa e нaчин. Bceĸи oпит нa Πoлзвaтeля зa дocтъп, ĸoпиpaнe или пpoмeни в пpoгpaмния ĸoд нa плaтфopмaтa, ce cчитaт зa cъщecтвeнo нapyшeниe нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия и изĸлючитeлнитe пpaвa нa Дocтaвчиĸa въpxy плaтфopмaтa Сайт билдър.

(5) Πoлзвaтeлят нямa пpaвo дa пpeмaxвa или cĸpивa инфopмaция зa пpaвaтa нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт нa Дocтaвчиĸa в cъздaдeния чpeз плaтфopмaтa Сайт билдър Уебсайт.

(6) B cлyчaй нa ycтaнoвeнo нapyшeниe или пpи cъмнeниe зa нapyшeниe нa пpaвaтa нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт нa Дocтaвчиĸa, пocлeдният имa пpaвo дa пpeycтaнoви вpeмeннo или пocтoяннo пoлзвaнeтo нa плaтфopмaтa Сайт билдър. B тoзи cлyчaй Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди или зaгyбa нa инфopмaциятa нa Πoлзвaтeля.

(7) B cлyчaй нa нapyшaвaнe нa пpaвaтa нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт нa Дocтaвчиĸa, пocлeдният имa пpaвo нa oбeзщeтeниe в пълeн paзмep зa пpичинeнитe oт Πoлзвaтeля вpeди.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 25. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 26. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. (1) Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд в гр. София, като приложимо ще бъде българското право.

(2) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България и Политиките на Доставчика.

Чл. 29. Тези общи условия влизат в сила за всички Ползватели на услугите "Сайт билдър", и "Електронна поща" на 05.02.2019 г.

Чл. 30. Политиките за ползване на услугите "Сайт билдър", и "Електронна поща" са обявени на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#politics
 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, представлявано от г-н Любомир Русанов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга по регистрация и управление на домейни, наричани по-долу Услугите.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • 1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 • 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 • 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 • 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 • 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, номер на удостоверение за администратор на лични данни № 0021684
 • 6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

 • 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987
 • 8. Кодекс за добра търговска практика – Насоки за общи условия за предоставяне на услуги в уеб, приети от Комисията за защита на потребителите и Българската уеб асоциация
 • 9."СуперХостинг.БГ" ЕООД е страна по Етичния кодекс на Българската уеб асоциация.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:

1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да съхранява електронни съобщения (имейли).

2. Предоставяне на достъп до административен панел за проверка на пощата и изпращане на електронни писма.

3. Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

4. Предоставяне на техническа поддръжка на услугата.

5. Контролен панел за управление на абонаментите и акаунтите за Услугата и други свързани с нея услуги, предлагани от Доставчика.

Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план.

(2) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките.

(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТАЧл. 5. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план. Информация за различните абонаментни планове е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-super-mail.php. Информацията за допустимите платежни средства за плащане на Услугите е достъпна на www.superhosting.bg и в клиентската кошница на Ползвателя за плащане на поръчката.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща предварително цената на Услугата в началото на всеки абонаментен период, съгласно избрания абонаментен план. Ползвателят поема задължение за заплащане на Услугата съгласно избрания абонаментен план чрез натискане на бутона "Плащане на поръчката" и след приемане на тези общи условия в клиентската кошница за извършване на поръчки.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез писмо по имейл до Ползвателя. Доставчикът потвърждава чрез имейл сключването на договора с Ползвателя за използване на Услугата съобразно избрания абонаментен план.

(3) Ползвателят има право да се откаже от договора за използване на Услугата без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите в срок до 30 календарни дни от датата на сключването на договора. Ползвателят може да упражни правото на отказ от договора чрез имейл с недвусмислено изявление или чрез стандартния формуляр за отказ от договора представляващ Приложение № 1 към настоящите общи условия.

(4) Доставчикът публикува Стандартни указания за упражняване на правото на отказ като Приложение № 2 към настоящите общи условия.

(5) В случаите по ал. 3 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата. По отношение на Ползватели, които имат качеството на потребител по смисъла на приложимото законодателство, възстановяването на платената сума се извършва по същия начин, по който Ползвателят е извършил плащането, освен ако последният изрази изрично желание за друг начин на възстановяване на платената сума.

(6) Правото на отказ от договора не се прилага за услуги, които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. Такива услуги са: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.

(7) В случаите по ал. 3 Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисиони заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.

(8) В случаите по ал. 3, когато Ползвателят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на Услугата, и не включени в описанието на Услугата. За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, промоционални кредити за реклама, парични бонуси и др.

(9) В случай на упражняване на правото на отказ от договора за използване на Услугата, Доставчикът незабавно потвърждава по имейл получаването на изявлението на Ползвателя за отказ от договора.

(10) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние. Прекратяването не засяга валидността и действието на другите договори между Доставчика и Ползвателя за използване на Услугите съгласно избраните от Ползвателя абонаментни планове за отделните поръчани Услуги.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ от договора за използване на Услугата Доставчикът възстановява на Ползвателя в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора, платената сума за съответния абонаментен план.

(12) Правото на отказ по ал. 3 се прилага и за Ползватели, които нямат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТАЧл. 7 (1) За да управлява и използва Услугата Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

(2) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация", "Съгласен съм с общите условия" или "Плащане на поръчката", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. Договорите за използване на отделните Услуги се сключват с натискане на бутона "Плащане на поръчката" в клиентската кошница на Ползвателите.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата.

(2) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.

(3) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика.

Чл. 9. (1) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.

(2) Ползвателят може да използва електронната пощенска услуга в рамките на параметрите на избрания от него абонаментен план.

