Общи условия за услугите на"СуперХостинг.БГ" ЕООД

Чл. 1. Настоящите политики за приемлива употреба са неразделна част от Общи условия за ползване на Услугата.

А. СПОДЕЛЕН и WORDPRESS ХОСТИНГ

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 2. Информация за различните абонаментни планове за услугите "Споделен Хостинг" и "WordPress Хостинг" е достъпна на адреси:
https://www.superhosting.bg/web-hosting-compare-hosting-plans.php
https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php

II. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 3. За услугите споделен и WordPress хостинг не се допуска инсталирането на:
 1. Торент тракери;
 2. Торент клиенти;
 3. онлайн игри, като под онлайн игра се разбира игра, която за да работи използва ресурс на сървъра и не би могла да бъде играна, ако участникът в нея няма връзка със сървъра;
 4. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay)
 5. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.
 6. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.
Чл. 4. Не се допуска стартирането на фонови (background) процеси от типа на IRC сървъри, ботове, скенери за пролуки, троянски коне, шелове и др.

Чл. 5. Не се разрешава стартирането на програми, които отварят даден порт и очакват входящи мрежови връзки (network connections).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 6. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл.7. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 8. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всеки акаунт, който нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
Чл. 9. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.
Чл. 9а. Ползвателят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.

IV. ЛИМИТИ


На изразходван трафик

Чл. 10. Месечния трафик на Ползвателя е лимитиран в съответствие с използвания хостинг план. Ако използвания трафик достигне лимита преди края на месеца, акаунта се спира автоматично до първо число на следващия месец.
Чл. 11. Неизразходван трафик в рамките на един месец не се трансферира в следващия месец

За използване на електронна поща (email)

Чл. 12(1). Ползвателят има право да изпраща до 350 електронни (e-mail) съобщения на един астрономически час.
(2). Ползвателят има право да изпраща до 50 000 електронни (e-mail) съобщения за една седмица.
Чл. 13. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 14. При повторно нарушение на Чл. 12 от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 15. Когато е установено нарушение по Чл. 12 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 16. Доставчикът има право да изтрие без предупреждение всички електронни писма, маркирани като СПАМ, които са по-стари от един месец, намиращи се в e-mail кутии принадлежащи на Потребителя.

За използвано процесорно време

Чл. 17. Максимално допустимото процесорно време, което софтуерните приложения, разположени на акаунта на Ползвателят могат да изразходват за своята работа, се определя в зависимост от ползвания хостинг план:
 1. за хостинг план "СуперСтарт" – до 900 минути от 0,5 процесорно ядро за един календарен месец;
 2. за хостинг план "СуперПро" – до 3300 минути от 1,2 процесорни ядра за един календарен месец;
 3. за хостинг план"СуперХостинг" – до 4800 минути от 1,8 процесорни ядра за един календарен месец;
 4. за хостинг план"СуперХостинг+" – до 8400 минути 1,8 процесорни ядра за един календарен месец;
 5. за реселърски хостинг планове - до 900 минути от 0,5 процесорнo ядро за един календарен месец за всеки клиентски акаунт, разположен в реселърския акаунт. Времето не може да се споделя между клиентските акаунти.
При отчитането на изразходваното процесорно време се включва времето изразходвано за обработка на скриптове и приложения, както и времето изразходвано от базата данни (MySQL), като стойностите се събират.

Неизразходваните в рамките на месеца минути не се прехвърлят за следващ месец.

Мерки при надвишаване на лимита на използвано процесорно време

Чл. 18. При изразходване на повече от 80% от определените лимити в рамките на един календарен месец, Доставчикът уведомява Ползвателя, като му предоставя статистическа информация, показваща изразходваното процесорно време от акаунта. Ползвателят трябва да предприеме необходимите мерки, така че приложенията му да не изразходват повече от определения месечен лимит или да премине към план/услуга, предоставяща повече процесорни ресурси.
Чл. 19. В случай, че приложенията на Ползвателя изразходват повече от 100% от месечния лимит на съответния план в рамките на един календарен месец Доставчикът има право да ограничи ползването на Услугата до преминаване към план/услуга, предоставяща повече процесорни ресурси или до началото на следващия календарен месец.
Чл. 20. В случай, че приложенията на Ползвателя изразходват повече от 10% от месечния лимит за период от 24 часа Доставчикът има право временно да ограничи ползването на Услугата, без да е длъжен да отправя предвартително предупреждение към Ползвателя.

Лимит за използване на MySQL и MSSQL сървър

Чл. 21. Ползвателят има право да използва ресурсите на базата данни, по начин който не нарушава производителността на сървърното оборудване.
Чл. 21а. Максимално допустимият брой заявки към SQL сървъра за един хостинг акаунт е 100 000 заявки за един астрономически час.
Чл. 22. При констатиране на нарушение, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за оптимизиране/премахване на проблемните заявки към базата данни.
Чл. 23. Ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в срок до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.
Чл. 24. Ползвателят не може да разполага база данни, чийто размер е по-голям от 1GB дисково пространство и/или съдържа повече от 1000 таблици.

Лимит на брой паралелни HTTP връзки

Чл. 25. Приложенията, разположени на акаунта на Ползвателя могат да ползват до 100 паралелни HTTP връзки (конекции) към сайта/под-домейните/аддон домейните си.
Чл. 26. Ползвателят няма право да използва акаунта си за сервиране на съдържание към уеб страници разположени извън съответния акаунт.
Чл. 27. При установяване на нарушения по Чл. 24 и Чл. 25 Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.

Крон задачи (cron jobs)

Чл. 28. Ползвателят няма право да настройва скриптове с отложен старт на изпълнение (cron job), който се изпълнява на интервал по-кратък от 15 минути.

Други скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 29. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата, за потребители чийто приложения причиняват натоварвания, или други събития, които нарушават нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.
Чл. 30. Ползвателят не може да стартира повече от 20 (двадесет) едновременно изпълняващи се процеса.

Други лимити

Чл. 31. Ползвателят няма право да разполага в пространството на акаунта си архивни копия на същия, които са по-стари от 1 месец.
Чл. 32. Доставчикът прави няколко бекъпа седмично на акаунтите разположени на неговите сървъри за споделен и WordPress хостинг. Тези бекъпи са изцяло за вътрешна употреба. При бекъпа, някои типове файлове не се съхраняват. Такива файлове са например (но не ограничени само до тях) iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.
Чл. 33. Ползвателят не може да разполага в хостинг акаунта файлове с размер по-голям от 500МB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.
Чл. 34. Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, независими от тези които Доставчикът поддържа.
Чл. 35. Ако доставчикът предостави на ползвателя данни от бекъп, то те ще бъдат в суров вид и ще бъде необходима допълнителна обработка на тези данни от страна на ползвателя, за да бъдат доведени до състояние в което могат да бъдат използвани и обработвани.
Чл. 36. Ползвателят е длъжен да организира акаунта/тите така, че нито той нито някой от посетителите на сайтовете разположени в акаунтите които администрира, да не използват ресурси които многократно надвишават средната употреба на съответния ресурс използван от останалите ползватели на същата или подобна услуга.
Чл. 37. Отдалечен достъп до MySQL и MSSQL се предоставя само и единствено за администрация на базите данни. Не се допуска използването му от приложения, работещи на компютърни системи, различни от тази, на която е разположена съответната база данни. При установено нарушение по този член Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 38. Приложенията, разположени на акаунта на Ползвателя, могат да ползват оперативна памет (RAM) в съответствие с лимита, опредлен от параметрите на съответния хостинг план.
Чл. 38а. Максимално допустимият брой ай-нодове (inodes) (файлове, директории и др), които Ползвателят може да разполага в хостинг акаунт, се определят в зависимост от ползвания хостинг план, както следва:
- за хостинг план "СуперСтарт" – до 90 000 файла и директории
– за хостинг план "СуперПро" – до 180 000 файла и директории
– за хостинг план"СуперХостинг" – до 270 000 файла и директории
– за хостинг план"СуперХостинг+" – до 350 000 файла и директории
– за реселърски хостинг планове – до 60 000 файла и директории за всеки клиентски акаунт, разположен в реселърския акаунт.
Чл. 38б. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории в акаунт, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че броят файлове и директории да не надхвърлят определените лимити.
Чл. 38в. В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на файловете и директориите в акаунт на Ползвателя продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на акаунта.

Б. ВИРТУАЛЕН СЪРВЪР

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 39. Информация за различните конфигурации виртуални сървъри е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-vps.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Виртуален частен сървър (VPS - Virtual Private Server) или само Виртуален Сървър, представлява технология за разделяне на един физически сървър на няколко логически (виртуални) сървъра по начин, при който от гледна точка на логическите (виртуалните) сървъри, виртуалния сървър представлява напълно самостоятелен (сървър) с точно определени хардуерни параметри

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 40. За Услугата виртуален сървър не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др .;
 4. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 41. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 42. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 43. (1) Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
(2) Със закупуването на услугата "виртуален сървър (VPS)" Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, тъй като Доставчикът не осигурява такъв.
(3) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието на виртуалния сървър, която се активира при допълнително заплащане.
(4) Цената за активиране на опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-vps.php
Чл. 44. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на изразходван трафик

Чл. 45. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията е без ограничение по трафик.
Чл. 46. В случай на недостиг на Интернет капацитет Ползвателят може да премине към план, предоставящ по-голям капацитет, или да заяви на Доставчика увеличаване на капацитета на настоящия план, като заплати за допълнително предоставения ресурс.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 47. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 48. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 49. Когато е установено нарушение по Чл. 41 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

Лимити за скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 50. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата, за Потребители чийто приложения причиняват натоварвания, или други събития, които нарушават нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

В. НАЕТ СЪРВЪР

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 51. Информация за различните наети сървъри е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-dedicated.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл. 52. Нает сървър представлява отделно обособена компютърна конфигурация която се предоставя на Ползвателя, като последния има право да ползва целия хардуерен и софтуерен ресурс на сървъра.

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 53. За Услугата нает сървър не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 54. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани върху сървъра приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 55. Ползвателят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват оборудване намиращо се в мрежата на Доставчика, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система свързана с интернет.
Чл. 56. При констатирано нарушение по предходния член, Доставчикът има право временно да прекрати предоставянето на Услугата до отстраняване на проблема, като своевременно уведоми Ползвателя за това.
Чл. 57. Ползвателят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението.
Чл. 58. (1) Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
(2) Със закупуването на услугата "нает сървър" Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, тъй като Доставчикът не осигурява такъв.
(3) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието на наетия сървър, която се активира при допълнително заплащане.
(4) Цената за активиране на опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-dedicated.php
Чл. 59. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на изразходван трафик

Чл. 60. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията е без ограничение по трафик.
Чл. 61. В случай на недостиг на Интернет капацитет Ползвателят може да премине към план, предоставящ по-голям капацитет, или да заяви на Доставчика увеличаване на капацитета на настоящия план, като заплати за допълнително предоставения ресурс.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 62. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 63. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 64. Когато е установено нарушение по Чл. 54 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

Г. Managed VPS

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 65. Информация за различните конфигурации виртуални сървъри е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) представлява технология за разделяне на един физически сървър на няколко логически (виртуални) сървъра по начин, при който от гледна точка на логическите (виртуалните) сървъри, виртуалния сървър представлява напълно самостоятелен (сървър) с точно определени хардуерни параметри.

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 66. За Услугата виртуален сървър не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.;
 4. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 67. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 68. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и нарушаване на работата на сървърното оборудване, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт, разположени на акаунта на Ползвателя.
Чл. 69. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 70. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на ползване на Интернет

Чл. 71. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията от Ползвателя е лимитиран в съответствие с използвания план.
Чл. 71а. В случай на недостиг на Интернет капацитет, Ползвателят може да премине към план, предоставящ по-голям капацитет, или да заяви на Доставчика увеличаване на капацитета на настоящия план, като заплати за допълнително предоставения ресурс.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 72. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно ограничаване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 73. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба, Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 74. Когато е установено нарушение по Чл. 67 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове и уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. На свой ред Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

Лимити за скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 75. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата за приложения, които причиняват натоварвания, или други събития, което води до нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

Лимит за дискови операции

Чл. 76. При ползването на услугата Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) приложенията разположени на сървъра може да генерират до 65 млн. дискови операции за четене и запис (IOPS) на месец. Допълнително реализираните над този брой 65 млн. дискови операции (IOPS) в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената опредлена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php
Чл. 77. При реализиране на множество на брой дискови операции (IOPS) от виртуалния сървър на Ползвателя, с което се надхвърлят рамките на допустимото потребление на този ресурс, с цел запазване на качеството на услугата, Доставчикът си запазва правото временно да ограничи предоставянето на услугата.

Лимит за системна администрация

Чл. 78. При ползването на услугата Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) Ползвателят може да ползва до 3 (три) астрономически часа системна администрация в рамките на един календарен месец. Допълнително изразходваните над този брой часове в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената, определена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php
Чл. 79. Неизползваните часове за услугата системна администрация в рамките на един календарен месец не се прехвърлят към следващи месеци.

Други лимити

Чл. 80. (1) Максимално допустимият брой ай-нодове (inodes) (файлове, директории и др), които Ползвателят може да разполага в Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server), се определят в зависимост от ползвания сървър, както следва:

- за Managed VPS Start – до 500 000 файла и директории
- за Managed VPS Duo – до 700 000 файла и директории
– за Managed VPS Pro – до 1 000 000 файла и директории
- за Managed VPS Mega – до 1 200 000 файла и директории
– за Managed VPS Business – до 1 500 000 файла и директории

(2) Максимално допустимият размер на дисково пространство, което Ползвателят може да ползва за разполагане на MySQL бази данни, се определят в зависимост от ползвания сървър, както следва:

- за Managed VPS Start – до 2,5 GB
- за Managed VPS Duo – до 5 GB
– за Managed VPS Pro – до 7,5 GB
- за Managed VPS Mega – до 10 GB
– за Managed VPS Business – до 15 GB

Чл. 81. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории или максимално допустимия размер на дисково пространство за MySQL бази данни, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки
Чл. 82. В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на файловете и директориите или дисковото пространство използвано за разполагане на MySQL бази даннив продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на акаунта.