Чл. 10. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

Чл. 11. Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

Чл. 12. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление, включително и софтуерни продукти на трети лица за използване на имейл услуги.

Чл. 13. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 14. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

Чл. 15. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или на e-mail адрес посочен от Ползвателя в предоставения му административен панел за управление на Услугата. В случай че e-mail адресът не е актуален, Доставчикът ще изиска допълнителна оторизация от Ползвателите.

(3) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни за целите на изпълнението на този договор, включително и да извършва на звукозаписване при предоставянето на поддръжка на Услугата през кол центъра на Доставчика.

(4) Доставчикът представя лични данни на държавни органи само в предвидените в приложимото законодателство случаи и съгласно законоустановения ред.

(5) Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя търговски и рекламни съобщения, за което Ползвателят изрично се съгласява с приемането на тези общи условия.

Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(6) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(7) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯЧл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми в 7-дневен срок по подходящ начин всички Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 18. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕЧл. 19. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 • - с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план. В този случай, настоящите общи условия продължават да се прилагат спрямо другите Услуги, използвани от Ползвателя, за които срокът на заплатения абонаментен план не е изтекъл.
 • - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • - по взаимно съгласие на страните;
 • - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
 • - при нарушение на настоящите общи условия, изразяващо се в изпращане на непоискани търговски съобщения - "СПАМ" или нарушение на Закона за електронната търговия при изпращането на непоискани търговски съобщения;
Чл. 20. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата "Споделен хостинг" и/или електронна поща.

VIII. ОТГОВОРНОСТЧл. 21. (1) В случай че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, извън хипотезата при упражняване на правото на отказ от договора съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите или правото на отказ по чл. 6, ал. 3 от тези общи условия, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.

(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 22. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 23. (1) В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на Услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на Услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради спиране на сайтове на Ползвателя, преустановяване на използването на Услугата или други комуникационни услуги, което е извършено по силата на акт или разпореждане на държавен орган.

Чл. 24. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

Чл. 25. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Услугата.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 23.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, включително и при прехвърляне на акаунти или домейни към трето лице, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 28.(1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 29. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 31. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Чл. 33. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17 Май 2018 г.

Чл. 34. Политиките за ползване на услугата "СуперМейл" са обявени на адрес: Политики

Приложение № 1Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, E-mail: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга: *

Поръчано на*/получено на*:

Име на потребителя*/ите*:

Адрес на потребителя*/ите*:

Подпис на потребителя*/ите*: ____________ (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата ____________

* Ненужното се зачертава.
Приложение № 2Информация относно упражняване правото на отказ от договораСтандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.

III. Срокът за отказ е 30 дни считано от дата, на която е сключен договорът).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите ("СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (www.superhosting.bg). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. При договорите за предоставяне на услуги - Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

 • а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";
 • б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";
 • в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";
 • г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";
 • д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."
2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."


4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."


5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

  (a) добавете или:

 • – "Ние ще приберем стоките", или

  – "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

 • Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

  (б) добавете:

 • – "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

  – "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

 • Ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата:

 • – "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата)."

 • Или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници:

 • – "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата)."

 • Или, ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора:

 • – "Ще приберем стоките за наша сметка."

 • И

  (в) добавете:

 • – "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

"Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора."

•  Предишни общи условия за използване на услугата "СуперМейл"
(въведени на: 01 Октомври 2008 г. отменени на: 17 Май 2018 г.)


 
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „СуперХостинг.БГ“ ЕООД в качеството му на „Доставчик“ и третите лица, желаещи да ползват услуга за предоставяне на бизнес имейл cMailPro в качеството им на „Потребител“.

І. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА. АКТИВИРАНЕ.

Чл. 1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на услугата cMailPro с характеристики, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената Услуга.
(1) Подробно описание на абонаментния план с характеристиките на Услугата се намират в Приложение № 1, отделно от настоящите Общи условия.
(2) С оглед избягване на всякакво съмнение, използваните в настоящите Общи условия думи и изрази ще имат следното значение:
1.“Доставчик” - "СуперХостинг.БГ" ЕООД, представляващо дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131449987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, "СуперХостинг.БГ" ЕООД” е собственик и оперира Уебсайта чрез домейна www.superhosting.bg
2. cMailPro е услуга, предоставяна от Доставчика по електронен път, която представлява цялостно телекомуникационно уеб базирано софтуерно решение, което включва в един завършен цикъл разнообразие от функционалности: имейл, уебмейл, чат, управление на контакти, календар, задачи, съхранение и споделяне на файлове, мобилна синхронизация.
3. “Услуга” представлява предоставяната от Доставчика услуга cMailPro.
4. ”Потребителско съдържание" е всякаква информация, включително такава, организирана във файлове (съдържание на мейли, файлове, контакти, чат и др.), която Потребителят добавя при ползване на Услугата, в предоставеното му с нея пространство. Потребителско съдържание представлява и информацията, включително файловете с информация, идващи от трети лица (под формата на имейли, чат и т.н.). Потребителят се счита за собственик на Потребителското съдържание и носи отговорността за него, уредена в този договор.
5. ”Потребител" e всяко физическо лице, навършило 18 г., или юридическо лице, регистрирало свой профил на Интернет страницата на Доставчика. В случай, че Потребител е юридическо лице, то същият действа пред Доставчика чрез законния си представител или нарочно упълномощено от него лице. С оглед избягване на всякакво съмнение, лицето, посочено в потребителския профил като представляващ юридическото лице се счита за негов представител по закон или по пълномощие до доказване на противното по надлежния за това ред.
6. “Потребителски Профил” или “Профил” e профилът на всеки Потребител.
7. “Потребителско Име” e посочен от Потребителя е избрана комбинация от букви и/или цифри, с която се обозначава създадения на Уебсайта Профил.
8. “Парола” e избрана от Потребител уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с Потребителското име служи за достъп до Профила. Паролата е криптирана и не е публично достъпна на Уебсайта, нито е известна на Доставчика.
9. “Уебсайт” се отнася до всички интернет страници, които включват домейна www.superhosting.bg.
10. “Търговско Съобщение” e информация във всякаква форма, предназначена да рекламира или популяризира пряко или непряко стоки, услуги или репутация на физическо или юридическо лице, включително на Доставчика, или да съдейства за популяризирането на кауза или идея. Не е Търговско Съобщение самостоятелното използване на информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или електронна поща.

Чл. 2. Допълнителни характеристики и функционалности към Услугата.
(1) Работа с трети приложения, които не се предоставят от Доставчика, а от трети лица:
1. Доставчикът предоставя възможност за интеграция на cMailPro с трети приложения, свързани с ползването на Услугата.
2. Доставчикът не носи отговорност за работата на приложения, добавени и/или инсталирани към Услугата чрез трети приложения.
3. Доставчикът не носи отговорност за правилното конфигуриране на Услугата за работа с трети приложения от страна на Потребителя.
(2) Архивни копия / Back-up на информация и файлове към Услугата.
1. Архивиране на данни или т.нар. ”Backup” се извършва от страна на Доставчика в израз на добра воля и безвъзмездно. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/backups върху собственото му оборудване на определен период от време, по собствено усмотрение и само и единствено за свое ползване. С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът няма задължение и не е отговорен да извършва архивиране/ back up на данни на Потребителя по искане на Потребителя, които да предоставя на последния в случай на нужда. Потребителят носи самостоятелно отговорност за съхраняваната от него на Услугата информация, както и за нейното съхраняване/ back up.
2. Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него само за собствени нужди в случай на форсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването му, действия или бездействие на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.
3. Доставчикът се освобождава от отговорността да предоставя на Потребителя архивни копия, които е направил върху собственото си оборудване, по собствено усмотрение и за свое ползване.

Чл. 3. Активиране на Услугата.
(1) Услугата се активира чрез подаване на предварителна заявка до Доставчика, при която Потребителят следва да се информира за възможните абонаментни планове, цена на услугата и срок за изпълнението й, изпълнява следващите необходими стъпки за поръчка на услугата. След получаване на потвърждение от Доставчика избира вид абонаментен план, начин и срок на плащане.
(2) Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на заявка за активиране на услугата, са верни, пълни, точни и незаблуждаващи.
(3) При промяна на подадената при регистрацията информация Потребителят се задължава да подаде актуални данни на Доставчика в срок до 7 дни от промяната на съответното обстоятелство.
(4) При непредоставяне на необходимите за заявка на услугата лични данни, Доставчикът има право да откаже активиране на услугата.
(5) Доставчикът активира услугата в срок до 24 часа от завършване на поръчката по описания по-горе начин само след като установи, че същата е заплатена от Потребителя. Услугата се счита активирана от момента на осигуряване от Доставчика на Потребителя на достъп до контролния панел на Услугата, чрез който Потребителят настройва функционирането й според своите потребности.
(6) Доставчикът има право да откаже активиране на Услугата при липса на плащане за нея от страна на Потребителя, като не носи отговорност пред Потребителя за упражненото си право на отказ.
(7) В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен предимно към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(8) Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Доставчика
Чл. 4. (1) Доставчикът се задължава:
1. да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване според обикновеното предназначение на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящия договор, при стриктно спазване на клаузите на настоящия договор и на действащото на територията на Република България законодателство.
2. да осигури при ползване на Услугата работоспособност (uptime) на мейл функционалността на Услугата до 99,9 %, а за cMailPro Drive - до 99,6 % работоспособност, отчетено на годишна база.
3. да уведоми Потребителя за предстоящи действия, свързани с установяване на SPAM нарушител от страна на Доставчика и последваща санкция – премахване на Потребителя чрез премахване на потребителския му акаунт) без предупреждение.
3.1. Доставчикът изрично забранява при използване на Услугата cMailPro изпращането на непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 68к, т. 3 от Закона за защита на потребителите през Интернет (наричано още "SPAM") от сървъри, принадлежащи на Доставчика, включително спорадично или масово изпращане на такива. С оглед избягване на всякакво съмнение, за SPAM се счита и всяко отправяне на настойчиви и непоискани търговски съобщения до трети лица, без предварителното им изрично съгласие за това, чрез използване на предоставения от Доставчика пощенски сървър, включително, но не само масово изпращане на бюлетини, каталози, търговски предложения, покани за събития или мероприятия с търговски или нетърговски характер, справочни материали, рекламни и/или промоционални съобщения, както и всякакви други съобщения, несвързани с обичайната цел на използвания пощенски сървър и с обичайната за дейността на Потребителя кореспонденция, водена чрез него.
3.2. За СПАМ се счита всяко следващо поискано или непоискано търговско или друго съобщение съгласно т. 2.7. след 250 (двеста и петдесет) бр. последователно изпратени такива съобщения в рамките на 1 (един) астрономически час.
(2) Доставчикът има право:
1. при неплащане на Услугата в срок от страна на Потребителя да не активира Услугата или да прекрати достъпа на Потребителя до нея, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до контролния панел на Услугата. За избягване на всякакво съмнение страните приемат, че тези действия на Доставчика не представляват неизпълнение или нарушение на сключения договор с Потребителя, както и на Общите условия, представляващи неразделна част от договора.
2. да определя по своя преценка лимити и ограничения за ползване на Услугата. Доставчикът има право да променя лимитите и ограниченията за ползване на Услугата по всяко време, като информира за промените Потребителя чрез съобщение на Уебсайта и/или по мейл.
3. да съхранява и пази история (логове) за потреблението на Услугата:
а) за срок до 24 часа от извършване на съответното потребителско действие - за всяко действие по използване на Услугата.
б) за срок до 24 часа от извършване на съответното действие по мейл кореспонденцията - за действия, свързани с мейл кореспонденцията на Потребителя.
4. да съхранява и пази данни само за последния успешно удостоверил се в Потребителския Профил IP адрес, като няма задължението да съхранява и пази данни за предходно удостоверили се IP адреси;
5. да предприема действия по временно или постоянно преустановяване на услугите на Потребителя без предварително уведомление в случаи, изискващи незабавна реакция, освен в хипотезата на т. 4.1.3., но и в случаи на всяка друга злоупотреба с услугата. За избягване на всякакво съмнение страните приемат, че тези действия на Доставчика не представляват неизпълнение или нарушение на сключения договор с Потребител, както и на Общите условия, представляващи неразделна част от договора.
6. да изпраща до Потребителя непоискани търговски съобщения, като по-конкретно Доставчикът има право за срока на ползване от Потребителя на Услугата да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предлага информация относно свои или предлагани от трети лица услуги, да прави запитвания и известия по различни въпроси, да провежда анкети и други дейности, които пряко касаят Услугата, в случай че Потребителят е дал изрично, допълнително и конкретно съгласие.
7. да сезира по своя преценка компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство, при наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение.
(3) С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът няма задължение да пази история за потреблението на Услугата за времето след изтичане на посочените в т. 4.2., б. “а“ и т.4.2., б. „б“ срокове и не е длъжен да предоставя на Потребителя информация за действия на потребление след тези срокове.