VI. АРХИВНИ КОПИЯ (БЕКЪП)

Чл. 83. Ползвателят няма право да разполага в пространството на виртуалния сървър архивни копия на съдържанието на същия, които са по-стари от 1 месец.
Чл. 84. Доставчикът прави три (3) архивни копия (бекъпа) седмично на съдържанието на виртуалния сървър. При бекъпа някои типове файлове не се съхраняват. Такива файлове са (но не са ограничени само до тях): iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.
Чл. 85. Ползвателят не може да разполага в пространството на виртуалния сървър файлове с размер по-голям от 500МB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.
Чл. 86. Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Ползвателят се съгласява, че ще поддържа и свой собствен набор от бекъпи, независими от тези, които Доставчикът поддържа.
Чл. 87. (1) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за пълно архивиране на съдържанието на виртуалния сървър, която се активира при допълнително заплащане.
(2) Опцията за пълно архивиране на съдържанието на виртуалния сървър включва генерирането и съхраняването на седем (7) архивни копия (бекъпа) седмично, като в тях се включват и типовете файлове, посочени в Чл. 80.
(3) Цената за активиране на опцията за пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-common-managed-vps.php

Д. Cloud VPS услуги

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 88. Информация за различните варианти на конфигурации е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-cloud-hosting-services.php.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Cloud VPS услугите представляват платформа, посредством която Ползвателят може да създава и изтрива виртуални сървъри, както и да управлява и променя по всяко време ресурсите (дисково пространство, оперативна памет, процесорни ядра, Интернет достъп) на създадените сървъри, в рамките на параметрите, определени от Доставчика.

III. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 89. За Cloud VPS услугите не се допуска разполагането на:
 1. торент клиенти;
 2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
 3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.;
 4. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 90. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл. 91. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 92. (1) Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
(2) Със закупуването на услугата "Cloud VPS" Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, тъй като Доставчикът не осигурява такъв.
(3) Ползвателят може да изиска (поръча) от Доставчика опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието на Cloud сървъра, която се активира при допълнително заплащане.
(4) Цената за активиране на опцията за частично или пълно архивиране на съдържанието е достъпна на адрес: www.superhosting.bg/web-hosting-page-servers-vps.php
Чл. 93. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

V. ЛИМИТИ


Лимит на ползване на Интернет

Чл. 94. Капацитетът (Mbps) за използване на Интернет линията се определя от Ползвателя в рамките на определените от Доставчика параметри.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 95. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно ограничаване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 96. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 97. Когато е установено нарушение по Чл. 95 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до услугата или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове и уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. На свой ред Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение

Лимити за скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 98. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата за приложения, които причиняват натоварвания, или други събития, което води до нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

Лимит за дискови операции

Чл. 99. При ползването на Cloud VPS услугата приложенията, разположени на сървъра може да генерират до 65 млн. дискови операции за четене и запис (IOPS) на месец. Допълнително реализираните над този брой 65 млн. дискови операции (IOPS) в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената определена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-cloud-hosting-services.php
Чл. 100. При реализиране на множество на брой дискови операции (IOPS), с което се надхвърлят рамките на допустимото потребление на този ресурс, с цел запазване на качеството на услугата, Доставчикът си запазва правото временно да ограничи предоставянето на услугата.

Е. СуперМейл услуги

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА


Чл. 101. Информация за различните варианти на конфигурации е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#supermail

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ


СуперМейл представлява услуга, при която на Ползвателят се предоставя достъп до пощенска кутия, посредством която той получава възможност за изпращане, получаване и управление електронни писма (имейл).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 102. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

Чл. 103. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от Доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.

Чл. 104. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

IV. ЛИМИТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (EMAIL)


Чл. 105. Доставчикът има право да изтрие без предупреждение всички електронни писма, маркирани като СПАМ, които са по-стари от един месец, намиращи се в e-mail кутии принадлежащи на Потребителя.

Чл. 106. Доставчикът прави няколко бекъпа седмично. Тези бекъпи са изцяло за вътрешна употреба.

Чл. 107. Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, независими от тези които Доставчикът поддържа.

Чл. 108. Ползвателят се съгласява да не използва предоставената му от Доставчика услуга за изпращане на нежелана поща - "СПАМ". Нарушаването на това условие ще доведе до временно ограничаване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.

Чл. 109. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба, Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

Чл. 110. Когато е установено нарушение по Чл. 105 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до услугата или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове и уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. На свой ред Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение

Чл. 111. (1) Максимално допустимият брой писма, които Ползвателят може да съхранява в своята имейл кутия, се определят в зависимост от ползвания план, както следва:
 • - за СуперМейл 1 - до 7500 писма
 • - за СуперМейл 2 - до 15000 писма
 • - за СуперМейл 4 - до 30000 писма
 • - за СуперМейл 10 - до 50000 писма
 • - за СуперМейл 20 - до 100000 писма
 • - за СуперМейл 50 - до 150000 писма
 • - за СуперМейл 100 - до 300000 писма
(2) При достигане на максимално допустимия брой писма в кутията, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че броят писма да не надхвърлят определените според плана лимити.

(3) В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на писмата в кутията на Ползвателя продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на кутията.

Чл. 112. (1) Ползвателят има право да изпраща до 100 електронни (e-mail) съобщения на един астрономически час.

(2). Ползвателят има право да изпраща до 7000 електронни (e-mail) съобщения за една седмица.

Чл. 113. (1) Ползвателят има право да реализира до 5 броя паралелни SMTP връзки (конекции) към своята имейл кутия.

(2). Ползвателят има право да реализира до 10 броя паралелни IMAP и/или POP3 връзки (конекции) към своята имейл кутия.

Ж. DNS АДМИНИСТРАЦИЯ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Чл. 114. DNS администрация на домейн представлява уеб-базирана функционалност за управление на DNS зоната на домейн, наричана по-долу Услугата, даваща възможност за редакция, добавяне и/или изтриване на вече въведени DNS записи (А, CNAME, MX, SRV, TXT записи и др.)

II. ЛИМИТИ


Чл. 115. Ползвателят се съгласява да не използва предоставената му от Доставчика Услуга за:

- домейни, които се използват за IRC (Internet Relay Chat);
- домейни, които са или са били обект на DNS DDoS атаки;
- домейни, които са насочени към сайтове и форуми, свързани с играта Minecraft;
- домейни, които в контактните си данни нямат коректна информация за регистранта;
– домейни, които се използват за изпращане на СПАМ;
- DDoS атаки от всякакъв тип;
- извършване на всякакви действия които могат да навредят на качеството и нормалното функциониране на предоставяната услуга или на други услуги, предоставяни от Доставчика;
- за нерегламентиран достъп до мрежи и компютърни системи.


Чл. 116. Ползвателят има право да въвежда и поддържа до 100 DNS записа за един домейн.

Чл. 117. Броят DNS заявки към домейна, асоцииран с услугата, не може да надхвърля 100 000 на дневна база.
В случай на неспазване на някое от посочените в чл. 115-117 условия, Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата.

Чл. 118.Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата, в случай на масово изпращане на линкове или нежелана поща към ресурс, който ползва услугата DNS администрация. Този ресурс може да бъде уеб, мейл или др.

З. Политики за спазване на добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение


Чл. 119. В случай че Ползвателят, при отправяне на заявки за системна поддръжка, или осъществяване на друга комуникация със служителите на Доставчика, не спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да откаже съдействие на Ползвателя, както и да ограничи каналите за комуникация с последния, без да посочва причина и без да дължи обезщетение.

В посочените по-горе случаи, по преценка на Доставчика, договорните отношения с Ползвателя могат да бъдат едностранно прекратени от страна на Доставчика и на Ползвателя да бъде отказано всякакво по-нататъшно предоставяне на услуги, като за това Доставчикът не дължи обезщетение на Ползвателя.

И. Политики за допълнително потвърждение при вход в клиентския профил


Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изисква допълнително потвърждение (верификация) от Ползвателя, което служи за идентификация на същия, в случай на опит за вход в "Клиентския профил", който поражда основателни съмнения относно неговата самоличност, както и при възможен потенциален риск за неправомерен достъп в "Клиентския профил" от трето лице, при който могат да настъпят вреди за Ползвателя вследствие разкриването на информация и данни за акаунта.

Допълнителната верификация се извършва по най-подходящия технически начин, определен изцяло и единствено от Доставчика с оглед спецификите на всеки конкретен случай. Доставчикът уведомява Ползвателя за необходимостта от допълнително потвърждение и начина на извършване на верификацията.

K - Професионална WordPress поддръжка

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 120. Информация за различните абонаментни планове за услугата Професионална WordPress поддръжка е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport

II. ЛИМИТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА WORDPRESS ПОДДРЪЖКА


Чл. 121. Ползвателят може да ползва до 1 (един) астрономически час поддръжка в рамките на един календарен месец. Допълнително изразходваните над този брой часове в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената, определена от Доставчика, информация за която е достъпна на адрес: https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport

чл. 122. В услугата не са включени следните дейности:
 • Създаване на нов сайт;
 • Създаване на съдържание;
 • Създаване и промени по дизайн, изображения и др.;
 • SEO оптимизация (Добавяне на ключови думи, описания към страници, препоръки и настройки на SEO);
 • Подобряване на резултати на сайта в търсещи машини (Page Rank, Backlinks)
 • Увеличаване на трафика на сайта;
 • Обновяване на WordPress Multisite системи и/или активираните плъгини и/или теми към тях;
 • Добавяне на отделни продукти за WooCommerce;
 • Импортиране на продукти и поръчки за WooCommerce и настройки по тях - създаване и оформление на CSV/XML файл, създаване и оформяне на текстове, създаване на вариации, добавяне и промени по цени, промоции, категории и др.;
 • Създаване и добавяне на специализирана функционалност към WordPress, плъгин и/или тема;
 • Създаване на тема и/или плъгин;
 • Създаване на мобилна или риспонсив версия на сайта;


чл. 123. С дейност „Управление на съдържанието“ Доставчикът съдейства с публикуване на съдържание в страници, качване на новини и изображения, качване на лого, favicon и др. Дейностите са до 5 (пет) броя за абонаментен период.

чл. 124. Доставчикът съдейства с настройване на 1 (една) адресна карта на сайта за един абонаментен период.

чл. 125. Спрямо абонаментния план, Доставчикът предоставя диагностика на казус в сайта на Ползвателя, който е извън изрично описаните в абонаментния план. Броят на диагностики на казус, различен от описаните е определен в абонаментния план на адрес:
https://www.superhosting.bg/wp-hosting.php#wpSupport

Доставчикът диагностицира причините за казуса в сайта на Ползвателя и прилага решение, ако е в рамките на предлаганата услуга.

чл. 126. В услугата не се включва анализ и оптимизация на потребление на сървърни ресурси (CPU, inodes и др.).
 
Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, СуперХостинг.БГ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
 1. Наименование: Адвокатско дружество "Владимиров Кискинов"
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 176645870
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 5. Телефон: 02 988 18 28
 6. Email:
Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
"СуперХостинг.БГ" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) СуперХостинг.БГ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на хостинг услуги, регистрация на домейни, използване на виртуални и наети сървъри и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на СуперХостинг.БГ по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо СуперХостинг.БГ;
 • За целите на легитимния интерес на СуперХостинг.БГ.

(2) СуперХостинг.БГ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, СуперХостинг.БГ действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) СуперХостинг.БГ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите хостинг услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от СуперХостинг.БГ;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център;
 • създаване на електронен магазин през платформата Shopiko.
 • абониране за нашите статии, публикувани в Блога на СуперХостинг.БГ;
 • оставяне на коментари под наши статии, публикувани в Блога на СуперХостинг.БГ.

(2) СуперХостинг.БГ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, СуперХостинг.БГ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СуперХостинг.БГ?

Чл. 3. (1) СуперХостинг.БГ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на хостинг услуги, регистрация на домейн, виртуален или нает сървър и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията "Сключване на договор за хостинг услуга" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на потребител за целите на регистриране на домейн в или извън областта .БГ. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията "Регистрация на домейн" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Регистрация на потребител в платформата Shopiko и сключване на договор за предоставяне на услуга по създаване на електронни магазини чрез нея – целта на тази операция е извършване на регистрация и създаване на електронен магазин;
 • Абонамент за получаване на статии от Блога на СуперХостинг.БГ – целта на тази операция е изпращането на статии и материали, публикувани в нашия блог, при изразено от Вас желание;
 • Администриране на коментари под статии от Блога на СуперХостинг.БГ – целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят да изразят своето мнение във връзка с публикуван материал или статия, да оставят коментар.

(2) СуперХостинг.БГ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за създаване на електронен магазин през платформата Shopiko.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които СуперХостинг.БГ обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, СуперХостинг.БГ събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Лични данни за потребителите на Блога на СуперХостинг.БГ (имена, имейл, уебсайт)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Абониране за получаване на статии и материали от Блога на СуперХостинг.БГ и 2) Оставяне на коментари под статии и материали от Блога.
  • Основание за обработка на личните Ви данни - Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(3) СуперХостинг.БГ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от СуперХостинг.БГ от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) СуперХостинг.БГ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, СуперХостинг.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) СуперХостинг.БГ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на СуперХостинг.БГ или друго.

(3) СуперХостинг.БГ съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) СуперХостинг.БГ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) СуперХостинг.БГ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) СуперХостинг.БГ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СуперХостинг.БГ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) СуперХостинг.БГ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от СуперХостинг.БГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) СуперХостинг.БГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СуперХостинг.БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до СуперХостинг.БГ.


Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от СуперХостинг.БГ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СуперХостинг.БГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СуперХостинг.БГ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до СуперХостинг.БГ, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди СуперХостинг.БГ, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на СуперХостинг.БГ.

(4) СуперХостинг.БГ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от СуперХостинг.БГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СуперХостинг.БГ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СуперХостинг.БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СуперХостинг.БГ имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на СуперХостинг.БГ, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от СуперХостинг.БГ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от СуперХостинг.БГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СуперХостинг.БГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СуперХостинг.БГ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако СуперХостинг.БГ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на регистрация на домейн в или извън областта .БГ и след подадена заявка от Ваша страна, СуперХостинг.БГ предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения домейн.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на СуперХостинг.БГ да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, СуперХостинг.БГ действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, СуперХостинг.БГ действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. СуперХостинг.БГ няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай СуперХостинг.БГ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на СуперХостинг.БГ в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 21.03.2019 г.