Права и задължения на Потребителя
Чл. 5. (1) Потребителят се задължава:
1. да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени при ползване на Услугата.
2. да спазва установените от Доставчика лимити и ограничения за ползване на Услугата.
3. да уведомява Доставчика за всеки известен нему случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
4. да не използва Услугата за следното:
4.1. За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица;
4.2. Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
4.3. представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
4.4. За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
4.5. За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
4.6. За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
4.7. За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

(2) Потребителят има право:
1. да ползва услугите на Доставчика в съответствие със настоящите Общи условия, представляващи неразделна част от сключения договор между страните, и действащото българско законодателство.
2. да ползва Услугата след авансовото й плащане за периода, за който е заявил при поръчката й, по посочения по-горе ред.
3. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и на всички действия или бездействия, които се извършват чрез използването им.

III. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Чл. 6. (1) Доставчикът предоставя услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чийто размер се определя съобразно предварително избрания от него абонаментен план.
(2) Потребителят се задължава да плати на Доставчика цената на Услугата под формата на абонаментна такса според избрания от него абонаментен план предварително при заявяване на Услугата.
(3) При подновяване на Услугата, Потребителят е длъжен да заплати абонаментната цена за новия срок на ползване на Услугата преди изтичане на първоначалния такъв или в 7-дневен срок от новия срок. Ако Потребителят не заплати на Доставчика цената за новия срок на Услугата в 7-дневния срок, Доставчикът има право да преустанови достъпа до Услугата.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. (1) Доставчикът носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителя Интернет/Уеб приложения, които се предоставят от трети лица, както и не носи отговорност за приложения, допълнително активирани към Услугата от Потребителя, които също се предоставят от трети лица,, нито е длъжен да консултира, съветва или по друг начин подпомага работата на тези приложения, функционално свързани с Услугата.
(2) Доставчикът не носи отговорност за:
1. начина, по който Потребителят ползва услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителят да установи връзка с комуникационното оборудване, обезпечаващо Услугата, освен ако причината не е в отговорностите на Доставчика;
2. сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи.
3. съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация.
4. за случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (firewalls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата.
5. получаването от крайния получател на електронни съобщения, изпращани чрез Услугата от Потребителя до трети лица.
6. попадане на мейл адресите на Потребителя в спам листи, създадени и поддържани от трети лица.
7. действия на трети лица, осъществили достъп до Потребителското съдържание на Потребителя при ползване на Услугата, което не се дължи на действие и/или бездействие на Доставчика, както за вредите, причинени от тези трети лица по отношение на Потребителското съдържание и компютрите и др. устройства на Потребителя.
8. действия, извършени от Потребителския Профил или чрез прякото използване на Услугата след сроковете по т. 2.3.1. и т. 2.3.2. по-горе.
9. действия, извършени от Потребителския Профил или чрез прякото използване на Услугата от IP адрес, различен от последния, успешно удостоверил се като такъв в Потребителския профил.
(3) Доставчикът се освобождава от отговорност и от задълженията си по настоящите Общи условия, неразделна част от сключения между страните договор, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение др. природни събития от извънреден характер, действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика. Освобождаването от отговорност по предходното изречение действа за времето, през което действа непреодолимата сила.
(4) В случай на предсрочно прекратяване на сключения между страните договор и на Общите условия, неразделна част от договора, от страна на Потребителя, същият дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, същият не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на договора.
(5) Доставчикът има право незабавно да прекрати достъпа до Услугата на Потребители, които извършват едно или повече от долу изброените действия, които се приемат за съществени нарушения, респективно на неизпълнение на съществени задължения на Потребителя по силата на сключения между страните договор и Общите условия, неразделна част от договора, а именно:
1. извършват действия, с които се нарушава стабилността и работоспособността на софтуера, чрез който се предоставя и ползва Услугата; ползват Услугата за осъществяване на незаконна, включително престъпна, дейност;
2. ползват Услугата в нарушение на право върху обект на интелектуалната собственост на трети лица;
3. ползват Услугата за съхраняване, изпращане или друг вид ползване на порнографско съдържание.
4. се опитват да или изменят, превеждат, адаптират, декомпилират, разучават и анализират (reverse engineering) принципите и технологията на работа и програмните кодове на програмите, заложени в или използвани при работата на cMailPro;
5. ползват Услугата за изпращане на spam съобщения, включително за изпращане на непоискани търговски съобщения;
6. ползват Услугата за изпращане/предаване на вируси или други повредени файлове с цел увреждане софтуерни програми и хардуер на други лица.
(6) При едностранно прекратяване на договора от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора и Общите условия, неразделна част от договора.
(7) Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
(8) Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия и техните клаузи, добрите нрави или Интернет етиката.
(9) Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
(10) При нарушение на т. 2.6. от настоящите Общи условия от страна на Доставчика, Потребителят има право на обезщетение в размер на една месечна такса, заплатена за Услугата.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 8. (1) Договорните отношения между Доставчика и Потребителя, възникващи по силата на настоящите Общи условия във връзка с ползване на Услугата, се прекратяват в следните случаи:
1. с изтичане на срока, за който е заявен и платен абонаментният план на Услугата;
2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика или Потребителя;