 
Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Наименование: Адвокатско дружество "Владимиров Кискинов"
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 176645870
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, ет. 4, офис 7
 5. Телефон: 02 988 18 28
 6. Email:


Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. СуперХостинг.БГ събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
  • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

(3) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.


Чл. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в СуперХостинг.БГ, включително за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, но не повече от 6 месеца, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, при подаване на документите за кандидатстване трябва да отбележите своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.


Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, СуперХостинг.БГ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СуперХостинг.БГ?

Чл. 6. (1) СуперХостинг.БГ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор: За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

  Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) СуперХостинг.БГ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват расов или етнически произход;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от СуперХостинг.БГ от лицата, за които се отнасят.

(4) СуперХостинг.БГ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Чл. 7. (1) СуперХостинг.БГ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, включително като физически лица-партньори, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор.

  Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.\

(2) Личните данни са събрани от СуперХостинг.БГ от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) СуперХостинг.БГ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 8. (1) СуперХостинг.БГ съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от 6 месеца от предоставянето на Вашите данни. След изтичане на срока, СуперХостинг.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) СуперХостинг.БГ съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на СуперХостинг.БГ и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) СуперХостинг.БГ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на СуперХостинг.БГ или друго.Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. (1) СуперХостинг.БГ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) СуперХостинг.БГ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СуперХостинг.БГ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) СуперХостинг.БГ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) СуперХостинг.БГ може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4.Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от СуперХостинг.БГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) СуперХостинг.БГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СуперХостинг.БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие имате право да поискате от СуперХостинг.БГ да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.


Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от СуперХостинг.БГ изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а СуперХостинг.БГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СуперХостинг.БГ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.Право на ограничаване

Чл. 14. Вие имате право да изискате от СуперХостинг.БГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СуперХостинг.БГ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СуперХостинг.БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СуперХостинг.БГ имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост

Чл. 15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора със СуперХостинг.БГ, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред СуперХостинг.БГ:

 • да поискате от СуперХостинг.БГ да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от СуперХостинг.БГ пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от СуперХостинг.БГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СуперХостинг.БГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СуперХостинг.БГ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако СуперХостинг.БГ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) СуперХостинг.БГ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, СуперХостинг.БГ може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.


Чл. 20. СуперХостинг.БГ не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.СуперХостинг.БГ осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.


Приложение № 1 -
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


◻Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
  ◻Всички предоставени от мен лични данни
  ◻Само на тези данни …………………………………………………………….
за следните цели:
  ◻Следните цели: ……………………………………. ………………………………………………………….
  ◻Всички цели
◻Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2 –
Искане "да бъда забравен" - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 -
Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684


Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:◻ e-mail:
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
◻ XML

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:


В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4 -
Искане за коригиране на данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №36
 6. E-mail:
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:


Данни, които подлежат корекция:


Моля да бъдат коригирани по следния начин:
...........................


Моля да бъдат коригирани по следния начин:
...........................В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

 

Този документ информира потребителите за технологиите, които помагат на този уебсайт да постигне описаните по-долу цели. Такива технологии позволяват на Собственика на уебсайта („СуперХостинг.БГ“ ЕООД, ЕИК 131449987, наричан по-долу за краткост „Собственика“) да достъпва и съхранява информация (например чрез използване на бисквитка) или да използва ресурси (например чрез стартиране на скрипт) на устройството на Потребителя по време на взаимодействието му с уебсайта.

За улеснение, всички такива технологии са определени като "Тракери" в тази политика – освен ако не съществува причина да се прави разлика.
Например, доколкото бисквитките могат да се използват както на уеб, така и на мобилни браузъри, би било неточно да се говори за бисквитки в контекста на мобилни приложения, тъй като те са тракер, базиран на браузъра. Поради тази причина, в тази политика терминът "бисквитки" се използва само когато конкретно се има предвид този вид тракер.

Някои от целите, за които се използват тракерите, също могат да изискват съгласието на Потребителя. В случаите, когато се дава съгласие, то може свободно да бъде оттеглено по всяко време, следвайки инструкциите, описани в тази политика.

Този уебсайт използва тракери, управлявани директно от Собственика (така наречените „тракери на първа страна“) и тракери, които активират услуги, предоставени от трета страна (така наречените „тракери на трета страна“). Ако не е посочено друго в този документ, доставчиците на трети страни могат да имат достъп до тракерите, управлявани от тях.
Валидността и периодите на продължителност на бисквитките и други подобни тракери могат да варират в зависимост от продължителността на съществуването, определена от Собственика или съответния доставчик. Някои от тях изтичат при прекратяване на сесията за сърфиране на Потребителя.
В допълнение към посоченото в описанията във всяка от категориите по-долу, Потребителите могат да намерят по-точна и актуализирана информация относно спецификацията на съществуването, както и всяка друга съответна информация — като наличието на други тракери — в свързаните политики за поверителност на съответните доставчици на трети страни или като се свържат със Собственика.

Дейности, строго необходими за функционирането на този уебсайт и предоставянето на услугата

Този уебсайт използва така наречените „технически“ бисквитки и други подобни тракери за извършване на дейности, които са строго необходими за функционирането или предоставянето на Услугата.

Тракери на първа страна

Продължителност на съхранение:

 • sh_app_site: продължителност на сесията
 • sh_app_curr: продължителност на сесията
 • sh_app_regn: продължителност на сесията
 • li_sugr: продължителност на сесията
 • bcookie: продължителност на сесията

Други дейности, свързани с използването на тракери

Функционалност

Този уебсайт използва тракери за осигуряване на основни взаимодействия и функционалности, което позволява на Потребителите да достъпват избрани функции на Услугата и улеснява комуникацията на Потребителя със Собственика

Взаимодействие с платформи за жив чат

Този вид услуга позволява на Потребителите да взаимодействат директно с платформи за жив чат на трети страни директно от страниците на този уебсайт, за да се свържат и да бъдат свързани с поддръжката на този уебсайт.

Ако една от тези услуги е инсталирана, тя може да събира данни за сърфиране и употреба на страниците, където е инсталирана, дори ако Потребителите не използват активно услугата. Освен това, разговорите през живия чат могат да бъдат записвани.

Уиджет на Crisp (Crisp IM SARL)

Уиджетът на Crisp е услуга за взаимодействие с платформата за жив чат на Crisp, предоставяна от Crisp IM SARL.

Обработвани лични данни: Данни, съобщавани при използване на Услугата, тракери, данни за употреба и различни видове данни, както е посочено в Политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка: Франция.

Регистрация и автентикация

Чрез регистрация или автентикация Потребителите позволяват на този уебсайт да ги идентифицира и да им предостави достъп до специализирани услуги.

В зависимост от описаното по-долу, трети страни могат да предоставят услуги за регистрация и автентикация. В този случай уебсайтът ще може да достъпи някои данни, съхранявани от тези услуги на трети страни, за целите на регистрация или идентификация.

При някои от услугите, изброени по-долу, също могат да се събират лични данни за целите на таргетиране и профилиране; за повече информация, моля проверете описанието на всяка услуга.

Facebook Oauth (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Oauth е услуга за регистрация и автентикация, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited и е свързана със социалната мрежа Facebook.

Обработвани лични данни: Тракери и различни видове данни.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • _fbp: 3 месеца

Facebook Authentication (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Authentication е услуга за регистрация и автентикация, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited и е свързана със социалната мрежа Facebook.

Обработвани лични данни: Тракери и различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • fbp: 3 месеца
 • fbssls*: продължителност на сесията

Измерване

Този уебсайт използва тракери за измерване на трафика и анализиране на поведението на Потребителите, за да подобри Услугата.

Анализ

Услугите, включени в този раздел, позволяват на Собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на потребителите.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited („Google“). Google използва събраните данни за проследяване и анализиране на използването на този уебсайт за подготовка на доклади за неговата дейност и споделянето им с други услуги на Google.

Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите в собствената си рекламна мрежа.

В Google Analytics 4, IP адресите се използват при събирането и след това се изтриват, преди данните да бъдат регистрирани в какъвто и да е даннен център или сървър. Потребителите могат да научат повече, като се консултират с официалната документация на Google.

Обработвани лични данни: брой потребители, статистика за сесии, тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • _ga: 2 години
 • ga*: 2 години

Топлинно картографиране и запис на сесии

Услугите за топлинно картографиране се използват за показване на зоните на този уебсайт, с които Потребителите взаимодействат най-често. Това показва къде са точките на интерес. Тези услуги позволяват наблюдение и анализ на уеб трафика и проследяване на поведението на Потребителите.

Някои от тези услуги могат да записват сесии и да ги правят достъпни за по-късно визуално възпроизвеждане.

Топлинни карти и записи на Hotjar (Hotjar Ltd.)

Hotjar е услуга за запис на сесии и топлинно картографиране, предоставена от Hotjar Ltd.

Hotjar отчита общите заглавия „Do Not Track“/„Не проследявай‘“. Това означава, че браузърът може да каже на неговия скрипт да не събира никакви данни на Потребителя. Това е настройка, която е налична във всички основни браузъри. Информация за отказ от Hotjar може да бъде намерена тук.

Обработвани лични данни: Тракери, данни за употреба и различни видове данни, както е посочено в Политиката за поверителност на Услугата.

Място на обработка: Малта.

Продължителност на съхранение:

 • _hjAbsoluteSessionInProgress: 30 минути
 • _hjCachedUserAttributes: продължителност на сесията
 • _hjClosedSurveyInvites: 1 година
 • _hjDonePolls: 1 година
 • _hjFirstSeen: продължителност на сесията
 • _hjIncludedInSessionSample: 30 минути
 • _hjLocalStorageTest: продължителност на сесията
 • _hjLocalStorageTest: продължителност на сесията
 • _hjMinimizedPolls: 1 година
 • _hjSession*: 30 минути
 • _hjSessionRejected: продължителност на сесията
 • _hjSessionResumed: продължителност на сесията
 • _hjSessionTooLarge: 1 час
 • _hjSessionUser*: 1 година
 • hjSessionUser*: 2 години
 • _hjShownFeedbackMessage: 1 година
 • _hjTLDTest: продължителност на сесията
 • _hjUserAttributesHash: продължителност на сесията
 • _hjViewportId: продължителност на сесията
 • _hjid: 1 година

Маркетинг

Този уебсайт използва тракери за доставяне на персонализирано маркетингово съдържание, базирано на поведението на Потребителите, и за управление, предоставяне и проследяване на реклами.

Реклама

Този вид услуга позволява данните на Потребителя да бъдат използвани за целите на рекламна комуникация. Тези комуникации се показват под формата на банери и други реклами на този уебсайт, възможно е въз основа на интересите на Потребителите. Това не означава, че всички лични данни се използват за тази цел. Информация и условия за употреба са посочени по-долу. Някои от изброените по-долу услуги могат да използват тракери за идентифициране на Потребители, поведенческо пренасочване, т.е. показване на реклами, адаптирани към интересите и поведението на Потребителите, или за измерване на ефективността на рекламите. За повече информация, моля, проверете политиките за поверителност на съответните услуги. Обикновено услуги от този вид предлагат възможност за отказ от такова проследяване. В допълнение към всяка функция за отказ, предлагана от която и да е от услугите по-долу, Потребителите могат да научат повече за това как да се откажат от рекламите, базирани на интереси, в специалния раздел "Как да се откажете от рекламите, базирани на интереси" в тази политика.

Превръщане на реклами на Meta (Meta pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta ads conversion tracking (Meta pixel) е аналитична услуга, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited, която свързва данни от Meta Audience Network с действия, извършени на този уебсайт. Meta pixel проследява конверсиите, които могат да бъдат приписани на реклами във Facebook, Instagram и Meta Audience Network.

Обработвани лични данни: Тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • _fbp: 3 месеца
 • fr: 3 месеца

Meta Lookalike Audience (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Lookalike Audience е услуга за рекламиране и поведенческо насочване, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited, която използва данни, събрани чрез Custom Audience на Meta, за да показва реклами на потребители с подобно поведение на потребители, които вече са в списъка с Custom Audience на базата на тяхното минало използване на този уебсайт или ангажираност със съответното съдържание в приложенията и услугите на Meta.

На базата на тези данни ще бъдат показани персонализирани реклами на потребители, предложени от Meta Lookalike Audience.

Потребителите могат да се откажат от използването на тракери от Meta за персонализиране на реклами, като посетят тази страница за отказ.

Обработвани лични данни: Тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • _fbp: 3 месеца

Google Ads проследяване на конверсии (Google Ireland Limited)

Google Ads conversion tracking е аналитична услуга, предоставена от Google Ireland Limited, която свързва данни от рекламната мрежа на Google Ads с действия, извършени на този уебсайт.

Обработвани лични данни: Тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • IDE: 2 години
 • test_cookie: 15 минути

Google Ads подобни аудитории (Google Ireland Limited)

Подобни аудитории е услуга за рекламиране и поведенческо насочване, предоставена от Google Ireland Limited, която използва данни от Google Ads Remarketing, за да показва реклами на потребители с подобно поведение на потребители, които вече са в списъка за повторно маркетиране поради предишното си използване на този уебсайт. На базата на тези данни ще бъдат показани персонализирани реклами на потребители, предложени от Google Ads Similar audiences.

Потребителите, които не желаят да бъдат включени в "Similar audiences", могат да се откажат и да деактивират използването на рекламни тракери, като посетят: Google Ad Settings.

За да разберете употребата на данни от Google, консултирайте се с политиката за партньори на Google.