3. по взаимно съгласие на страните в писмена форма;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по сключения договор и Общите условия, неразделна част от договора, да изпълнява задълженията си;
5. при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика или на Потребителя от държавни органи.
6. в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия.
(2) Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящите Общи условия без предизвестие и без да дължи обезщетение в случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящите Общи условия, се ползва от Потребителя в нарушение на настоящите Общи условия, както и на действащото на територията на Република България законодателство.
(3) При предсрочно прекратяване на настоящите Общи условия на някое от основанията, посочени по-горе, Доставчикът не дължи на Потребителя връщане на платената абонаментна цена за оставащия срок на договора и Общите условия, неразделна част от договора.
(4) При едностранно прекратяване на договора и Общите условия, неразделна част от договора, от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
(5) Доставчикът има право незабавно да прекрати достъпа до Услугата на Потребители, които:
1. са прехвърлили лимитите и ограничения на ползване на Услугата; извършват действия, с които се нарушава стабилността и работоспособността на софтуера, чрез който се предоставя и ползва Услугата;
2. ползват Услугата за осъществяване на незаконна, включително престъпна, дейност; ползват Услугата в нарушение на право върху обект на интелектуалната собственост на трети лица;
3. ползват Услугата за съхраняване, изпращане или друг вид ползване на порнографско съдържание.
4. се опитват да или изменят, превеждат, адаптират, декомпилират, разучават и анализират (reverse engineering) принципите и технологията на работа и програмните кодове на програмите, заложени в или използвани при работата на cMailPro;
5. ползват Услугата за изпращане на spam съобщения, включително за изпращане на непоискани търговски съобщения;
6. ползват Услугата за изпращане/предаване на вируси или други повредени файлове с цел увреждане софтуерни програми и хардуер на други лица.

VІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9. (1) С добавянето на Потребителско съдържание към и при ползване на Услугата, Потребителят удостоверява, че това съдържание е негово собствено или има правото да го използва. Потребителят декларира, че е носител на авторски или други права върху съдържанието или има правото да използва съдържанието по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването му (в случай на права върху съдържание - обект на интелектуална собственост), като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание в cMailPro и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, Потребителят декларира, че е получил съгласието на правоносителите на разполаганото от Потребителя Потребителско съдържание с оглед използването на това съдържание и неговото възпроизвеждане и разпространение, включително в cMailPro.
(2) С разполагането на всяко Потребителско съдържание в cMailPro, Потребителят се съгласява и предоставя на Доставчика неизключителното право да го използва само и единствено за целите на техническо осигуряване ползването на Услугата, което ползване от Доставчика се свежда до техническо обезпечаване ползването на Услугата, включително разполагане на Потребителско съдържание на сървър на Доставчика, без правото Доставчикът да преглежда съдържанието, да го копира, възпроизвежда и разпространява сред трети лица без съгласието на Потребителя. Доставчикът няма право да ползва какъвто и да е елемент от Потребителското съдържание за други цели, извън посочените в предходното изречение. Правото по предходната алинея се предоставя безвъзмездно и за времето, за което това съдържание е разположено в cMailPro от съответния Потребител.
(3) Потребителят е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което добавя при ползване на Услугата, както и за последствията от това добавяне, включително за начина на ползване на Услугите. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната услуга.
(4) Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на Потребителското Съдържание, за съответствието му със закона, както и за това дали Потребителското Съдържание и неговото добавяне в Услугата засяга или може да засегне чужди права (включително права на интелектуална собственост, лични права, права на собственост и др.). Доставчикът не поема задължение за преглед, наблюдение или проверка на Потребителското Съдържание и на информацията, която Потребителите въвеждат в електронната регистрационна форма при регистрацията си на Уебсайта, за съответствието им със закона и Общите условия. Доставчикът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност или каквито и да било нарушения на законите или на клаузите на настоящите Общи условия.
(5) Въпреки това, Доставчикът подкрепя всички политики за защита на правата на интелектуална собственост на техните притежатели, като в тази връзка предвижда възможност, при получаване на съобщение за нарушени права на интелектуална собственост или други защитени от закон права да реагира в най-краткия възможен според обстоятелствата срок и да прекрати достъпа на Потребителя до Услугата в случай на установяване на нарушения по надлежния ред, както и да предостави, при законовите предпоставки, достъп до това съдържание на компетентните държавни органи.
(6) При получаване на уведомление от страна на държавен орган за установяване на наличието на нарушение на чужди права, извършено от Потребител, Доставчикът има право да премахне или ограничи достъпа до Услугата, без да изследва дали посочените обстоятелства са верни и кой е действителният притежател на твърдените права. Доставчикът не носи отговорност за вреди, произтичащи от премахване или ограничаване достъпа до съдържание в Услугата, което е извършено при спазване на горната процедура и на другите, посочени в настоящите Общи условия, условия и изисквания.
(7) Доставчикът е притежател на търговските марки “СуперХостинг.БГ” и “cMailPro”, като не предоставя на Потребителите правото да използват знаци, идентични или сходни на посочените, по какъвто и да е начин и форма, за каквато и да е цел, освен свързано с личното ползване на Услугата.
(8) Доставчикът е притежател на домейна www.superhosting.bg и Потребителите нямат право да извършват действия, с които посягат на правата на Доставчика върху този домейн, включително върху поддомейните, свързани с него.
(9) Доставчикът е притежател на всички авторски права върху софтуерната програма, представляваща Услугата, като Потребителите имат само и единствено да ползват програмата чрез Услугата при стриктно спазване на клаузите на настоящите Общи условия и действащото българско законодателство.

VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 10. (1) По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
(2) При предоставяне на достъп до услугата доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя на услугата съгласно Чл. 13., Чл. 14, Чл. 15, Чл. 16 от Закона за електронната търговия.
(3) Всички спорове породени от или свързани с настоящите Общи условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от договора и Общите условия, неразделна част от договора.
(2) Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията разменени между страните дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.
(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).
(4) Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.
(5) Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.
(6) В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от настоящите Общи условия.
(7) В случай на противоречие между клаузите на настоящите Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
(8) Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията разменени между страните дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 12. (1) Условията на сключения договор и Общите условия, неразделна част от договора, между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на доставчика и без необходимост от предизвестие от страна на Доставчика.
(2) Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно. Тези общи условия влизат в сила на ...... . и са публикувани на сайта на Доставчика на адрес www.superhosting.bgПриложение 1 към Договор от .......................


Услуга Брой Цена
cMailPro Corporate plan x5 1
Дисково пространство (1=1GB) 500 GB
Basic accounts 1000
Premium accounts 150
Spam protection Да
Antivirus Да
Active Sync Да


За „СуперХостинг.БГ" ЕООД: За Потребителя:
…………………………………………………… ……………………………………………………
/Любомир Русанов/ /……………………………………………………/

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СуперХостинг.БГ“ ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987, представлявано от г-н Любомир Русанов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги, а именно услугата Професионална WordPress поддръжка , наричана по-долу „Услугата“.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • 1. Наименование на Доставчика: "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 • 2. Седалище и адрес на управление: бул. Д-р Г. М. Димитров №36, кв. "Изток"
 • 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36
 • 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, Email: sales@superhosting.bg, тел: 0700 45 800, 02 81 08 999
 • 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131449987, регистрирано по ф.д. № 8105/2005 г. на Софийски градски съд, Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
 • 6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 • 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987
 • 8. Кодекс за добра търговска практика – Насоки за общи условия за предоставяне на услуги в уеб, приети от Комисията за защита на потребителите и Българската уеб асоциация
 • 9. „СуперХостинг.БГ“ ЕООД е страна по Етичния кодекс на Българската уеб асоциация.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата Професионална WordPress поддръжка, предоставяна от Доставчика на Ползвателя, включва следното:


1. Предоставяне от страна на Доставчика на съдействие за настройки, обновяване, диагностика и отстраняване на проблеми на уеб сайтове, базирани на система за управление на съдържанието WordPress. В зависимост от избрания план Доставчикът осигурява мерки за повишаване на сигурността на сайта и изпраща на Ползвателя препоръки за решаване на проблеми, ако такива бъдат открити и репорти за техническото представяне на сайта (използвани ресурси, версии на софтуери, оптимално потребление, състояние на база данни, лог файлове за грешки и т.н.).

2. Предоставяне на конкретни параметри на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план.

(2) Ползвателите могат да закупят абонаментен план за Услугата Професионална WordPress поддръжка самостоятелно, при първоначално закупуване на хостинг или в допълнение към вече закупен хостинг, или в допълнение към други услуги, предоставяни от Доставчика.

(3) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките.

(4) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 3, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на Услугата.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТАЧл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план. Информация за различните абонаментни планове за Услугата Професионална WordPress поддръжка е достъпна на адрес:
https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport
https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport-mini

(2) Информацията за допустимите платежни средства за плащане на Услугите е достъпна на www.superhosting.bg и в клиентската кошница на Ползвателя за плащане на поръчката.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща предварително цената на Услугата в началото на всеки абонаментен период, съгласно избрания абонаментен план. Ползвателят поема задължение за заплащане на Услугата съгласно избрания абонаментен план чрез натискане на бутона „Плащане на поръчката“ и след приемане на тези общи условия в клиентската кошница за извършване на поръчки.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез писмо по имейл до Ползвателя. Доставчикът потвърждава чрез имейл сключването на договора с Ползвателя за използване на Услугата съобразно избрания абонаментен план.

(3) Ползвателят има право да се откаже от договора за използване на Услугата без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите в срок до 30 календарни дни от датата на сключването на договора. Ползвателят може да упражни правото на отказ от договора чрез имейл с недвусмислено изявление или чрез стандартния формуляр за отказ от договора представляващ Приложение № 1 към настоящите общи условия.

(4) Доставчикът публикува Стандартни указания за упражняване на правото на отказ като Приложение № 2 към настоящите общи условия.

(5) В случаите по ал. 3 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата. По отношение на Ползватели, които имат качеството на потребител по смисъла на приложимото законодателство, възстановяването на платената сума се извършва по същия начин, по който Ползвателят е извършил плащането, освен ако последният изрази изрично желание за друг начин на възстановяване на платената сума.

(6) Правото на отказ от договора не се прилага за услуги, които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. Такива услуги са: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.

(7) В случаите по ал. 3 Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисиони заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.

(8) В случаите по ал. 3, когато Ползвателят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на Услугата, и не включени в описанието на Услугата. За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, промоционални кредити за реклама, парични бонуси и др.

За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, промоционални кредити за реклама, парични бонуси и др.

(9) В случай на упражняване на правото на отказ от договора за използване на Услугата, Доставчикът незабавно потвърждава по имейл получаването на изявлението на Ползвателя за отказ от договора.

(10) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние. Прекратяването не засяга валидността и действието на другите договори между Доставчика и Ползвателя за използване на Услугите съгласно избраните от Ползвателя абонаментни планове за отделните поръчани Услуги.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ от договора за използване на Услугата Доставчикът възстановява на Ползвателя в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора, платената сума за съответния абонаментен план.

(12) Правото на отказ по ал. 3 се прилага и за Ползватели, които нямат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТАЧл. 7 (1) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация", "Съгласен съм с общите условия" или "Плащане на поръчката", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. Договорите за използване на отделните Услуги се сключват с натискане на бутона "Плащане на поръчката" в клиентската кошница на Ползвателите.

(3) За изпълнение на задълженията по предоставяне на услугата Професионална WordPress поддръжка, Ползвателят дава своето съгласие Доставчикът да достъпва, управлява, променя и обновява съдържането на уеб сайта, за който е активирана услугата, в рамките на необходимото за осъществяване на функциите по поддържка от Доставчика.

(4) За изпълнение на задълженията по предоставяне на услугата Професионална WordPress поддръжка Ползвателят е длъжен да осигури на Доставчика техническа възможност и информация за това, включително предоставяне или възможност за изтегляне от Интернет на по-нови (последни) версии на софтуера, чрез който е изграден уеб сайта, в това число теми (темплейти), плъгини, допълнителни модули, езикови версии, включително и външни лицензи и/или лицензирани версии, възможност за настройки на домейни и др.

(5) Доставчикът си запазва правото да откаже напълно или частично изпълнение на предоставяне на услугата в случаите когато Ползвателя не използва лицензирани версии на теми, плъгини и др. (nulled software, cracked software и т.н.) или не е осигурил техническа възможност за достъп на Доставчика, съгласно ал. 3 и 4 по-горе.

(6) Услугата Професионална WordPress поддръжка се предоставя към един уеб сайт на Ползвател, т.е. една инсталация на WordPress, асоциирана с конкретен URL адрес. В случай че Ползвателят желае да ползва Услугата Професионална WordPress за повече от един уеб сайт, той следва да заяви повече от един абонамент за тази Услуга или да се свърже с Доставчика за избор на подходящ план.

(7) Доставчикът си запазва правото да определя за всеки отделен сайт възможността да предоставя услугата, както и да променя списъка на изключените дейности по всяко време и без предварително уведомяване.

Чл. 8. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни за целите на изпълнението на този договор, включително и да извършва на звукозаписване при предоставянето на поддръжка на Услугата през кол центъра на Доставчика за целите на подобряване на обслужването и проследяване на заявките от Ползвателите.

(3) Доставчикът представя лични данни на държавни органи само в предвидените в приложимото законодателство случаи и съгласно законоустановения ред.

(4) Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя търговски и рекламни съобщения, за което Ползвателят изрично се съгласява с приемането на тези общи условия.

Чл. 9. (1) Доставчикът съдейства с обновяване на ядрото на WordPress системата, темата и плъгините. Обновяването се извършва до последни налични версии към момента на извършване на действието. Доставчикът проверява и дава становище за техническата възможност за обновяване на сайта. Обновяването се прилага на всички компоненти, за които има техническа възможност да бъде направено.

(2) След обновяване на сайта Доставчикът уведомява Ползвателя на контактния имейл адреса

(3) При възникване на казуси с функционалност на сайта в следствие на обновяването на системата, Ползвателят трябва да уведоми писмено Доставчика в рамките на 7 (седем) календарни дни. След този период, за казуси възникнали с работата на сайта се приема, че не са в следствие на обновяването на сайта и се третират като диагностика извън изрично описаните в абонаментния план.

Чл. 10. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Ползвателят обработва. Договорът за използване на Услугата и използването на нейните функции и възможности са достъпни от Доставчика единствено като част от услугата и за целите на предоставянето ѝ. Всички действия на Доставчика, свързани с достъп и менажиране на уеб сайта на Ползвателя, са в изпълнение на инструкциите на Ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът няма контрол върху съдържанието и данните, които Ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Доставчикът няма участие в процесите по обработка на личните данни, ако такива се осъществяват през уеб сайта на Ползвателя. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на Ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.

(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(6) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(7) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements-password.php

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 11. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми в 7-дневен срок по подходящ начин всички Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 12. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 13. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план. В този случай, настоящите общи условия продължават да се прилагат спрямо другите Услуги, използвани от Ползвателя, за които срокът на заплатения абонаментен план не е изтекъл.
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • при нарушение на настоящите общи условия, изразяващо се в изпращане на непоискани търговски съобщения - "СПАМ" или нарушение на Закона за електронната търговия при изпращането на непоискани търговски съобщения.