Обработвани лични данни: Тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • AID: 2 години
 • ANID: 2 години
 • Conversion: 3 месеца
 • DSID: 14 дни
 • FCNEC: 1 година
 • FLC: 10 секунди
 • FPAU: 3 месеца
 • FPGCLAW: 3 месеца
 • FPGCLDC: 3 месеца
 • FPGCLGB: 3 месеца
 • IDE: 2 години
 • NID: 6 месеца
 • RUL: 1 година
 • TAID: 14 дни
 • __gads: 2 години
 • __gsas: 2 години
 • gac: 3 месеца
 • gac_gb: 3 месеца
 • _gcl_au: 3 месеца
 • _gcl_aw: 3 месеца
 • _gcl_dc: 3 месеца
 • _gcl_gb: 3 месеца
 • _gcl_gf: 3 месеца
 • _gcl_ha: 3 месеца
 • id: 2 години
 • test_cookie: 15 минути

Ремаркетинг и поведенческото насочване

Този вид услуга позволява на този уебсайт и неговите партньори да информират, оптимизират и предоставят реклама, базирана на предишното използване на уебсайта от потребителя. Тази дейност се улеснява чрез проследяване на данни за употреба и използване на тракери за събиране на информация, която след това се предава на партньорите, управляващи дейностите по повторно маркетиране и поведенческо насочване. Някои услуги предлагат опция за повторно маркетиране въз основа на списъци с електронни адреси. Услуги от този вид обикновено предлагат възможност за отказ от такова проследяване. В допълнение към всяка функция за отказ, предлагана от услугите по-долу, Потребителите могат да научат повече за това как да се откажат общо от рекламите, базирани на интереси, в специалния раздел „Как да се откажете от рекламите, базирани на интереси“ в този документ.

Facebook Remarketing (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Remarketing е услуга за повторно маркетиране и поведенческо насочване, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited, която свързва дейността на този уебсайт с Meta Audience Network.

Обработвани лични данни: Тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • _fbp: 3 месеца

Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)

Google Ads Remarketing е услуга за повторно маркетиране и поведенческо насочване, предоставена от Google Ireland Limited, която свързва дейността на този уебсайт с рекламната мрежа на Google Ads и DoubleClick Cookie.

За да разберете употребата на данни от Google, консултирайте се с политиката за партньори на Google.

Потребителите могат да се откажат от употребата на тракери от Google за персонализиране на реклами, като посетят Настройките за реклами на Google.

Обработвани лични данни: Тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • AID: 2 години
 • ANID: 2 години
 • Conversion: 3 месеца
 • DSID: 14 дни
 • FCNEC: 1 година
 • FLC: 10 секунди
 • FPAU: 3 месеца
 • FPGCLAW: 3 месеца
 • FPGCLDC: 3 месеца
 • FPGCLGB: 3 месеца
 • IDE: 2 години
 • NID: 6 месеца
 • RUL: 1 година
 • TAID: 14 дни
 • __gads: 2 години
 • __gsas: 2 години
 • gac: 3 месеца
 • gac_gb: 3 месеца
 • _gcl_au: 3 месеца
 • _gcl_aw: 3 месеца
 • _gcl_dc: 3 месеца
 • _gcl_gb: 3 месеца
 • _gcl_gf: 3 месеца
 • _gcl_ha: 3 месеца
 • id: 2 години
 • test_cookie: 15 минути

Google Signals (Google Ireland Limited)

Този уебсайт използва Google Signals, функция на Google Analytics, която асоциира информацията за посещенията, събрана от този уебсайт, с информация от Google за акаунти на потребители на Google, които са се съгласили на тази асоциация за целите на персонализация на реклами. Тази информация от Google може да включва местоположение на потребителя, история на търсенето, история на YouTube и данни от сайтове, които са партньори на Google, и се използва за предоставяне на обобщени и анонимизирани прозрения за поведението на потребителите на различни устройства.

Ако потребител попадне под описаната асоциация, той може да достъпи и/или да изтрие такива данни чрез Моята дейност, предоставена от Google.

Обработвани лични данни: Тракери и данни за употреба.

Място на обработка: Ирландия.

Meta Custom Audience (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Custom Audience е услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited, която свързва дейността на този уебсайт с Meta Audience Network.

Потребителите могат да се откажат от използването на тракери от Meta за персонализация на реклами, като посетят тази страница за отказ.

Обработвани лични данни: имейл адрес и тракери.

Място на обработка: Ирландия.

Продължителност на съхранение:

 • _fbp: 3 месеца

Управление на предпочитанията и предоставяне или оттегляне на съгласие

Има различни начини за управление на предпочитанията, свързани с тракерите, и за предоставяне и оттегляне на съгласие, когато е приложимо:

Потребителите могат да управляват предпочитанията, свързани с тракерите, директно от настройките на своето собствено устройство, например като предотвратят употребата или съхранението на тракери.

Освен това, когато употребата на тракери е базирана на съгласие, Потребителите могат да предоставят или оттеглят такова съгласие, като настроят своите предпочитания в известието за бисквитките или като актуализират своите предпочитания съответно чрез съответния consent-preferences privacy widget, ако е наличен.

Също така е възможно, чрез съответните функции на браузъра или устройството, да се изтрият предварително съхранени тракери, включително тези, използвани за запомняне на първоначалните предпочитания за съгласие на потребителя.

Други тракери в локалната памет на браузъра могат да бъдат изчистени чрез изтриване на историята на браузването.

Що се отнася до всички тракери от трети страни, потребителите могат да управляват своите предпочитания чрез свързания линк за отказ (където е предоставен), като използват средствата, посочени в политиката за поверителност на третата страна, или като се свържат с третата страна.

Локализиране на настройките за тракери

Например, Потребителите могат да намерят информация за това как да управляват бисквитките в най-често използваните браузъри на следните адреси:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Brave
 • Opera

Потребителите също могат да управляват определени категории тракери, използвани в мобилни приложения, като се откажат чрез съответните настройки на устройството, като например настройките за рекламиране на мобилни устройства или настройките за проследяване като цяло (Потребителите могат да отворят настройките на устройството и да търсят съответната настройка).

Как да се откажете от реклами, базирани на интереси

Въпреки гореизложеното, Потребителите могат да следват инструкциите, предоставени от YourOnlineChoices (ЕС и Великобритания), Network Advertising Initiative (САЩ) и Digital Advertising Alliance (САЩ), DAAC (Канада), DDAI (Япония) или други подобни услуги. Такива инициативи позволяват на потребителите да изберат своите предпочитания за проследяване за повечето рекламни инструменти. Собственикът така препоръчва на потребителите да използват тези ресурси в допълнение към информацията, предоставена в този документ.

Digital Advertising Alliance предлага приложение, наречено AppChoices, което помага на потребителите да контролират рекламите, базирани на интереси, в мобилни приложения.

Последствия от отказа да се използват тракери

Потребителите са свободни да решат дали да позволят употребата на тракери или не. Въпреки това, моля, имайте предвид, че тракерите помагат на този уебсайт да предоставя по-добър опит и разширени функционалности на потребителите (в съответствие с целите, описани в този документ). Ето защо, ако потребителят избере да блокира употребата на тракери, собственикът може да бъде неспособен да предостави свързаните функции.

Собственик и администратор на данни

SuperHosting.BG Ltd, ж.к. Изток, бул. „Г. М. Димитров“ 36, район Изгрев, 1797 София

Имейл за контакт със собственика: sh-cookie@superhosting.bg

Тъй като употребата на тракери от трети страни чрез този уебсайт не може да бъде напълно контролирана от Собственика, всички конкретни препратки към тракери от трети страни трябва да се считат за ориентировъчни. За да получат пълна информация, Потребителите се молят любезно да консултират политиките за поверителност на съответните услуги на трети страни, изброени в този документ.

Предвид обективната сложност около технологиите за проследяване, потребителите се насърчават да се свържат със собственика, ако желаят да получат допълнителна информация относно използването на такива технологии от този уебсайт.