VIII. ОТГОВОРНОСТЧл. 14. (1) В случай че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, извън хипотезата при упражняване на правото на отказ от договора съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите или правото на отказ по чл. 6, ал. 3 от тези общи условия, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.

(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 15. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 16. Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради спиране на сайтове на Ползвателя, преустановяване на използването на Услугата или други комуникационни услуги, което е извършено по силата на акт или разпореждане на държавен орган.

Чл. 17. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

Чл. 18. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Услугата.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 19. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 20. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 22. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 14 Януари 2021 г.

Чл. 25. Актуалните условия за ползване на Услугата Професионална WordPress поддръжка са достъпни на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php

Чл. 26. Политиките за ползване на услугата "Професионална WordPress поддръжка" са обявени на адрес: Политики

 
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987] и Посетителите на сайта www.superhosting.bg, блога на адрес http://blog.superhosting.bg/ и помощната страница с адрес http://help.superhosting.bg/(наричани заедно по-долу за краткост Страниците).

Чл. 2. Страниците на СуперХостинг.БГ предоставят на Посетителите информация по разнообразни теми от областта на информационните технологии, използването на хостинг и облачни услуги, регистрация и управление на домейни, техническа помощ и други теми, свързани с търговската дейност на СуперХостинг.БГ.

Чл. 3. (1) Всички публикации в Страниците са изключителна интелектуална собственост на СуперХостинг.БГ и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СуперХостинг.БГ, включително не могат да бъдат копирани в блогове на трети лица или сайтове за техническа поддръжка.

(2) Изображенията в Страниците на СуперХостинг.БГ и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на СуперХостинг.БГ не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на СуперХостинг.БГ.

Чл. 4. (1) СуперХостинг.БГ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Страниците чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в тях чрез обособено място или frame в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Страниците от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение и ако не се нарушават добрите нрави.

Чл. 5. СуперХостинг.БГ предоставя достъп до съдържанието на Страниците според обичайната търговска практика.

Чл. 6. (1) СуперХостинг.БГ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена от СуперХостинг.БГ на сайта му.

(2) СуперХостинг.БГ не изпраща пароли или друга идентифицираща информация и не изисква регистрация за използване на Страниците от Посетителите.

Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СуперХостинг.БГ, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на Страниците.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страниците от момента на обявяването им от СуперХостинг.БГ.

Чл. 8. СуперХостинг.БГ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Страниците или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на СуперХостинг.БГ.

Чл. 9. (1) СуперХостинг.БГ предоставя достъп до съдържанието на Страниците такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Страниците водят до целените от Посетителите резултати.

(2) СуперХостинг.БГ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Страниците материали.

(3) СуперХостинг.БГ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Страниците и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. Посетителите на Страниците се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на СуперХостинг.БГ при използването на Страниците и съдържащите се в тях материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страниците на 01 Юни 2015г.
 
Чл. 1. С настоящите Политики, "СуперХостинг.БГ" ЕООД урежда процедурата, която ще прилага спрямо Ползватели на услугите си и възникнали спорове между Ползватели и между Ползватели и Трети лица.

Чл. 2. Право да инициират процедура за разрешаване на спорове по реда на тези политики има Ползвателят на услугата, друг ползвател на услуга при Доставчика или всяко трето лице, което счита, че са му нарушени права от използването на услугата.

Чл. 3. "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да прилага такси за разглеждане на жалби на трети лица и Ползватели, които инициират процедура съгласно настоящите политики.

Чл. 4. След получаване на жалбата от страна на инициатор на процедурата, "СуперХостинг.БГ" ЕООД уведомява ответната страна и й предоставя право на отговор за становище по жалбата.

Чл. 5. (1) Въз основа на жалбата и получаване на отговора по чл. 4, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да постанови решение по спора, което се счита за задължително за инициатора и за Ползвателя на услугата.

(2) За разрешаването на спорове съгласно ал. 1, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да сформира комисии от различни експерти.

(3) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи никаква отговорност за постановеното по ал. 1 решение за разрешаване на спора между спорещите лица и последните са предоставили изцяло доброволно съгласието си "СуперХостинг.БГ" ЕООД да разреши спора по свое усмотрение.

Чл. 6. Настоящата Политика за разрешаване на спорове влиза в сила от 23.08.2016 г. и може да бъде изменяна едностранно от "СуперХостинг.БГ" ЕООД.
 
От 25.05.2018 год. влиза в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни на физическите лица (General Data Protection Regulation, или накратко GDPR). Като основен хостинг провайдър в България обръщаме внимание, че ние в "СуперХостинг.БГ" ЕООД държим изключително много на точното изпълнение на изискванията на Регламента и се придържаме към най-високите стандарти в областта на защита на лични данни. В тази връзка прилагаме:

Декларация за конфиденциалност по смисъла на Регламент за защита на личните данни (GDPR)

Декларация за конфиденциалност - електронен подпис*

Технически и организационни мерки

Технически и организационни мерки - електронен подпис*

*Необходимо е да свалите и PDF файла
 
При търсене на домейн от която и да било страница на сайта, се прилагат следните правила:
 • С най-голям приоритет се класират най-популярните домейн разширения в България - .com, .bg, .eu. Показва се първото свободно име.

 • На второ място по приоритет са домейни в промоция или следващите най-популярни домейни, като отново се показва първото свободно име.

 • При търсене на домейн с конкретно разширение се визуализира резултат - свободен или зает, като предложените алтернативи отново следват приоритета на най-популярните или промоционални домейни.

 • При пускане на ново домейн разширение в продажба, то също може да се класира в резултатите при търсене с цел популяризириане, по приоритет след най-популярните домейни, като отново се показва първото свободно име.