Дефиниции и правни справки

Лични данни (или Данни)

Всяка информация, която директно, индиректно или във връзка с друга информация — включително личен идентификационен номер — позволява идентифицирането или установяването на самоличността на физическо лице.

Данни за употреба

Информация, събрана автоматично чрез този уебсайт (или услуги на трети страни, използвани в този уебсайт), която може да включва: IP адресите или домейните имена на компютрите, използвани от Потребителите, които използват този уебсайт, URI адресите (Унифициран идентификатор на ресурс), времето на заявката, методът, използван за изпращане на заявката към сървъра, размерът на файла, получен в отговор, числовият код, показващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и др.), страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от потребителя, различните времеви детайли на посещение (например времето, прекарано на всяка страница в приложението) и подробностите за пътя, следван в приложението с особено внимание към последователността на посетените страници и други параметри относно операционната система на устройството и/или IT средата на потребителя.

Потребител

Лицето, което използва този уебсайт, което, освен ако не е посочено друго, съвпада със субекта на данните.

Субект на данните

Физическото лице, на което се отнасят личните данни.

Обработващ данни (или Обработващ)

Физическото или юридическото лице, публичната власт, агенцията или друг орган, които обработват лични данни от името на Администратора, както е описано в тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или Собственик)

Физическото или юридическото лице, публичната власт, агенцията или друг орган, които самостоятелно или съвместно с други определят целите и средствата за обработка на лични данни, включително мерките за сигурност, свързани с операциите и употребата на този уебсайт. Администраторът на данните, освен ако не е посочено друго, е собственикът на този уебсайт.

Този уебсайт (или това приложение)

Средството, чрез което се събират и обработват личните данни на Потребителя.

Услуга

Услугата, предоставяна от този уебсайт, както е описано в съответните условия (ако са налични) и на този сайт/приложение.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички препратки в този документ към Европейския съюз включват всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и Европейската икономическа зона.

Бисквитка

Бисквитките са тракери, състоящи се от малки набори от данни, съхранявани в браузъра на потребителя.

Тракер

Тракер означава всяка технология - например бисквитки, уникални идентификатори, уеб маяци, вградени скриптове, е-тагове и отпечатъци - която позволява проследяването на потребители, например чрез достъп или съхранение на информация на устройството на потребителя.

Правна информация

Тази политика за бисквитки се отнася изключително за този уебсайт, ако не е посочено друго в този документ.

 
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СуперХостинг.БГ" ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987] и Посетителите на сайта www.superhosting.bg, блога на адрес http://blog.superhosting.bg/ и помощната страница с адрес https://help.superhosting.bg/(наричани заедно по-долу за краткост Страниците).

Чл. 2. Страниците на СуперХостинг.БГ предоставят на Посетителите информация по разнообразни теми от областта на информационните технологии, използването на хостинг и облачни услуги, регистрация и управление на домейни, техническа помощ и други теми, свързани с търговската дейност на СуперХостинг.БГ.

Чл. 3. (1) Всички публикации в Страниците са изключителна интелектуална собственост на СуперХостинг.БГ и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СуперХостинг.БГ, включително не могат да бъдат копирани в блогове на трети лица или сайтове за техническа поддръжка.

(2) Изображенията в Страниците на СуперХостинг.БГ и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на СуперХостинг.БГ не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на СуперХостинг.БГ.

Чл. 4. (1) СуперХостинг.БГ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Страниците чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в тях чрез обособено място или frame в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Страниците от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение и ако не се нарушават добрите нрави.

Чл. 5. СуперХостинг.БГ предоставя достъп до съдържанието на Страниците според обичайната търговска практика.

Чл. 6. (1) СуперХостинг.БГ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена от СуперХостинг.БГ на сайта му.

(2) СуперХостинг.БГ не изпраща пароли или друга идентифицираща информация и не изисква регистрация за използване на Страниците от Посетителите.

Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СуперХостинг.БГ, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на Страниците.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страниците от момента на обявяването им от СуперХостинг.БГ.

Чл. 8. СуперХостинг.БГ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Страниците или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на СуперХостинг.БГ.

Чл. 9. (1) СуперХостинг.БГ предоставя достъп до съдържанието на Страниците такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Страниците водят до целените от Посетителите резултати.

(2) СуперХостинг.БГ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Страниците материали.

(3) СуперХостинг.БГ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Страниците и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. Посетителите на Страниците се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на СуперХостинг.БГ при използването на Страниците и съдържащите се в тях материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страниците на 01 Юни 2015г.
 
Чл. 1. С настоящите Политики, "СуперХостинг.БГ" ЕООД урежда процедурата, която ще прилага спрямо Ползватели на услугите си и възникнали спорове между Ползватели и между Ползватели и Трети лица.

Чл. 2. Право да инициират процедура за разрешаване на спорове по реда на тези политики има Ползвателят на услугата, друг ползвател на услуга при Доставчика или всяко трето лице, което счита, че са му нарушени права от използването на услугата.

Чл. 3. "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да прилага такси за разглеждане на жалби на трети лица и Ползватели, които инициират процедура съгласно настоящите политики.

Чл. 4. След получаване на жалбата от страна на инициатор на процедурата, "СуперХостинг.БГ" ЕООД уведомява ответната страна и й предоставя право на отговор за становище по жалбата.

Чл. 5. (1) Въз основа на жалбата и получаване на отговора по чл. 4, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да постанови решение по спора, което се счита за задължително за инициатора и за Ползвателя на услугата.

(2) За разрешаването на спорове съгласно ал. 1, "СуперХостинг.БГ" ЕООД има право да сформира комисии от различни експерти.

(3) "СуперХостинг.БГ" ЕООД не носи никаква отговорност за постановеното по ал. 1 решение за разрешаване на спора между спорещите лица и последните са предоставили изцяло доброволно съгласието си "СуперХостинг.БГ" ЕООД да разреши спора по свое усмотрение.

Чл. 6. Настоящата Политика за разрешаване на спорове влиза в сила от 23.08.2016 г. и може да бъде изменяна едностранно от "СуперХостинг.БГ" ЕООД.
 
От 25.05.2018 год. влиза в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни на физическите лица (General Data Protection Regulation, или накратко GDPR). Като основен хостинг провайдър в България обръщаме внимание, че ние в "СуперХостинг.БГ" ЕООД държим изключително много на точното изпълнение на изискванията на Регламента и се придържаме към най-високите стандарти в областта на защита на лични данни. В тази връзка прилагаме:

Декларация за конфиденциалност по смисъла на Регламент за защита на личните данни (GDPR)

Технически и организационни мерки

 
При търсене на домейн от която и да било страница на сайта, се прилагат следните правила:
 • С най-голям приоритет се класират най-популярните домейн разширения в България - .com, .bg, .eu. Показва се първото свободно име.

 • На второ място по приоритет са домейни в промоция или следващите най-популярни домейни, като отново се показва първото свободно име.

 • При търсене на домейн с конкретно разширение се визуализира резултат - свободен или зает, като предложените алтернативи отново следват приоритета на най-популярните или промоционални домейни.

 • При пускане на ново домейн разширение в продажба, то също може да се класира в резултатите при търсене с цел популяризириане, по приоритет след най-популярните домейни, като отново се показва първото свободно име.